Draagt passend onderwijs bij aan de begeleiding van mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte in de beroepspraktijkvorming?

 MBO

De stage en de overgang naar werk zijn voor veel mbo-studenten met een ondersteuningsbehoefte een struikelblok in de opleiding. Echter, passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van die studenten. Een in de praktijk ontwikkelde en beproefde methode hiervoor is de Transitieroute. Het is een individueel maatwerktraject dat een jaar voor afstuderen begint en een jaar na afstuderen eindigt. Een gezamenlijke aanpak van betrokkenen kan leiden tot een succesvolle transitie.

Met de invoering van passend onderwijs in 2014 werd richting gegeven aan onderwijsbeleid voor studenten met een ondersteuningsbehoefte. In de beginjaren ging alle aandacht in het mbo uit naar de ‘voorkant’ van de opleiding: het toelatingsbeleid en de intake en onderwijsovereenkomst. Er was weinig aandacht voor de stage en de overgang naar werk, terwijl juist daar de grootste struikelblokken in de loopbaan zitten. Inmiddels ontwikkelt veertig procent van de mbo-instellingen in het kader van passend onderwijs beleid voor begeleiding in de beroepspraktijkvorming.

Beroepspraktijkvorming

Acht op de tien instellingen hebben initiatieven gestart of willen dat doen om passend onderwijs ook in de stage in te voeren. Mbo-instellingen noemen als knelpunten voldoende geschikte (of aangepaste) stageplaatsen en het kunnen bieden van passende begeleiding en ondersteuning van de student tijdens de stage. Aan de andere kant ontbreekt bij een aantal leerbedrijven de bereidheid om studenten met een extra ondersteuningsbehoefte een stageplek te bieden. Sommige bedrijven zijn bovendien onbekend met wat er gevraagd wordt.

Inmiddels zijn er aangrijpingspunten bekend om passend onderwijs te vertalen naar de stage. Zorg voor een goede intake bij de start van de opleiding en een betere matching tussen student en leerbedrijf. Vergroot ook de expertise op het gebied van passend onderwijs bij stagebureaus. En zorg voor de beschikbaarheid van een jobcoach en goede stagebegeleiding. Richt een database in met bedrijven die geschikt zijn voor studenten met bepaalde ondersteunings- of aanpassingsbehoeften. Dat helpt om snel een passende match tot stand te brengen.

Van opleiding naar werk

Behalve de stage is de overgang van opleiding naar werk voor veel studenten met een ondersteuningsbehoefte een probleem. In het project Van opleiding naar werk is gewerkt aan praktische aanpakken en een nieuwe visie op de overgang van opleiding naar werk. Dat resulteerde in de Transitieroute. De Transitieroute is er op gericht om studenten, samen met gemeente en (leer)bedrijven, ondersteuning te bieden in de overgang van opleiding naar werk. Die ondersteuning betreft de gehele keten, van stage lopen en het behalen van een diploma, naar het vinden van werk tot het behouden van werk. Een Transitieroute is een individueel maatwerktraject van een student. Dat begint een jaar voordat de opleiding is afgelopen en eindigt een jaar na het afronden van de opleiding.

Het realiseren van een doorlopende overgang is niet alleen een kwestie van programmering en praktische hulpmiddelen, maar ook van gedeelde verantwoordelijkheid. Alle partijen waarmee de jongere in zijn loopbaan te maken heeft, werken samen – elk vanuit hun eigen expertise en rol. De grootste uitdaging daarbij is om te komen tot een gezamenlijk visie en aanpak tussen mbo-instellingen, gemeenten, (leer)bedrijven en ondersteuningsaanbieders. De eerste stap is een aantal concrete, individuele plannen van transitieroutes te maken en vervolgens van daaruit het regionale overleg te voeren over faciliteiten, financiering, voorzieningen en randvoorwaarden.

Meer weten?

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Ton Eimers (KBA) en José van der Hoeven (Kennismakelaar Kennisrotonde).

Onderwijssector
MBO

Vraagsteller
mbo-instelling - coach

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag