NCO breidt uit met LVS-gegevens

NCO breidt voor basisscholen haar jaarlijkse NCO-rapport uit. Vanaf oktober 2021 kunnen basisscholen een hoofdstuk over leergroei aan hun NCO-rapport laten toevoegen. Daarnaast kunnen zij in maart 2021 een eenmalige terugkoppeling over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van hun leerlingen ontvangen. Om de COVID-19 en de jaarlijkse terugkoppeling te ontvangen, dienen schoolbesturen zich eenmalig bij NCO aan te melden.

Leergroei

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van leerlingen getoond door twee toetsresultaten uit het leerlingvolgsysteem (LVS) op twee verschillende momenten met elkaar te vergelijken. Scholen hebben weliswaar een goed inzicht in de ontwikkeling van hun eigen leerlingen, maar tot nu toe kunnen ze dat nog niet goed vergelijken met de landelijke ontwikkeling van leerlingen met een vergelijkbare beginscore. Ook weten ze niet hoe de ontwikkeling op hun school zich verhoudt met die van vergelijkbare scholen (voorspelde referentiewaarde). Is deze leergroei groter of kleiner dan verwacht? Het hoofdstuk laat de leergroei zien op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen-wiskunde.

Eenmalige COVID-19 terugkoppeling

Hiernaast brengt NCO in maart 2021 eenmalig een terugkoppeling uit over de gevolgen van COVID-19 voor de leergroei van leerlingen. Scholen hebben allemaal al een goed inzicht in de mogelijke leerachterstanden die individuele leerlingen op hun school hebben opgelopen. Dit rapport geeft scholen inzicht of die leerachterstanden groter of kleiner zijn dan bij vergelijkbare scholen. Ook wordt inzicht gegeven of de achterstand zich concentreert bij bepaalde groepen (bijv. jongens, leerlingen met een migratie-achtergrond of leerlingen uit een lager sociaal milieu). Deze eenmalige terugkoppeling vergelijkt voor de verschillende jaargroepen de leergroei van de cohorten 2018/2019 met die van 2019/2020, zodat nagegaan kan worden wat de mogelijke impact is geweest van de COVID-19 maatregelen. Dit wordt, zoals u gewend bent, vergeleken met het landelijk gemiddelde en de voorspelde referentiewaarde.

Eenmalig aanmelden

Om mee te doen aan de COVID-19 en de jaarlijkse terugkoppeling dient het schoolbestuur hun scholen eenmalig bij NCO aan te melden (o.a. ondertekenen van een overeenkomst). Het hoofdstuk over leergroei of de eenmalige COVID-19 terugkoppeling kunnen besturen namelijk niet ongevraagd ontvangen. Daarnaast zullen schoolbesturen hun scholen op de hoogte moeten brengen, zodat scholen ouders informeren en eventueel bezwaar van ouders registeren. Dit kan via een eenvoudige vermelding op de website van de school. Ervaring uit de pilot van dit project leert overigens dat slechts voor een enkele leerling per school de ouders bezwaar maken. Alle benodigde documenten hiervoor zijn opgenomen in het informatiepakket.

Het is belangrijk dat het schoolbestuur het informatiepakket tijdig aanvraagt, zodat de aanmelding op tijd bij NCO binnen is.

  • Als het schoolbestuur de scholen uiterlijk 30 oktober 2020 aanmeldt ontvangen zij zowel de COVID-19 terugkoppeling alsook, vanaf oktober 2021, het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport.
  • Meldt het schoolbestuur de scholen tussen 1 november 2020 en 1 februari 2021 aan, dan ontvangen zij vanaf oktober 2021 het vaste hoofdstuk over leergroei in het jaarlijkse NCO-rapport.
Aanmelding (o.a. inschrijfformulier en overeenkomst) bij NCO binnen: COVID-19 terugkoppeling Terugkoppeling jaarlijkse NCO-rapport
Uiterlijk 30 oktober 2020
Tussen 1 november 2020 en 1 februari 2021 Χ

Vragen?

Voor meer informatie kunnen schoolbesturen terecht op de informatiepagina van het LVS-project of kunnen zij NCO mailen via info@nationaalcohortonderzoek.nl.