Taken en activiteiten van het NRO

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek -en beleid en onderzoek- te verbeteren.

Het NRO heeft drie taken: de samenhang van onderwijsonderzoek bevorderen door op nationaal niveau de regie te voeren; toekenning van subsidies voor hoogwaardig onderzoek; en de bevordering van kennisbenutting door wetenschap en praktijk beter met elkaar te verbinden. Het is onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het NRO-meerjarenplan in één oogopslag 2017

Dit ‘NRO Meerjarenplan in één oogopslag’ (versie 2017) toont u snel onze verschillende typen activiteiten en de samenhang daartussen. Klik op de afbeelding om het bestand in pdf te bekijken.

Van kennisbehoefte naar programmering

Welke kennis heeft het veld nodig, welk onderzoek wordt al uitgevoerd en waar zitten nog hiaten? Dit verkennen we met partners in het veld: schoolleiders en sectororganisaties, beleidsmedewerkers, onderzoeksinstituten, adviseurs, toezichthouders, wetenschappelijk onderzoekers en andere betrokkenen. We brengen onderzoeksvragen uit alle sectoren en typen van onderwijs in kaart, van voorschoolse educatie tot hoger onderwijs. De geïnventariseerde vragen uit wetenschap, onderwijspraktijk en -beleid leiden tot onderwerpen voor onderzoek in de vorm van programma’s. Door bewaken van de samenhang vergroot het NRO de regie op het onderwijsonderzoek.

bekijk het NRO-meerjarenprogramma 2016-2019 (online pdf) » 

Onderzoekers uitnodigen

Het NRO doet zelf geen onderzoek, maar nodigt anderen uit om met onderzoeksvoorstellen te komen rond de belangrijke thema’s. Afhankelijk van het type vraagstelling en de onderzoeksaanpak die daar het beste bij past, komen de voorstellen van onderzoeksinstituten, zoals universiteiten en hogescholen, of van consortia waarin onderzoekers en onderwijsinstellingen samenwerken.

bekijk het overzicht van openstaande en verwachte calls for proposals » 

De beste voorstellen selecteren

We garanderen de betrouwbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek dat we laten uitvoeren. De beproefde NWO-beoordelingsprocedures maken dit mogelijk. Deze procedures vergen de nodige energie en tijd, onder meer omdat het NRO per voorstel verschillende gespecialiseerde deskundigen uit wetenschap en praktijk en uit binnen- en buitenland om advies vraagt. Is er haast geboden, dan passen we de procedures daarop aan, uiteraard met behoud van de betrouwbaarheid.

meer over het beoordelen van onderzoeksvoorstellen »

Onderzoek begeleiden

Als een onderzoeksvoorstel eenmaal is gehonoreerd, zorgen we ervoor dat het onderzoek relevant gericht blijft op de praktijk of het beleid van onderwijs, ook als zich gedurende een project nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daartoe gaan we regelmatig om de tafel zitten samen met de onderzoekers en de beoogde eindgebruikers.

Resultaten verspreiden en benutten

Kennis uit onderwijsonderzoek moet zo veel mogelijk ten goede komen aan de onderwijspraktijk en het onderwijsbeleid. Om dit te bereiken, betrekt het NRO partners uit beleid en praktijk bij alle fases van het onderzoek. En stimuleren we op tal van manieren dat resultaten van wetenschappelijk onderwijsonderzoek terecht komen waar ze nodig zijn.
» lees hier de samenvatting van het NRO-beleid voor kennisbenutting (pdf)

Voor geïnteresseerden heeft het NRO de Kennisportal Onderwijs gelanceerd, die zo’n 15 verzamelingen met resultaten van onderwijsonderzoek toegankelijk maakt, en is er de kennisbank met onze eigen NRO-projecten. Daarnaast voert het NRO de Kennisrotonde uit, het online loket voor de beantwoording van actuele kennisvragen uit en over het onderwijs. Tijdens het jaarlijkse NRO-congres voor leraren, schoolleiders/-bestuurders en onderzoekers staan kennisdeling, inspiratie en ontmoeting centraal. Ook ondersteunen en trainen we onderzoekers bij het delen van hun resultaten met een breed professioneel publiek. Niet in de laatste plaats beheert het NRO het onderdeel Kennis op de website Leraar24, met praktische informatie gebaseerd op inzichten uit onderwijsonderzoek.

bekijk ook onze folder Met onderzoek onderwijs vernieuwen (online pdf) »

Internationale activiteiten

Het NRO zet naast haar nationale activiteiten, ook in op internationale activiteiten. Zo neemt onder de verantwoordelijkheid van het NRO, Nederland momenteel deel aan verschillende internationaal vergelijkende onderzoeken (zoals TIMSS, PISA, PIRLS en ICILS). Ook stimuleert het NRO internationale samenwerking van onderwijsonderzoekers. Het NRO participeert tevens in een drietal internationale netwerken, te weten: EIPPEE, EAPRIL en AERA. Daarnaast verkent het NRO de mogelijkheden voor samenwerking met andere onderzoeksfinanciers. Het gaat hierbij zowel om samenwerking op het terrein van het bundelen van onderzoeksgelden als om het gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten. Bekijk het gedetailleerde overzicht van onze internationale activiteiten.