Bekendmaking veertien winnaars prijsvraag Effectieve interventies

Een deskundige jury heeft, in opdracht van het NRO, veertien interventies geselecteerd voor nader onderzoek naar hun effectiviteit. Deze interventies zijn aangemerkt als kansrijk -ondersteund door enige mate van evidentie- en zijn reeds toegepast in de onderwijspraktijk. Ze waren ingediend via een aanbestedingsprocedure in de vorm van een prijsvraag.

De interventies worden in het schooljaar 2023-2024 geïmplementeerd in het onderwijs. Tegelijkertijd wordt het onderzoek naar de mate van effectiviteit en de werkzame elementen van de interventies uitgevoerd. De uitvoerders van deze effectmeting worden voor de zomer van 2022 bekendgemaakt; hiervoor publiceert het NRO naar verwachting medio maart de aanbestedingsdocumenten. Samen treffen zij komend schooljaar de voorbereidingen voor het onderzoek.

Nationaal Programma Onderwijs

Met deze effectmeting draagt het NRO bij aan het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs of NPO), waarmee het ministerie van OCW corona-gerelateerde leervertragingen in het funderend onderwijs wil laten inhalen. De geselecteerde interventies sluiten dan ook aan bij de NPO-menukaart.

De winnaars

Dit zijn de winnende interventies (op alfabetische volgorde).  Door te klikken wordt per interventie meer informatie zichtbaar.

 • Beweegwijs - Beweegwijs B.V.
  sector po/ s(b)o

  Beweeg Wijs is een Interventie waarin bewegen van kinderen in de school en op het schoolplein centraal staat; bewegen passend bij de mogelijkheden van elk individueel kind. De nadruk ligt daarbij op spelen en beleving. Het doel van Beweeg Wijs is dat kinderen van 4-12 jaar na een jaar Beweeg Wijs meer en gevarieerder bewegen tijdens het spelen op het schoolplein in de ochtend- en middagpauze. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ook wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van de beweegrichtlijnen voor jeugd. Subdoelen zijn het bevorderen van een gezonde leefstijl, de motorische en sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheden.

  Meer informatie: website Beweegwijs B.V.

   

 • Close reading Goud - Stichting CED-Groep
  sector po

  Close Reading Goud richt zich op het vroegtijdig wegwerken van leesachterstanden bij leerlingen uit groep 6 en 7 die tijdens de Coronatijd een leesachterstand hebben opgebouwd. De Interventie behelst het methodisch uiteenrafelen van een complexe tekstpassage om de betekenis ervan vast te stellen en te analyseren. Om leerlingen dit aan te leren is (her)lezen vereist, evenals het stellen van op elkaar voortbouwende tekstvragen. Waar mogelijk moet het tot slot uitmonden in verbeterd tekstbegrip, uitgedrukt door middel van schrijven.

  De uitwerking van Close Reading Goud betreft een geprotocolleerde aanpak uit de Verenigde Staten die wordt overgezet naar de Nederlandse onderwijspraktijk bij achterstandsleerlingen in de groepen 6 en 7 van het po.

  Meer informatie: https://www.cedgroep.nl/themas/kansengelijkheid/project-goud-onderwijs

   

 • De inzet van studenten uit het hoger onderwijs in de bovenbouwklassen van het voortgezet onderwijs - Universiteit Leiden
  sector vo

  Deze Interventie betreft het inzetten van studenten uit het Nederlands hoger onderwijs, door 1 not-for-profit organisatie en 7 Nederlandse hogere onderwijsinstellingen bij ondersteunende werkzaamheden in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Het hoofddoel van deze Interventie is het wegwerken van leerachterstanden bij leerlingen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt het verlagen van de werkdruk bij docenten als subdoel nagestreefd.

  Meer informatie: website StudentinzetopSchool

 • Doelgericht aanbod verlengde leertijd in kleine groepen - Beuker Lesmaterialen B.V.
  sector po

  Deze Interventie bestaat uit een aanbod voor verlengde leertijd onder en/of na schooltijd dat zich richt op taal, rekenen of begrijpend of technisch lezen. Het aanbod bestaat uit verschillende lesprogramma’s met elk twintig uitgewerkte lessen in een handleiding voor de leerkracht en een werkboek voor de leerlingen met daarnaast additionele materialen ter aanvulling op de lessen. Het aanbod richt zich op leerlingen van groep 4 t/m 8 van de basisschool met een leerachterstand en heeft tot doel deze achterstand op taal, rekenen en/of begrijpend- en technisch lezen in te lopen.

  Meer informatie: website Beuker Lesmaterialen B.V.

 • Flits! Tutorlezen - Lexima
  sector po/ s(b)o

  Flits! Tutorlezen is een methode-onafhankelijk en computergestuurd flitsprogramma waarmee op een effectieve manier het automatiseren van het leesproces op woordniveau wordt bevorderd. De leessnelheid en nauwkeurigheid van zwakke en matige lezers wordt verbeterd. Het programma is bedoeld voor leerlingen van groep 3 tot en met groep 8.

  Meer informatie: website Lexima

 • Kosmos Klikker op School - Regionaal Instituut voor Dyslexie
  sector: vve/ po/ s(b)o

  Kosmos Klikker op School is een serious game die letterkennis en leesvloeiendheid bevordert. Het spel doet dit door de gevoeligheid voor letters en klanken in het brein te vergroten. Kosmos Klikker op School richt zich primair op alle leerlingen in groep 2. Doel is om alle leerlingen met behulp van Kosmos Klikker op School een steviger basis voor de leesontwikkeling te geven door al vroeg met letteronderwijs te starten.

  Meer informatie: website Kosmos Klikker

 • Letterster - Lexima
  sector po/ s(b)o

  Letterster is een digitale alles-in-één-oplossing om lees- en spellingproblemen te remediëren voor leerlingen in groep 4 t/m 8. Met Letterster kan de onderwijsprofessional eenvoudig gerichte ondersteuning op ondersteuningsniveau 2 en 3 op het gebied van lezen en/of spellen organiseren. Het programma bevat alle werkzame componenten zoals beschreven in de ‘Handreiking voor de invulling van ondersteuningsniveau 2 en 3 bij het vermoeden van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie’ uitgebracht door Dyslexie Centraal, het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie en het Expertisecentrum Nederlands.

  Meer informatie: website Lexima

 • Mentorlessen over stress (MoS) - PSIEG
  sector vo

  'Mentorlessen over stress' omvat universele preventie. De doelgroep betreft leerlingen op het voortgezet onderwijs, in de onder- en bovenbouw (klassen, niet individuele leerlingen, alle niveaus ). De intermediaire doelgroepen bestaan uit mentoren, ouders/verzorgers van de leerlingen en het zorgteam van school. Na een training kunnen mentoren de kant-en-klare lessen geven over stress aan leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het overkoepelend doel is een afname van het risico op (toekomstige) stressklachten door kennis en bewustwording van (on)gezonde stress en de eigen invloed daarop. Het hoofddoel van de Interventie is dat leerlingen leren (on)gezonde stress bij zichzelf te herkennen en weten hoe zij hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.

  Meer informatie: website PSIEG

 • Pageturner - Stichting Vinci
  sector: vve/ po

  Met het 13-weken durende programma Pageturner worden digitale prentenboeken geïntroduceerd in gezinnen, met kinderen van 2-6 jaar, waar niet of nauwelijks wordt voorgelezen. De Interventie Pageturner draait niet om het aanleren van vaardigheden, maar om het stimuleren van gewoontevorming bij ouders (en hun kinderen). Daarmee wordt een taalstimulerende, taalrijkere thuisomgeving gestimuleerd. Uiteindelijke doel daarvan is een aanzienlijke vergroting van de woordenschat van de deelnemende peuters en kleuters.  

  Meer informatie: website Pageturner

 • Rekensprint rekenremediëring - Schoolsupport
  sector po/ vo/ v(s)o

  De Interventie faciliteert met een methodiek en online omgeving de remediëring van álle te automatiseren rekenbewerkingen tot het referentieniveau 1F. Deze zijn verdeeld over 4 Oefenprogramma’s van 40 weken. De Interventie is door de ontwikkelaars ontwikkeld voor leerlingen met een ernstige tot zeer ernstige rekenproblematiek (ERWD oranje en rood), die zich kenmerken door grote rekenachterstanden op te automatiseren rekenbewerkingen tot 1F, met rekenachterstanden van 1, 2 tot wel 3 of 4 leerjaren. Deze leerlingen met grote, tot zeer grote, rekenachterstanden zijn te vinden in de leerjaren 5 tot en met 8 van het PO, maar ook in de lagere niveaus VO en ook nog in het Mbo.

  Meer informatie:: https://www.rekensprint.nl/

 • Sjakie! - Stichting Vinci
  sector: vve/ po

  Sjakie! is een nieuw tutorprogramma voor kleuters (4- en 5-jarigen) die een achterstand hebben opgelopen in taalvaardigheid. In kleine groepjes en individueel bieden speciaal getrainde tutoren 20 weken driemaal per week small group tutoring (SGT) en tweemaal per week high dosage tutoring (HDT) om de achterstand in woordenschat en mondelinge taalontwikkeling in te lopen.

  Meer informatie: https://www.vinci-toponderwijs.nl/onderwijsconcepten-new

 • SterkWerk - KiVa B.V.
  sector po

  SterkWerk is een programma voor leerlingen in het reguliere basisonderwijs. SterkWerk is geen lesmethode, maar een werkwijze die wordt ingezet gedurende de hele week en onderdeel is van de schoolcultuur en dagelijkse routine in de klas. Alle leerlingen krijgen gedurende het jaar verschillende betekenisvolle rollen, waarmee ze verantwoordelijkheid krijgen en een waardevolle bijdrage leveren aan de groep of aan de school. Betekenisvolle rollen bevatten verantwoordelijkheden die leerlingen op zich kunnen nemen die bijdragen aan het functioneren en de sfeer van de school of klas. SterkWerk heeft als hoofddoel relaties tussen leerlingen in de groep te verbeteren en het sociale klassenklimaat veiliger te maken, doordat leerlingen groeien in eigenaarschap, sociale verantwoordelijkheid en prosociaal gedrag.

  Meer informatie: website KiVa

   

 • Taakspel - Stichting CED-Groep
  sector po

  Taakspel is een preventieve groepsinterventie om gewenst gedrag te stimuleren en wordt drie keer per week klassikaal gespeeld in teams tijdens reguliere lessen of activiteiten. Het doel van Taakspel is het bevorderen van een positief klassenklimaat en toename van de effectieve leertijd. Het positieve klassenklimaat bevordert het welbevinden van leerlingen. Door de Interventie neemt hun zelfregulatie toe. De doelgroep van Taakspel bestaat uit alle leerlingen en leerkrachten in het hele primair onderwijs: groep 1 t/m 8.

  Meer informatie: website Taakspel

 • Teamtutoring met Woord- en LeesSpellen (TWLS) - Rijksuniversiteit Groningen
  sector: po

  De Interventie Teamtutoring met Woord- en LeesSpellen (TWLS) is een digitaal tutoringprogramma. Leerlingen werken samen in tweetallen onder begeleiding van een volwassen tutor. Het doel van het programma is het op een effectieve en efficiënte wijze verbeteren van de leesvoorwaarden en uiteindelijke leesvaardigheden van kinderen met leesproblemen, zodat zij vaardige lezers worden. Zwakke lezers uit de middenbouw (groep 3/4/5) van het basisonderwijs vormen de doelgroep van het programma.

  Meer informatie: website Rijksuniversiteit Groningen