Twee werkplaatsen in mbo van start: voor burgerschap en voor leren met ict

In het middelbaar beroepsonderwijs worden twee Werkplaatsen Onderwijsonderzoek ingericht met subsidie van het NRO. Eén werkplaats richt zich op het thema burgerschap, de andere op ict en leren. Elke werkplaats ontvangt € 400.000. 

Per werkplaats en thema bepalen de betrokken mbo-instellingen, universiteiten en hogescholen gezamenlijk waarnaar zij precies onderzoek doen en hoe zij dit willen opzetten. Elke werkplaats ontvangt € 400.000.

De gehonoreerde werkplaatsen in het mbo vindt u hieronder.

• Democratisering van kritisch denken - projectleider dr. L.J.F. (Laurence) Guérin (ROC van Twente)
i.s.m. ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, Universiteit Twente en Rijksuniversiteit Groningen

In deze werkplaats richten de betrokkenen zich op de ontwikkeling en implementatie van burgerschapsvorming, waarin zij kritisch denken en bildung willen verbinden met de beroepsvoorbereiding. Samen met onderzoekers en lerarenopleiders gaan mbo-docenten (Burgerschap, Nederlands, beroepsvakken) en mbo-studenten hieraan werken. Zij zullen een onderbouwde en praktische visie ontwikkelen. Verder wordt kritisch denken in de praktijk onder meer gefaciliteerd met behulp van professionaliseringsactiviteiten. Ook moet er een permanente professionele leergemeenschap ontstaan die de ontwikkelde expertises en praktijken verduurzaamt en dissemineert: de werkplaats wil de kennis over effectieve leerstrategieën en meetinstrumenten beschikbaar stellen en doorontwikkelen.

• Gepersonaliseerd leren met ict - projectleider drs. J.J.J.M. (John) Schobben (ROC De Leijgraaf)
i.s.m. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Universiteit Tilburg

Multidisciplinaire designteams (docenten, leerlingen, practor, experts, onderzoeker, lerarenopleider, LIO) in de betrokken ROC’s ontwerpen en onderzoeken leerarrangementen voor gepersonaliseerd leren met ict. Ze werken volgens de methodiek voor iXperium designteams. Het onderzoek richt zich op de werkzame elementen in leerarrangementen (cross case analyse), de ict-competenties van docenten, en de competenties van leerlingen voor zelfregulatie, autonomie en ict. Kansrijke leerarrangementen worden breed geïmplementeerd en onderzocht op ROC’s in de binnen- en buitenkring (overige ROC’s en het samenwerkingsverband 'Community of Practice Leren en ICT').

Over deze subsidie en de werkplaatsen

Het ministerie van OCW stelt aan het NRO in totaal € 800.000 beschikbaar voor deze twee werkplaatsen. De werkplaatsen zullen twee jaar duren. Hierna zullen het NRO en het ministerie van OCW de werkplaatsen evalueren en bepalen of ze met twee jaar worden verlengd.
Werkplaatsen onderwijsonderzoek zijn er al in het primair onderwijs en in het voortgezet onderwijs. Het doel van werkplaatsen onderwijsonderzoek is een duurzaam samenwerkingsverband tussen onderwijs- en onderzoeksinstellingen tot stand te brengen, en de kwaliteit van de onderwijspraktijk te verhogen.