Monitoring en evaluatie maatregelen gelijke kansen 2017 van start

Enkele maatregelen waarmee scholen gelijke kansen bevorderen, worden de komende jaren onderzocht met financiering via het NRO. Het onderzoek vindt plaats door een groep van vier onderzoekers onder leiding van prof. dr. Maarten Wolbers (KBA Nijmegen).

Voor het bevorderen van gelijke kansen is door de bewindslieden van het ministerie van OCW een actieplan vastgesteld. Onderdeel van dit actieplan is, dat scholen de gelegenheid krijgen om voorstellen in te dienen voor programma’s die beogen specifieke maatregelen te treffen voor leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen. Het is de bedoeling dat deze maatregelen starten in het schooljaar 2017-2018. Het ministerie van OCW heeft ruim 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het monitoren en evalueren van de maatregelen op het terrein van gelijke kansen en heeft het NRO gevraagd dit onderzoek uit te zetten.

Maatregelen

Het gehonoreerde voorstel betreft onderzoek naar

  • Doorstroomprogramma’s po-vo
  • Vrijroosteren van docenten voor coaching en begeleiding
  • Doorstroomprogramma’s vmbo-havo en doorstroomprogramma’s vmbo-mbo
  • Verbeteren doorstroom mbo-hbo.

en biedt inzicht in: 1) de wijze waarop onderwijsinstellingen vormgeven aan de interventies, 2) de doelgroepen waarop de interventies zich richten, 3) de effecten van de interventies en 4) de werkzame elementen van de interventies.

Voorbereidend jaar

De nu toegekende subsidie betreft het eerste voorbereidende jaar van het onderzoek met het voornemen tot toekenning van de drie jaren daarna.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de periode najaar 2017 – voorjaar 2021. Er zal steeds gewerkt worden in zeer nauwe samenwerking met beleid en praktijk. Resultaten over de effectieve kenmerken van de programma’s zullen niet eerder dan 2020 gerapporteerd worden. Wel zal veel eerder en tussentijds aan verschillende doelgroepen gerapporteerd worden over de bevindingen tot dan toe.

Het NRO-project Monitoring en evaluatie van maatregelen gelijke onderwijskansen 2017-2021 wordt uitgevoerd door prof. dr. M.H.J. (Maarten) Wolbers (KBA Nijmegen), mw. drs. G (Guuske) Ledoux (Kohnstamm Instituut), dr. A.S. (Ton) Klein (Oberon) en dr. A. (Arjan) Heijma (SEO Economisch Onderzoek).

» meer informatie over het onderzoeksprogramma Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen 2017-2021