Nationale Wetenschapsagenda: nu vragen indienen!

Dit jaar zal een Nationale Wetenschapsagenda worden opgesteld. De eerste stap in het proces om te komen tot zo’n agenda is een uitnodiging aan iedereen in Nederland om te komen met vragen. Deze kunnen tot 1 mei worden ingediend en van een toelichting worden voorzien op www.wetenschapsagenda.nl. Vervolgens gaan jury’s ermee aan de slag voor een eerste selectie.

Op verzoek van het Kabinet werkt de Nederlandse Kenniscoalitie (VSNU, VH, NFU, KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en TNO/TO2) aan een Nationale Wetenschapsagenda, die bijdraagt aan onderzoekprogrammering voor de komende 7 à 8 jaar. Er is voor gekozen om deze agenda via een open proces vorm te geven, waarin iedereen vragen voor de wetenschap kan formuleren.

Onderwijsvragen voor Wetenschapsagenda

Uit onze raadplegingen van verschillende partijen over het komende onderzoeksprogramma van het NRO hebben we geleerd dat er heel veel vragen leven over onderwijs die een wetenschappelijk onderbouwd antwoord verdienen. Veel te veel om in het NRO-programma met een beperkt budget op te nemen. Het is daarom wenselijk als vragen over onderwijs bij de wetenschapsagenda worden aangemeld.

Ter inspiratie hiervoor kan het Sectorplan Onderwijswetenschappen dienen. Hierin wordt in bijlage 5 (vanaf p. 71) een trendanalyse van de ontwikkelingen in Nederland geschetst en de uitdagingen die dit biedt voor het onderwijs met ook een aantal onderzoeksthema’s die hieruit voortvloeien.

Inspiratie voor onderwijsvragen

Ook de volgende indeling van thema’s van mogelijk onderwijsonderzoek kan helpen om op onderzoeksvragen te komen die het onderwijs verder kunnen helpen:

Leerprocessen en –onderwijsopbrengsten (‘in de klas’)

 • Leren en onderwijzen
 • Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
 • Onderwijsaanbod
 • Differentiatie en omgaan met verschillen
 • (omgaan met) leerproblemen
 • ICT en onderwijs
 • Online onderwijs/digitalisering
 • Toetsen en beoordelen
 • Domeinspecifieke aspecten van het onderwijs en vakdidactiek
 • Werkplekleren en informeel leren

Organisatie en effectiviteit (‘op schoolniveau’)

 • Organisatie en management
 • Schooleffectiviteit
 • (Succesfactoren van) onderwijsvernieuwing
 • Kwaliteitszorg
 • Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
 • Opleiden en professionalisering van docenten

Onderwijs en maatschappij (‘in Nederland’)

 • Onderwijs en arbeidsmarkt
 • Pedagogische functie van onderwijs
 • Leven lang leren
 • Beleid en bestel
 • Maatschappelijke context van onderwijs
 • Segregatie en achterstandsbestrijding

Het blijft uiteraard ongewis wat een jury zal doen met een vraag die je indient. De kans om nu de vraag te formuleren die noopt tot onderzoek waar het onderwijs op wacht, ligt in elk geval voor het grijpen. Dus neem even de tijd en stel voor 1 mei je vraag op www.wetenschapsagenda.nl.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO