Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?

 PO | Vakken
shutterstock_170760092

Vergelijkend onderzoek naar de SLO-leerlijnen van verschillende leergebieden (zie tule.slo.nl ) is niet verricht. De leerlijnen zijn op dezelfde wijze opgezet, maar er zijn geen gemeenschappelijke didactische en pedagogische uitgangspunten vastgelegd voor alle leergebieden. Elke leerlijn gaat uit van de kerndoelen voor een bepaald leergebied, zoals bewegingsonderwijs, Nederlands of rekenen/wiskunde. Binnen één leergebied zijn de verschillende leerlijnen wel op elkaar afgestemd.

SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) heeft leerlijnen en tussendoelen opgesteld voor zeven leergebieden: Nederlands, Engels, Friese taal, rekenen/wiskunde, oriëntatie op jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie en bewegingsonderwijs. Hierin zijn de kerndoelen van elk van deze zeven leergebieden uitgewerkt. De leerlijnen bewegingsonderwijs zijn ontwikkeld door SLO en KVLO (Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding) gezamenlijk.

Leerlijnen

Voor elk van de 58 kerndoelen in het basisonderwijs (Ministerie van OCW, 2006) is een leerlijn opgesteld. Een leergebied omvat verscheidene leerlijnen. Zo zijn er 12 kerndoelen en dus 12 leerlijnen voor Nederlands, 11 kerndoelen en leerlijnen voor rekenen/wiskunde en 2 kerndoelen en leerlijnen voor bewegingsonderwijs.

Elke leerlijn wordt gevormd door:

a) de inhoudslijn: voor groep 1 tot en met 8 is beschreven welke inhouden aan de orde komen, om het kerndoel te behalen;
b) de onderwijslijn: vakdidactische aanwijzingen voor de leerkracht;
c) de lijn van de lerende: leerprocessen van de leerling.

Tussendoelen – Per leerlijn zijn tussendoelen geformuleerd voor einde groep 2, 4, 6 en 8. Ook deze tussendoelen zijn een combinatie van de inhoudslijn, de onderwijslijn en de lijn van de lerende.

Afstemming tussen leerlijnen

De hierboven beschreven opzet geldt voor alle 58 leerlijnen. Bovendien worden de leerlijnen binnen een leergebied op elkaar afgestemd. Bij het opstellen van de 12 leerlijnen voor Nederlands bijvoorbeeld wordt rekening gehouden met de onderlinge samenhang van de 12 kerndoelen. De afstemming gaat niet zo ver dat ook de leerlijnen van verschillende leergebieden op elkaar worden afgestemd. Daarvoor zijn de leergebieden inhoudelijk te verschillend. Bij het opstellen van de leerlijnen wordt ook niet uitgegaan van algemeen geldende pedagogische en didactische principes.

Meer weten?
Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.
De tussendoelen en leerlijnen zijn te vinden op de website: tule.slo.nl.

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt. Hij heeft hiertoe Gäby van der Linde-Meijerink (SLO) geconsulteerd.

Onderwijssector
PO

Vraagsteller
vakvereniging leraren - adviseur of beleidsmedewerker

Gerelateerde vragen:

Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?
 PO | Schoolloopbaan | Zelfregulerend leren
Het werken vanuit leerlijnen en leerdoelen kan het eigenaarschap bij leerlingen versterken. Het hangt echter van de omstandigheden af of deze versterking daadwerkelijk plaatsvindt. Belangrijke voorwaarden voor meer eigenaarschap hebben te maken met doelstellingen, toetsing en feedback, instructiestrategie, en professionalisering van leerkrachten en teams.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag