Nieuwe landelijk coördinator voor Onderwijsachterstandenbeleid

Dr. Joke Kruiter van adviesbureau Sardes is de nieuwe landelijk coördinator voor het ‘Monitorings- en Beleidsevaluatieprogramma Onderwijsachterstandenbeleid’. Haar werkzaamheden zijn in juni van start gegaan. Coördinatie van de verschillende onderzoekslijnen is haar belangrijkste opdracht.

Het programma Onderwijsachterstandenbeleid kent acht programmalijnen met veel onderlinge raakvlakken. De landelijk coördinator zorgt voor afstemming, samenhang en verbinding daartussen. Joke Kruiter zal dan ook op korte termijn met alle betrokkenen kennismaken. Zij kan voortbouwen op het stevige fundament dat het afgelopen jaar door de eerste coördinator, Walter de Wit (Oberon), is gelegd.

Achtergrond

In eerste instantie had het ministerie van OCW financiering voor één jaar beschikbaar gesteld (mei 2019 – mei 2020). De huidige opdracht kent een looptijd van vijf jaar tot mei 2025. Vanwege het bedrag dat daarmee gemoeid is, heeft het NRO zes partijen uitgenodigd om in een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure een offerte in te dienen. Op basis van zeven criteria is geselecteerd op de beste prijs-kwaliteit verhouding.

In het monitorings- en beleidsevaluatieprogramma worden enkele belangrijke veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. Gaan de extra investeringen in voorschoolse educatie leiden tot hogere opbrengsten? Functioneert de nieuwe onderwijsachterstandenregeling naar wens? Op deze en nog meer vragen dienen de acht onderzoekslijnen uit het programma antwoorden te bieden. Ook omvat het een sterke kennisdelingscomponent.