Start monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024

Hoe komen vmbo, mbo en arbeidsmarkt gezamenlijk tot een dekkend, duurzaam en kwalitatief hoog technisch vmbo-aanbod? Dit wordt de komende jaren gemonitord en geëvalueerd.

In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd. Vmbo-locaties dienen hiervoor samen met het mbo en partners uit het bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. De vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is. Samen met partners werken ze aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod.

In dit monitor- en evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van het landelijke programma ‘intensivering technisch vmbo’ (regeling Sterk Techniekonderwijs 2020-2023) in beeld gebracht en gevolgd. Nagegaan wordt welke regionale plannen vmbo-locaties in samenwerking met hun (keten)partners ontwikkelen, hoe in die plannen de begrippen dekkend, duurzaam en kwalitatief goed technisch vmbo-aanbod worden ingevuld, hoe vervolgens de transitie in de praktijk verloopt én tot welke, regionale en landelijke, resultaten dat leidt. De onderzoekers kijken daarbij expliciet naar wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, en hoe, om tot maximale leereffecten en projectresultaten te komen.

De intensivering van het technisch vmbo betreft een belangrijk maatschappelijk thema, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor het regionale vmbo, mbo en bedrijfsleven. Het is dan ook voor alle actoren belangrijk vinger aan de pols te houden. Dit monitor- en evaluatieonderzoek levert daarom via verschillende kanalen, op verschillende niveaus, informatie. Zo worden naast gedegen jaarlijkse rapportages op landelijk niveau, managementsamenvattingen opgesteld met daarin signalen voor beleidsmakers en landelijke stakeholders. Middels een dashboard wordt kerndata voor regionale partners inzichtelijk gemaakt om ‘learning by monitoring’ te faciliteren. Tevens vinden jaarlijks thematische werkconferenties plaats om van én met elkaar te leren.

Dit onderzoek vindt plaats in aanvulling op de Evaluatie van de vernieuwing van het vmbo. Het onderzoek loopt van 2018 tot en met 2024.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een consortium onder leiding van dr. José Mulder (ResearchNed). De volgende partijen zijn betrokken: ResearchNed, ecbo, SEO Economisch Onderzoek, ROA en Bureau Turf. Voor dit aanvullende onderzoek ‘Monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024’ is € 1.440.000 toegekend. Het budget is afkomstig van het ministerie van OCW.