Kan een ouderkamer een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind en de ontmoeting van verschillende groepen ouders?

 PO

Ouderkamers dragen waarschijnlijk beperkt bij aan de ontwikkeling van kinderen. Belangrijker is het stimuleren van thuisbetrokkenheid, zoals samen voorlezen of praten over school. Als scholen graag de contacten tussen verschillende ouders willen stimuleren, moeten zij ouderactiviteiten zo organiseren dat deelname van zo veel mogelijk ouders mogelijk is, bijvoorbeeld door een goed tijdstip te kiezen. Het inzetten van leerlingen bij die activiteiten helpt daarbij. 

Een ouderkamer is een plek in de school waar ouders welkom zijn om elkaar te ontmoeten en waar ze bijvoorbeeld voorlichting over onderwijs of opvoeding krijgen. Scholen zetten ouderkamers doorgaans in om een band met ouders op te bouwen. Ze zijn vaak gericht op ouders met een migratieachtergrond.

Effectieve ouderbetrokkenheid vooral thuis

Het is niet aangetoond dat ouderkamers effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Er is wel wetenschappelijke kennis over het type ouderbetrokkenheid dat daadwerkelijk bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. Zo is met name de thuisbetrokkenheid belangrijk. Het helpt als scholen het gedrag van ouders beïnvloeden, zoals thuis samen lezen en praten over school. Ouderbetrokkenheid is vooral effectief als ouders hun kinderen laten blijken dat ze hoge verwachtingen van hen hebben en bijdragen aan een positief zelfbeeld.

Als scholen willen dat kinderen zich beter ontwikkelen is het dus zaak ouders te stimuleren om thuis activiteiten met hun kinderen te ondernemen en belangstelling te tonen voor wat kinderen op school doen en leren. Ouders laten participeren in activiteiten op school (ouderparticipatie) draagt daar niet aan bij. Wat ook niet werkt is het vergroten van kennis van ouders over het onderwijs zonder daarbij expliciet aandacht te besteden aan de behoeften van hun kinderen.

Ouderbetrokkenheid door ouderkamer is beperkt

Of een ouderkamer bijdraagt aan ontmoeting van verschillende ouders is niet onderzocht. Het meeste onderzoek gaat over de invloed van verschillende programma’s of interventies op diverse vormen van ouderbetrokkenheid en niet naar de ontmoeting tussen verschillende (groepen) ouders.

Wel is het zo dat voor een ontmoeting in ouderkamers er veel verschillende ouders moeten meedoen. Scholen organiseren ouderactiviteiten echter vaak overdag en bewust of onbewust richten zij zich doorgaans op moeders. Om meer vaders te betrekken zouden er voor hen ook activiteiten moeten zijn.

Ouders rapporteren verschillende redenen om niet naar school te komen voor activiteiten, zoals werk, een onhandig tijdstip, of gebrek aan kinderopvang. Veel scholen melden dat een bepaalde groep ouders moeilijk te bereiken is. Om die wel te betrekken zouden scholen zich meer op hun belangen en wensen moeten richten en allochtone of laag opgeleide ouders meer als serieuze gesprekspartners moeten zien. Ook het inzetten van leerlingen bij ouderactiviteiten trekt veel ouders over de streep.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Ander relevant Kennisrotonde-antwoord:

Kennisrotonde. (2017). Hoe moet het ouderbeleid op school vorm krijgen om betrokkenheid van ouders te realiseren en verder te versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten? (KR. 210). Den Haag: Kennisrotonde.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Sandra Beekhoven (kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
po-instelling - schoolleider

Gerelateerde vragen:

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?
 PO | Gelijke kansen | Ouderbetrokkenheid
Educatief partnerschap biedt een goede insteek om de wederzijdse betrokkenheid van school en ouders te versterken. De school is leidend bij de vormgeving van educatief partnerschap. Voldoende ruimte voor inbreng van de ouders is echter een voorwaarde voor succes. Belangrijk is dat scholen en de leraren positief en onbevooroordeeld staan tegenover de betrokkenheid van ouders. Ook is het goed als zij oog hebben voor cultuurverschillen en verschillen tussen ouders. Zij moeten met die verschillende ouders kunnen communiceren en kritisch kunnen kijken naar hun eigen geschiedenis en rol daarvan in het contact.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag