Maatregelen aanvraagproces tijdens lockdownperiode

Man aan het werk achter zijn computer

De coronacrisis treft Nederland hard. Naar aanleiding van de afgelopen maandag afgekondigde lockdown heeft NWO uit het veld diverse bezorgde reacties gekregen over de aankomende deadlines in januari. Er is angst bij een deel van de onderzoekers dat zij niet in staat zijn de deadlines in januari te halen, bijvoorbeeld door toegenomen (zorg)taken thuis.

NWO realiseert zich terdege dat de lockdown een zware wissel trekt op Nederland. De afgelopen dagen is uitvoerig in de eigen organisatie en met vertegenwoordigers uit het veld overleg gevoerd over mogelijke maatregelen om deze pijn te verzachten.

Complexe afweging

Een uitstel van deadlines zal voor een aantal indieners zonder meer een vermindering van de druk betekenen. Anderzijds zijn er onderzoekers die in de problemen kunnen komen, juist als rondes uitgesteld zouden worden. Bijvoorbeeld doordat zij met een (groot) consortium werken waarin het aanpassen van de planning juist problemen oplevert, en/of waar de planning al eerder vanwege de maatregelen aangepast moest worden.  

Voor NWO staat centraal dat zij de financiering voor de tweede geldstroom zo ongehinderd mogelijk wil laten doorgaan in deze ongewone tijd. Het wetenschapsveld heeft juist nu grote behoefte aan een helderheid over de toekomst van carrièrepaden van individuele wetenschappers en het al dan niet doorgaan van wetenschaps- en innovatietrajecten.

Daarnaast wil NWO ook de kwaliteit van de NWO-beoordelingsprocessen kunnen waarborgen. Deze voortgang is gebaat bij zo min mogelijk wijzigingen in de uitvoering. In dit verband heeft NWO daarom in maart en april al een pakket maatregelen afgekondigd dat erop gericht was om het speelveld in covid-tijd zo gelijk mogelijk te houden. Eén van de aspecten hiervan was rust en ruimte te creëren, door de publicatie van een integrale callplanning, langere openstelling van calls en de mogelijkheid tot uitstel van indiening naar een latere ronde,  met behoud van de mogelijkheid tot indienen.

Oorspronkelijke planning calls blijft van kracht

NWO is daarom tot de conclusie gekomen dat alles afwegend het handhaven van de deadlines van de lopende rondes de beste optie is, gegeven de huidige situatie en de verwachte duur van de lockdown. Er komt daarom geen uitstel voor de rondes die tijdens en vlak na de geplande lockdown hun deadline hebben.

Zie hier een overzicht van de huidige callplanning. Mochten op 12 januari maatregelen worden afgekondigd die een langer durende lockdown betekenen, dan zal NWO  de situatie uiteraard opnieuw bekijken.

Nadere achtergronden bij de overwegingen

NWO heeft overwogen om voor een deel van de calls  de termijn te verlengen met een aantal dagen of weken. Uiteindelijk is besloten dit niet te doen, omdat de eerdere lockdown al tot veel vertraging in het toekennen van aanvragen heeft geleid. Het systeem van calls publiceren en subsidies toekennen is door de veelheid van betrokkenen bij universiteiten, onderzoeksinstituten en NWO complex. Een interventie in dit systeem leidt tot een veelheid aan aanpassingen in het vervolg van het aanvraagproces. Uitstel van één week voor een deadline betekent in de praktijk bijvoorbeeld dat alle al geplande commissievergaderingen ook moeten worden opgeschoven, met grote planningsproblemen voor de agenda’s van commissieleden (die zelf ook wetenschappers zijn) in de maanden erna. Daarmee kan het moment van toekennen en afronden van de procedure zomaar vele weken later komen te liggen.

De eerdere lockdown, en de maatregelen die we toen namen hebben er voor gezorgd dat we veel geld nog niet uitgegeven hebben. Opnieuw schuiven met deadlines zou betekenen dat het toch al aanzienlijke bedrag dat noodgedwongen moest worden aangehouden voor wetenschappelijk onderzoek, uiteindelijk nog langer ongebruikt blijft, waardoor de ontwikkeling van wetenschap en innovatie verder stagneert. Ook dit zijn overwegingen geweest om bij de keuze voor het handhaven van de oorspronkelijke deadlines te blijven. Wij realiseren ons dat deze beslissing niet voor iedereen de beste is. Wij denken dat in dit geval het voor het totaal aan wetenschap en onderzoekers wel de beste oplossing is.