NRO-subsidie voor uitvoering PISA 2018 naar dr. Martina Meelissen (Universiteit Twente)

Dr. M.R.M. (Martina) Meelissen (Universiteit Twente) zal het Nederlandse aandeel uitvoeren van het Programme for International Student Assessment (PISA) 2018. Doel van dit grootschalige internationaal vergelijkend onderzoek is na te gaan hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger en welke veranderingen zich daarbij de voorbije jaren hebben voorgedaan. Voor PISA 2018 is het hoofddomein leesvaardigheid, met als extra component ‘global competence’ of  ‘wereldburgerschap’.

Voor PISA worden in zes weken tijd data verzameld onder ruim 6.000 leerlingen. Naast het toetsen van leerlingen worden niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten, en wordt informatie verzameld over de onderwijscontext waarin zij deze vaardigheden leren. In totaal is 1,3 miljoen euro gemoeid met het Nederlandse aandeel in PISA 2018; dit is afkomstig van het ministerie van OCW.

Verschillen in digitale geletterdheid

Behalve naar ontwikkelingen in leesvaardigheid en naar 21e-eeuwse vaardigheden, kijken de onderzoekers ook naar verschillen in digitale geletterdheid tussen leerlingen (de ‘digital divide’). Toetsprestaties verschillen aanzienlijk tussen leerlingen met uiteenlopende achtergrondkenmerken. Zo wordt onderzocht of er verschillen in toetsprestaties zijn tussen jongens en meisje en in welke mate leerlingen ongelijk presteren in het onderwijs, afhankelijk van het gezin van herkomst en andere sociaaleconomische factoren. Meer specifiek zal worden nagegaan hoe de kansenongelijkheid (naar sekse, etnische herkomst en sociaal milieu) in het onderwijs in Nederland zich verhoudt tot die in andere landen en welke kenmerken van het (Nederlandse) onderwijssysteem daarbij bepalend zijn.

Over PISA

Het Programme for International Student Assessment bestaat sinds 1997 en wordt driejaarlijks uitgevoerd. Aan PISA 2015 namen meer dan 70 landen deel. PISA kent drie domeinen: leesvaardigheid, natuurwetenschappen en wiskunde. Per peiling ligt de nadruk op één van deze drie domeinen. Naast het toetsen van leerlingen worden ook niet-cognitieve onderwijsopbrengsten (attitudes, gedrag) van leerlingen gemeten. Door middel van vragenlijsten op land-, school- en leerlingniveau wordt informatie verzameld over de onderwijscontext waarbinnen leerlingen deze vaardigheden leren. PISA is geïnitieerd door de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Consortium van onderzoekers

Het volledige onderzoeksconsortium bestaat naast dr. Martina Meelissen uit:

  • dr. C.A.W. Glas (UT)
  • C.W.J. Mulder (ITS, RU)
  • A. Netten (Expertisecentrum Nederlands)
  • dr. L.T.W. Verhoeven (RU & Expertisecentrum Nederlands)
  • dr. M.H.J. Wolbers (RU)