Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen? En waarom gebruikt het primair onderwijs deze minder vaak dan het voortgezet onderwijs?

 PO | VO | Ouderbetrokkenheid
shutterstock_47326840

Ouderportalen kunnen bestaande communicatie versterken, is de ervaring van scholen. En ouders zijn volgens hen beter geïnformeerd. Daardoor worden face-to-face gesprekken inhoudelijker en voelen ouders zich meer betrokken. Veel scholen voelen niettemin enige reserve, vooral omdat ze het idee hebben dat digitale informatie over leervorderingen onduidelijk kan zijn voor ouders. In het primair onderwijs is er keuze uit verscheidene ouderportalen. Maar de meeste hebben geen directe koppeling met een leerlingadministratiesysteem. In het voortgezet onderwijs is die koppeling tussen ouderportalen en die systemen er wel.

Ouderportalen zijn bedoeld om de communicatie tussen ouders en school te vergemakkelijken. Er is bijvoorbeeld informatie te vinden over activiteiten (via de digitale nieuwsbrief) en er worden foto’s en filmpjes van projecten en festiviteiten op geplaatst. Daarnaast kan de school gegevens over de prestaties en de vorderingen van de leerlingen met ouders delen. Voorwaarde is dat er een koppeling is met het leerlingadministratiesysteem. In het voortgezet onderwijs is dat al zeer gebruikelijk, in het primair onderwijs verschillen de mogelijkheden. Sommige ouderportalen kunnen worden gekoppeld aan één leerlingadministratie­systeem, andere portalen aan verschillende systemen.

De ouderportalen zijn niet alleen bedoeld om informatie te verstrekken aan ouders. De communicatie kan twee richtingen opgaan. Ouders kunnen ook de school bereiken en bijvoorbeeld afspraken maken voor 10-minutengesprekken.

Gebruik en waardering

Het onderzoeks- en adviesbureau Scholen met Succes hield in 2015 een enquête onder een ouderpanel, om de tevredenheid over ouderplatforms in kaart te brengen. Van de ouders uit het panel maakt ongeveer de helft gebruik van een ouderportaal.

Als de school een ouderportaal gebruikt, zijn ouders daar tevreden over. De portalen krijgen als rapportcijfer een ruime 7. De portalen worden volgens dit onderzoek nog niet optimaal gebruikt, de meeste scholen (85 procent) verspreiden ook nog steeds nieuwsbrieven op papier.

Kwaliteit

Digitale communicatie via ouderportalen kan geen vervanger zijn van persoonlijk contact, maar wel de bestaande communicatie versterken, zo blijkt uit een kwalitatief onderzoek van het Kohnstamm Instituut in 2011. Scholen kunnen ouders met digitale media sneller op de hoogte brengen en informatie is achteraf makkelijker te achterhalen. De persoonlijke contacten, bijvoorbeeld in 10-minuten-gesprekken kunnen daardoor inhoudelijker zijn. Ouders zijn namelijk al op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast geven de scholen aan dat er een hogere opkomst is bij ouderavonden dankzij ouderportalen. Een ander voordeel van digitale communicatie is dat interne begeleiders en leraren goed nadenken over wat ze opschrijven. Dit verhoogt de kwaliteit.

Verschillende internationale studies hebben aangetoond dat een hoge betrokkenheid van ouders bij de studieresultaten van hun kinderen een positieve invloed heeft op de resultaten. Een ouderportaal kan die betrokkenheid vergroten.

Aandachtspunten

Veel schoolbesturen en scholen zijn nog terughoudend om informatie over leerlingresultaten toegankelijk te maken via een ouderportaal. Ze willen voorkomen dat ouders informatie krijgen die onduidelijk is en daardoor meer vragen oproept dan beantwoordt of tot misverstanden leidt. Sommige scholen vrezen dat het meer tijd kost om rapporten te maken die begrijpelijk zijn voor ouders.

Een andere beperking is volgens scholen dat digitale communicatie alleen werkt als scholen en ouders samenwerkingsafspraken maken over het gebruik van digitale middelen en wanneer school ondersteuning biedt. Dit kost extra tijd en niet alle ouders en scholen staan hiervoor open.

Verschillen

Het voortgezet onderwijs maakt meer gebruik van ouderportalen. Voor ouders is het daar een belangrijke informatiebron. Begrijpelijk, omdat de afstand tussen ouders en school groter is dan in het basisonderwijs. De informatie over leervorderingen bestaat vooral uit beoordelingen van proefwerken en rapportcijfers. Veel minder gaat het om genormeerde toetsen van leerlingvolgsystemen.

Er zijn niet alleen verschillen in de vraag naar ouderportalen, maar ook in het aanbod. In het voortgezet onderwijs is het aanbod overzichtelijker dan in het basisonderwijs en is het ouderportaal doorgaans wel 1-op-1 gekoppeld met het leerlingadministratiesysteem. In het primair onderwijs is minder verwevenheid van verschillende producten en dat geldt ook voor leeradministratiesystemen en ouderportalen. Scholen hebben wel behoefte aan één platform om informatie te delen, maar het aanbod is voor hen niet overzichtelijk.

Meer weten?

Lees het volledige rapport opgesteld als antwoord op deze vraag, inclusief geraadpleegde bronnen.

Voor meer informatie over ouderbetrokkenheid, lees ook het antwoord van de Kennisrotonde op de vraag: Wat weten we over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten van leerlingen?

 

Dit antwoord is tot stand gekomen met dank aan Anne Luc van der Vegt.

Onderwijssector
PO, VO

Vraagsteller
Ministerie van OCW - beleidsmedewerker of afdelingshoofd

Gerelateerde vragen:

Wat weten we over de relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten van leerlingen?
 PO | VO | Gelijke kansen | Ouderbetrokkenheid
Samenwerking tussen ouders en school bestaat in verschillende vormen. Niet alle vormen van ouderbetrokkenheid zijn even effectief. Zo kunnen we meer verwachten van ouderbetrokkenheid thuis (samen lezen,  praten over school) dan van ouderbetrokkenheid op school (ouderparticipatie). Effecten van ouderbetrokkenheid zijn groter naarmate de sociale status van ouders lager is. Daarbij is het wel een voorwaarde dat de school deze ouders als serieuze gesprekspartners ziet. De relatie tussen ouderbetrokkenheid en leerresultaten is complex en is onder meer afhankelijk van de leeftijd en de sociaal-culturele achtergrond van kinderen. Niet alleen feitelijke samenwerking, maar ook de houding en verwachtingen van leraren doen ertoe. Ouders met een laag opleidingsniveau voelen zich meer betrokken dan veel leraren denken.
Lees verder

Niet gevonden waar je naar op zoek bent?

Stel direct jouw vraag