Vooraankondiging: prijsvraag interventies in het vmbo, pro en (v)so

Groepje leerlingen geeft elkaar een high five

Is jouw organisatie betrokken bij interventies in het vmbo, pro en/of (v)so waarmee de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden van leerlingen wordt bevorderd? Dan kun je deze binnenkort indienen voor het wetenschappelijk onderzoek ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’. Doel van het onderzoek is onder andere om beter inzicht te krijgen in of de interventies de resultaten behalen die worden beoogd en of de interventies de beoogde doelgroep bereiken. Op deze manier werk je aan meer bewijs in jouw sector.

Begin februari 2023 publiceert NWO naar verwachting de openbare aanbesteding in de vorm van een prijsvraag. Publieke en private interventieaanbieders in het onderwijs, zoals schoolbesturen, praktijkprofessionals, gemeenten of onderzoekers, kunnen een interventie voor de sectoren vmbo, pro en/of (v)so indienen. De deadline daarvoor is eind maart 2023 (onder voorbehoud). NWO selecteert aan de hand van deze prijsvraag, met behulp van een deskundige jury en vooraf vastgestelde beoordelingscriteria, circa vier interventies die in het schooljaar 2024-2025 worden geïmplementeerd en onderzocht. De interventies moeten gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en/of praktische vaardigheden van leerlingen in het vmbo, pro en/of (v)so (cluster 3 en 4). Deze en overige criteria waarop beoordeeld wordt, zullen nader beschreven worden in de aanbestedingsdocumenten. Per geselecteerde interventie wordt via een aparte aanbesteding een onafhankelijk onderzoeksteam geselecteerd om het onderzoek naar de interventie uit te voeren.

Hoe kun je een interventie indienen?

De prijsvraag wordt begin februari 2023 gepubliceerd via TenderNed (een online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid). Via dit platform is het mogelijk om vragen te stellen over deze aanbesteding, aanbestedingsdocumenten te downloaden en een inschrijving voor uw interventie te doen. Om toegang te krijgen tot TenderNed dien je te beschikken over e-Herkenning met niveau 2 of hoger. Voor de aanvraag hiervan zie https://www.eherkenning.nl/nl/eherkenning-aanvragen. Voor een gedetailleerde instructie van het gebruik van TenderNed wordt verwezen naar https://www.tenderned.nl/cms/help.

Over het programma

Het NRO-programma ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’ maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs) van het ministerie van OCW. Een van de onderzoeksdoelen van NP Onderwijs richt zich op het verwerven van meer kennis over de effectiviteit van interventies om (corona-gerelateerde) vertragingen in de Nederlandse onderwijscontext terug te dringen. Daarnaast is duurzame kennisontwikkeling en versterking van de kennisinfrastructuur over kansrijke interventies van belang.

Op dit moment wordt er relatief weinig onderzoek gedaan naar interventies in de sectoren vmbo, pro en (v)so. Daarom is er voor het programma ‘Pilottrajecten interventies in het vmbo, pro en (v)so’ extra geld beschikbaar gekomen om in deze sectoren kennis te ontwikkelen over wat werkt om de ontwikkeling van cognitieve, sociaal-emotionele en praktische vaardigheden van leerlingen te bevorderen.

Voor de laatste stand van zaken

De informatie in dit bericht is onder voorbehoud. Het NRO voert nog gesprekken met verschillende partijen om dit programma zo goed mogelijk vorm te geven. Houd www.nro.nl of onze maandelijkse nieuwsbrief in de gaten voor de actuele stand van zaken, of volg ons op Twitter of LinkedIn.