Scholen Arnhem-Nijmegen ontvangen subsidie voor Werkplaats Onderwijsonderzoek 'Gepersonaliseerd leren met ICT'

Vanaf 1 september 2018 start een nieuwe werkplaats onderwijsonderzoek in het primair onderwijs, specifiek gericht op ‘gepersonaliseerd leren met behulp van ICT’. Basisscholen van negen schoolbesturen van CLC Arnhem en CLC Nijmegen werken hierin samen met de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ICT (HAN) en de Open Universiteit (OU).

De term gepersonaliseerd leren met behulp van ICT verwijst naar alle leersituaties waarin wordt geprobeerd met behulp van ICT op een efficiënte en effectieve manier tegemoet te komen aan de individuele verschillen tussen leerlingen.

Van de zes aanvragen die het NRO ontving, kon er maximaal één gehonoreerd worden. Dit consortium ontvangt de subsidie van € 600.000,- voor een werkplaats met een looptijd van drie jaar.

Consortium

In een werkplaats onderwijsonderzoek is iedere partner gelijkwaardig en brengt zijn eigen expertise in. De partijen in de nu gehonoreerde werkplaats werken al langer samen in het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT: een netwerkorganisatie van po, vo en mbo, lerarenopleidingen en lectoraat Leren met ICT van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het CLC (Community Learning Center) is een netwerkorganisatie van verschillende onderwijsbesturen uit de regio Arnhem en Nijmegen, waarbij de samenwerking is gericht op leren en lesgeven met ICT.

Onderzoek in de werkplaats

Het onderzoek richt zich op verschillende vormen van gepersonaliseerd leren, de effecten hiervan op de cognitieve leerprestaties, zelfregulerende vaardigheden en de motivatie van leerlingen, de consequenties voor de schoolorganisatie, en de (ICT-)competenties van leraren en leerlingen. Tevens wordt de bijdrage van de werkplaats aan duurzame kennisontwikkeling en praktijkontwikkeling onderzocht en worden de werkzame bestanddelen van de werkplaats in kaart gebracht.

Kennisdisseminatie staat centraal in de werkplaats. Resultaten worden onder meer verspreid via de website www.ixperium.nl.

NRO en PO-Raad

In 2016 startten het NRO en de PO-Raad met een pilot van drie werkplaatsen onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. De eerste ervaringen tonen dat de samenwerking in de werkplaats een goede bedding vormt voor de koppeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing/schoolontwikkeling. Na deze pilot zijn via het NRO ook werkplaatsen in het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs gefinancierd.

De PO-Raad heeft, vanuit het programma Slimmer leren met ICT, het initiatief genomen om deze nieuwe werkplaats in te richten. De werkplaats wordt bekostigd vanuit de subsidie verstrekt door OCW voor Slimmer leren met ICT. Aan het NRO is verzocht om, in samenwerking met de PO-Raad, deze werkplaats onderwijsonderzoek tot stand te brengen en te begeleiden.