Nu aanvragen voor Monitoring en Evaluatie Maatregelen Gelijke Kansen

Het NRO heeft een call for proposals gelanceerd voor de monitoring en evaluatie van maatregelen ter bevordering van Gelijke Kansen (2017-2021). Het ministerie van OCW stelt hier een budget van 1.020.000 euro voor beschikbaar. Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het evaluatieonderzoek betreffende de maatregelen.

Doel

Voor het bevorderen van gelijke kansen is een door het ministerie van OCW een actieplan vastgesteld. Onderdeel van dit actieplan is, dat scholen de gelegenheid krijgen om voorstellen in te dienen voor programma’s die beogen specifieke maatregelen te treffen voor leerlingen die minder kansen dreigen te krijgen. Het is de bedoeling dat deze maatregelen starten in het schooljaar 2017 – 2018.

Met het onderzoek wordt beoogd de maatregelen te monitoren en te evalueren waarbij het niet alleen gaat om het vaststellen van (eventuele) effecten, maar ook om het identificeren van werkzame elementen van die maatregelen.

Wie kan aanvragen?

Aanvragen kunnen worden ingediend door consortia, dat wil zeggen samenwerkingsverbanden van (onderzoeksinstellingen die gelieerd zijn aan) universiteiten, instellingen voor hoger beroepsonderwijs, of andere onderzoeksinstellingen waar onderwijsonderzoek wordt uitgevoerd.

Deze consortia dienen te bestaan uit ten minste 3 en maximaal 5 onderzoeksinstellingen en binnen het consortium moet in ieder geval ervaring en expertise aanwezig zijn op het terrein van onderzoek naar kansengelijkheid, onderwijsachterstanden en leerlingstromen, methodologische kennis over monitoring en effectonderzoek en onderwijskundige expertise op het terrein van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs en de aansluitingen daartussen.

Procedure

Deadline voor intentieverklaringen is 25 april 2017, 14.00 uur. Deadline voor indiening van uitgewerkte aanvragen is 16 mei 2017, 14.00 uur. Interviews zullen plaatsvinden in de week van 12 juni. De bekendmaking van de uitslag wordt verwacht medio juli 2017.

Meer informatie is te verkrijgen via Rosanne Zwart: tel. 070 349 4024, of Marchje van der Veen: tel. 070 3494507, e-mail via probo@nro.nl.

» Alle informatie over deze call