Oproep: interventies gezocht voor het aanpakken van leervertragingen in funderend onderwijs

Twee kinderen aan het werk op een laptop

Is uw organisatie betrokken bij interventies om vertragingen bij leerlingen, mede als gevolg van corona, terug te dringen? Dan kunt u deze nu aanmelden om in aanmerking te komen voor wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van de interventie. Op 18 november was er een online informatiebijeenkomst voor belangstellenden.

De aanmeldmogelijkheid staat open voor interventies in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs. De selectieprocedure verloopt via een Europese aanbesteding in de vorm van een prijsvraag, waarbij selectie plaatsvindt met behulp van een deskundige jury en vooraf vastgestelde beoordelingscriteria. Aanmelden is mogelijk tot 23 december 2021. Uit alle inzendingen wordt een aantal kansrijke interventies geselecteerd; deze selectie wordt in februari 2022 bekend.

Meer informatie en aanmelden op TenderNed

Doel van de effectmeting kansrijke interventies

Voor interventies die al als ‘kansrijk’ zijn ingeschat, ontstaat door wetenschappelijk onderzoek beter zicht op de daadwerkelijke effectiviteit. Dit levert ook voor de langere termijn kennis op over wat werkt om leervertragingen te bestrijden. Dat helpt onderwijsprofessionals om op dit terrein nog meer evidence-informed keuzes te maken.

Wie kan een kansrijke interventie indienen?

Bent u betrokken bij de aanpak van cognitieve en/of sociaal-emotionele vertragingen in de voorschoolse educatie en/of het funderend onderwijs? Personen en organisaties voor wie deze prijsvraag relevant kan zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • Interventieontwikkelaars/-aanbieders
  • Onderzoekers
  • Schoolbesturen
  • Gemeenten

Let op! Deze opsomming is niet uitputtend.

Welke interventies komen in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor de effectmeting, moet de interventie:

  • aansluiten bij de menukaart met kansrijke interventies van het ministerie van OCW;
  • gericht zijn op voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair onderwijs (po), speciaal (basis)onderwijs (s(b)o), voortgezet onderwijs (vo) en/of voortgezet speciaal onderwijs (vso);
  • kansrijk zijn en ondersteund door enige mate van evidentie
  • Ontwikkeld zijn en reeds toegepast zijn in de onderwijspraktijk (in Nederland of in het buitenland).

Kijk voor de overige voorwaarden op TenderNed

Tijdspad na selectie van interventies

Na de selectie van interventies worden onafhankelijke onderzoekers geselecteerd via een aanbesteding op TenderNed. Dan worden ook nadere afspraken gemaakt over de onderzoeksopzet: bijvoorbeeld over het aantal benodigde scholen, de meetinstrumenten en de wijze waarop zo goed mogelijk vergelijkbare interventiegroepen en controlegroepen worden gecreëerd. Daarna start de werving van scholen. U implementeert de interventie vervolgens in schooljaar 2023-2024.
De interventie wordt zowel kwantitatief (harde effectmeting op basis van vergelijking van uitkomsten tussen interventiegroep en controlegroep) als kwalitatief (procesevaluatie en evaluatie van de implementatie) onderzocht.

Informatiebijeenkomst op 18 november

Op 18 november 2021 wordt om 16:00-17:30 uur een digitale informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te geven op de prijsvraag. Via de chatfunctie kunnen deelnemers aan de bijeenkomst vragen stellen. Ook worden, voor zover mogelijk, antwoorden gegeven op de vragen die door geïnteresseerden al in TenderNed gesteld zijn.

De antwoorden op alle gestelde vragen worden op 22 november 2021 (streefdatum) op TenderNed geplaatst, inclusief de gehouden presentatie.

Deelname aan de informatiebijeenkomst is niet verplicht, vooraf aanmelden wel. Aanmelden moet vóór 17 november 2021 om 12:00 uur via de berichtenmodule van TenderNed, onder vermelding van organisatienaam, naam deelnemer(s) en e-mailadres. Op het opgegeven e-mailadres ontvangt u de uitnodiging met de link voor de informatiebijeenkomst.
Hebt u nog geen account en is de berichtenmodule niet zichtbaar? Maak dan eerst een TenderNed-account aan en log in met behulp van eHerkenning.

Over het programma

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo 2021’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. In het kader van het NP Onderwijs ontvangen scholen in schooljaar 2021/2022 en 2022/2023 extra financiële middelen, om interventies te kunnen inzetten die zorgen voor herstel van corona-gerelateerde vertragingen.
Dit onderzoek naar kansrijke interventies wordt in opdracht van het ministerie van OCW uitgezet door het NRO, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Meer informatie over het NP Onderwijs: www.nponderwijs.nl.