Internationale activiteiten van het NRO

Het NRO zet naast haar nationale activiteiten, ook in op internationale activiteiten. De Nederlandse wetenschap is steeds meer met Europa en de rest van de wereld verbonden. Ook voor de onderwijswetenschappen is het daarom van belang om internationale aansluiting te zoeken én te houden. Op onderwijsgebied spelen zich namelijk vaak grotendeels dezelfde ontwikkelingen problemen af als in Nederland.

Het NRO vervult een ondersteunende en stimulerende rol bij de volgende internationale activiteiten, die eronder nader staan toegelicht:

  1. Deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek;
  2. Internationale samenwerking onderwijsonderzoekers stimuleren;
  3. Kennisdeling binnen internationale netwerken;
  4. Samenwerking met onderzoeksfinanciers.

1. Deelname aan internationaal vergelijkend onderzoek

Onder de verantwoordelijkheid van het NRO neemt Nederland momenteel deel aan verschillende internationaal vergelijkende onderzoeken. Het gaat om:

2. Internationale samenwerking onderwijsonderzoekers stimuleren

Het NRO ziet meerwaarde in internationale samenwerking van onderwijsonderzoekers. Het NRO wil samenwerking over de grenzen dan ook stimuleren. Dat doet het NRO door:

  • Waar mogelijk in calls for proposals de optie aan te bieden om internationaliseringskosten op te voeren in het budget;
  • Deelname van onderzoekers aan internationale conferenties te stimuleren;
  • Internationalisering op te nemen als beoordelingscriterium.

3. Kennisdeling binnen internationale netwerken

Verschillende initiatieven in het buitenland sluiten aan bij de doelstellingen van het NRO. Partners binnen deze netwerken wisselen kennis en ervaringen over onderwijsonderzoek en de verbinding met de onderwijspraktijk uit. Daarmee kunnen ze wederzijds verbeteringen van de eigen activiteiten doorvoeren. Ook verkennen de verschillende partners binnen de netwerken mogelijkheden tot gezamenlijke activiteiten.

Hieronder volgt een overzicht van netwerken waaraan het NRO verbonden is:

EIPPEE (Evidence Informed Policy and Practice in Education in Europe)
http://www.eippee.eu/cms/
EIPPEE is een netwerk van beleidsmakers, kenniscentra en onderzoekers uit diverse landen. Het netwerk richt zich op het creëren van duurzame infrastructuren en processen voor evidence informed beleid en praktijk in onderwijs in Europa. Het NRO is een van de partnerorganisaties van EIPPEE. Via de EIPPEE Search Portal kunnen geïntereseerden onder andere gegevens uit NRO-onderzoeksprojecten opvragen. NRO-medewerkers en onderzoekers wonen sinds enkele jaren conferenties en meetings van EIPPEE bij. Op de partnermeetings en conferenties bespreken partnerorganisaties relevante resultaten en producten. Het NRO en het Ministerie van OCW hebben samen voor EIPPEE-leden ook een dergelijke partnermeeting georganiseerd. Daarnaast zijn meerdere Special Interest Groups binnen het EIPPEE-netwerk ingesteld. Specifiek werkt het NRO samen met EIPPEE-lid ‘Norwegian Knowledge Centre for Education Research’, onderdeel van de Norwegian Research Council, met name op het terrein van review studies.

EAPRIL (European Association for Practitioner Research on Improving Learning, in education and professional practice)
http://eapril.org/
Het EAPRIL-netwerk streeft ernaar de invloed van praktijkgericht en toegepast onderwijsonderzoek op het onderwijsbeleid te bevorderen. Leden van EAPRIL wisselen ideeën en ‘best practices’ uit over praktijkgericht onderzoek. Het NRO neemt deel aan de jaarlijkse conferenties van EAPRIL, en organiseert daar onder andere sessies waarbij NRO-onderzoekers hun resultaten presenteren. Het NRO is ook initiatiefnemer van een zogeheten EAPRIL-cloud rond het thema ‘Research in Schools; Schools in Research’, met specifiek aandacht voor kennisbenutting.

AERA (American Educational Research Association)
http://www.aera.net/
De American Educational Research Association (AERA) is een nationaal onderzoeksverband van de Verenigde Staten. Het verband moedigt wetenschappelijk onderwijsonderzoek aan en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten binnen het onderwijs. Jaarlijks is er een AERA-congres waarbij het opdoen en delen van kennis centraal staat. Het NRO heeft daar een eigen symposium, dat verzorgd wordt door onderzoekers die financiering hebben ontvangen van het NRO.

4. Samenwerking met onderzoeksfinanciers

Het NRO verkent de mogelijkheden voor samenwerking met andere onderzoeksfinanciers, met name met Scandinavische partners. De mogelijkheden voor het bundelen van onderzoeksgelden, evenals het gezamenlijk organiseren van netwerkbijeenkomsten worden onderzocht. Hieruit is eind 2016 de eerste internationale call for proposals over inclusief onderwijs voortgekomen.

Contactpersoon: Niels Rijke (internationaal secretaris NRO), te bereiken via n.rijke@nwo.nl en 070 344 05 13.