NRO-Commissie licht hogeronderwijs-beleid door

Het NRO heeft een ‘Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs’ ingesteld op verzoek van het ministerie van OCW (Directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering). De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die het hogeronderwijs-beleid zullen doorlichten.

Deze beleidsdoorlichting bestrijkt drie belangrijke doelstellingen van het hoger onderwijsbeleid:

  • de toegankelijkheid van het hoger onderwijs;
  • de kwaliteit van het hoger onderwijs;
  • de doelmatigheid en rechtmatigheid van de uitgaven aan hoger onderwijs.

De beleidsdoorlichting vindt plaats in afstemming met de ‘Operatie Inzicht in Kwaliteit’ van het ministerie van Financiën. Beide richten zich enerzijds op meer inzicht in de resultaten van beleid, en anderzijds op daadwerkelijke verbetering van deze resultaten. Daartoe zijn drie sporen in gang gezet:
1. inzicht in de impact van beleid;
2. herontwerp beleidsinstrumentarium en lerende organisatie;
3. implementatie vernieuwd instrumentarium.

Het onderzoek voor spoor 1 wordt uitgevoerd door SEO onder leiding van prof. Bas ter Weel. Het onderzoek voor spoor 2 wordt uitgevoerd door CHEPS onder leiding van dr. Harry de Boer. Voor spoor 3 geeft de commissie zelf een advies af.

Werkzaamheden commissie

De commissie begeleidt en controleert het onderzoek dat voor spoor 1 en 2 wordt uitgevoerd en brengt zelf advies uit voor spoor 3. Ook neemt zij de beantwoording van de gestelde vragen op zich, en wordt zij actief betrokken bij (een deel van) de activiteiten die OCW in het voorjaar van 2019 organiseert in het kader van de Strategische Agenda 2019. Ten slotte brengt de commissie verslag uit over de onafhankelijkheid van het onderzoek, en volgt er een reflectie op het proces van de beleidsdoorlichting om hiervan te leren voor toekomstige beleidsdoorlichtingen.

Het ministerie van OCW heeft een budget van 155.000 euro ter beschikking gesteld aan het NRO. Dit is bestemd voor het uitvoeren van onderzoek, een vergoeding voor de commissieleden en voor het voeren van het secretariaat door het NRO.

Tevens is een begeleidingscommissie ingesteld door de ministeries van OCW en Financiën. Waar de NRO-commissie actief stuurt op inhoud en uitkomsten, bewaakt de begeleidingscommissie op hoofdlijnen in hoeverre de beleidsdoorlichting tegemoet komt aan de informatiebehoefte voor toekomstig beleid, en faciliteert door extra informatie te leveren of ingangen te bieden.

Samenstelling commissie

De NRO-Commissie Beleidsdoorlichting Hoger Onderwijs bestaat uit de volgende leden:

  • Prof. dr. Marijk van der Wende (voorzitter) (Universiteit Utrecht)
  • Dr. Maarja Beerkens (Universiteit Leiden)
  • Dr. Jonneke Bolhaar (CPB)
  • Prof. dr. Wieger Bakker (Universiteit Utrecht)
  • Prof. dr. Martin Valcke (Universiteit Gent)
  • Prof. dr. Paul Zoontjens (Universiteit Tilburg)

In mei 2019 worden de tussenrapportages voor spoor 1 en 2 verwacht. Op basis van de antwoorden op deze twee sporen zal OCW zelf lessen trekken voor toekomstig beleid in het licht van de nieuwe Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek. In november 2019 moeten de eindrapportages gereed zijn, evenals het advies van de NRO-commissie over spoor 3.

Meer informatie