Evaluatie pilots praktijkleren met praktijkverklaring

Praktijkleren met praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing. Deelnemers leren werkprocessen beheersen en kunnen daarmee een praktijkverklaring krijgen. In 23 regionale en drie landelijke pilots is hiermee ervaring opgedaan. KBA Nijmegen heeft het verloop van deze pilots beschreven en geanalyseerd.

De doelgroep van de pilots bestaat uit werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of mbo-certificaat nog niet haalbaar lijkt. De invulling is maatwerk. Maar er zijn wel een aantal vaste onderdelen: begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. Voor de werkprocessen die de deelnemers beheersen, ontvangen zij een praktijkverklaring.

Onderzoek

Het onderzoek had tot doel om het verloop van de pilots te beschrijven, te analyseren en om het effect  van de pilots vast te stellen. Door omstandigheden kon de effectmeting niet worden uitgevoerd. Er kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over het effect van de pilots.

Verloop pilots

Deelnemers, begeleiders en bedrijven zijn positief over de pilots. De ervaringen laten zien dat het praktijkleren met praktijkverklaring kan functioneren wanneer het gedragen wordt door een regionaal samenwerkingsverband. 

Om het praktijkleren met praktijkverklaring een stap verder te brengen, is een betere landelijke inkadering en grotere bekendheid nodig. Alle inspanningen om het praktijkleren beter uit te dragen, staan of vallen uiteindelijk met aantoonbaarheid van de meerwaarde voor de loopbaan van deelnemers. Er is dan ook snel zicht nodig op de effecten van het praktijkleren met praktijkverklaring.