Langetermijnevaluatie Passend Onderwijs

Projectnummer
405-15-750
Titel
Evaluatie Passend Onderwijs
Programma
Looptijd
1-5-2015 t/m 31-12-2018
Onderwijssector
po, (v)so, vo, mbo
Thema
Beleid en bestel
Status
Lopend

Een multidisciplinair onderzoeksteam onder leiding van drs. Guuske Ledoux (Kohnstamm Instituut, UvA) is in mei 2015 gestart met de Langetermijnevaluatie passend onderwijs. Sinds augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden. Na een lange voorbereidingsperiode gaan nu daadwerkelijke veranderingen van start in de organisatie van onderwijs voor leerlingen die extra steun nodig hebben. Een integrale evaluatie is opgezet om beleid en praktijk van informatie te voorzien over implementatie en effecten.

De evaluatie is erop gericht inzicht te bieden in hoe passend onderwijs vorm krijgt in de praktijk (het onderwijsveld kan daarin veel eigen keuzes maken) en in hoeverre beleidsverwachtingen wel of niet uitkomen (er zijn meervoudige doelen).
Dit gebeurt via een mixed methods design: de onderzoekers maken gebruik van monitoring, longitudinale casestudies, thematische casestudies, effectonderzoek, casuïstiek, praktijkgericht onderzoek en contextanalyse.

Meer informatie

Op deze website vindt u alle informatie over het meerjarig NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs. De evaluatie wordt uitgevoerd door een consortium van onderzoeksinstituten.

Bekijk ook het artikel ‘Maatwerk in onderwijs? Al die oogappeltjes zitten wel samen in een klas‘ door Jelle van der Meer, auteur van het journalistieke onderzoeksverslag ‘De bomen en het bos. Leraren en ouders over passend onderwijs’

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
E-mailadres projectleider
Drs. G. Ledoux
Universiteit van Amsterdam
Publicaties
Relevante link(s)

Deze NRO-projectendatabase is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reacties. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheernro@nwo.nl