Missie en Strategie

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) maakt zich sterk voor verbetering en vernieuwing van het onderwijs met kennis uit onderzoek. Dit doet het NRO door onderzoek te coördineren en te financieren waar professionals in de onderwijspraktijk en het -beleid behoefte aan hebben. Het NRO stimuleert de verbinding tussen onderwijsonderzoek, -praktijk en –beleid. Het maakt resultaten uit onderwijsonderzoek vindbaar en toegankelijk, zodat de kennis zo goed mogelijk kan worden gebruikt in de onderwijspraktijk en het beleid.
Hierin werkt het NRO samen met diverse partners in en rondom het onderwijs.

Voor wie?

 Het NRO bereikt en verbindt drie partijen in het onderwijs:

  1. Onderwijsprofessionals
   Waaronder leraren, schoolleiders en lerarenopleiders
  2. Onderwijsbeleidsmakers
   Zoals beleidsadviseurs van het  ministerie van OCW, gemeenten en onderwijsbesturen
  3. Onderwijsonderzoekers
   Onder andere van universiteiten, hogescholen, onderzoeksbureaus en docentonderzoekers

Wat?

Het NRO is de onafhankelijke financier van kwalitatief hoogstaand onderwijsonderzoek. Het NRO stimuleert het gebruik van de resultaten uit dit onderzoek doordat:

 • Vragen uit het onderwijs het startpunt vormen voor veel onderzoek (vraagarticulatie);
 • Veel onderzoek plaatsvindt in cocreatie met vertegenwoordigers uit het onderwijs en onderzoeksveld (kennis(co)creatie);
 • Veel onderzoek toegankelijke en bruikbare producten oplevert (kennisorganisatie);
 • Ontstane kennis via allerlei manieren en netwerken vindbaar is en gedeeld wordt (kennisdeling).

» Meer informatie over de verschillende soorten onderzoek

Het NRO draagt met veel initiatieven bij aan gebruik van bestaande kennis in het onderwijs. Hierin werkt het NRO samen met verschillende partijen. In cocreatie maken zij kennis uit onderzoek toegankelijk, bruikbaar en bekend.

Voorbeelden van initiatieven die het gebruik van kennis stimuleren zijn:

De Kennisrotonde is het online loket voor de beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Empirisch gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt komen zo op een toegankelijke wijze beschikbaar. Daarmee beoogt de Kennisrotonde onderwijsprofessionals en beleidsmakers te helpen bij het maken van keuzes die bijdragen aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. De antwoorden zijn van hoge kwaliteit, toegankelijk en goed bruikbaar, zo geven vraagstellers en websitebezoekers aan. Antwoorden van de Kennisrotonde worden op grote schaal gelezen, gedeeld en besproken. Bezoek de Kennisrotonde.

Het NRO biedt overzichten van kennis over relevante onderwijsthema’s. Daarmee speelt het in op de behoefte om kennis over belangrijke thema’s op een compacte en toegankelijke manier bij elkaar te brengen. De thematische overzichten bieden praktische handreikingen, zodat de kennis eenvoudiger is toe te passen in praktijk en beleid. Bekijk recente thematische overzichten.

De projectendatabase biedt een overzicht van onderzoeksprojecten die het NRO en diverse andere organisaties financieren. Voor de verschillende doelgroepen van het NRO vormt de database een nuttige bron van kennis. Niet alleen om de uitkomsten uit de onderzoeken te gebruiken, maar ook om de onderzoeksprogrammering van verschillende instellingen beter op elkaar af te stemmen. Zo wordt overlap voorkomen en wordt er onderzoek gedaan naar alle belangrijke onderwijsthema’s. Bekijk de projectendatabase.

Het NRO biedt via het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) een nationale infrastructuur voor onderwijskundige data over leerlingen. Deze infrastructuur zorgt ervoor dat er snel onderzoek kan worden gedaan naar actuele onderwijsvragen zonder de scholen te veel te belasten. Bovendien krijgen de scholen bruikbare gegevens en inzichten terug. Alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland ontvangen jaarlijks een op maat gemaakt rapport met informatie over hun leerlingen en oud-leerlingen. De jaarlijkse NCO-rapportage wordt door ruim 80% van de schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs gedownload. Meer informatie over het NCO.

Het NRO en de Koninklijke Bibliotheek bieden leraren verruimde toegang tot wetenschappelijke artikelen over onderwijs die normaliter achter een betaalmuur zitten. Duizenden leraren maken al gebruik van deze mogelijkheid. Daarnaast is er de Toolkit Toegang tot literatuur. Deze toolkit biedt tips voor het vinden, raadplegen, duiden en implementeren van inzichten uit onderwijsonderzoek.

Naast bovengenoemde en andere initiatieven van het NRO, bevordert het NRO de verbinding tussen allerlei initiatieven in de kennisinfrastructuur. De komende jaren brengt het NRO dit soort initiatieven samen in een landelijk  kennisknooppunt voor het onderwijs. Binnenkort volgt op de NRO-website meer informatie over dit kennisknooppunt.

Meer weten

Meer weten over het NRO? Hieronder vind je meer informatie over het NRO-beleid, onderzoek naar het NRO en over kennisbenutting.

NRO-beleid

Evaluatie van en onderzoek naar het NRO

Interessante bronnen voor het NRO-beleid