Open voor aanvragen: onderzoek naar intelligentie in primair onderwijs ten behoeve van onderwijsachterstandenbestrijding

Onderzoekers kunnen nu subsidie aanvragen voor een grootschalig onderzoek naar intelligentie in het primair onderwijs. Dit draagt onder meer bij aan herijking van de onderwijsachterstandenindicator van het Centraal Bureau voor de Statistiek, waarmee achterstandsmiddelen worden toegekend aan basisscholen en gemeenten. Op 15 september moeten intentieverklaringen bij het NRO binnen zijn; 29 september is de deadline voor het indienen van de volledige aanvraag.

Het ministerie van OCW heeft 564.000 euro voor dit onderzoek beschikbaar gesteld. Onderzoekers kunnen met maximaal drie mede-aanvragers een voorstel indienen. De resultaten van hun onderzoek worden gebruikt voor drie doeleinden:

  1. herijking in 2025 van de onderwijsachterstandenindicator door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
  2. koppeling aan het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO)
  3. nadere analyses ter beantwoording van wetenschappelijke vragen op het gebied van onderwijskwaliteit en -achterstanden

Voor de herijking moet in het voorjaar van 2021 een intelligentiemeting worden afgenomen bij 20.000 leerlingen in groep 6 in het regulier basisonderwijs. De onderzoekers dienen hiervoor gebruik te maken van de Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT).

De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is groot. De bevindingen hebben het komende decennium invloed op de financiële middelen van scholen en gemeenten om kansen te creëren voor kinderen die op basis van hun achtergrond slechter presenteren dan ze, gezien hun potentie, zouden kunnen. Daarnaast zullen de gegevens door de koppeling aan andere grote datasets een rijke bron van informatie vormen voor de wetenschappelijke gemeenschap.

Begin november maakt het NRO bekend wie het onderzoek mag uitvoeren.

» Meer informatie leest u op de programmapagina