Onderwijsachterstanden

Onderwijsachterstanden voorkomen en verkleinen

Wat is eigenlijk het meest effectief om binnen school te doen voor achterstandsleerlingen? Binnen het programma Onderwijskansen wordt daarvoor bestaande kennis uit onderzoek verzameld, en nieuwe kennis ontwikkeld.

Logo onderwijskansen in het primair onderwijs

Wat we weten uit onderzoek

Verschillende omgevingskenmerken van leerlingen kunnen van invloed zijn op hun schoolprestaties. Voorbeelden van factoren zijn het opleidingsniveau van de ouders, het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders op school, het land van herkomst van de ouders, de verblijfsduur van de moeder in Nederland, en of ouders in de schuldsanering zitten. Kinderen voor wie één of meerdere factoren gelden, hebben een grotere kans op onderwijsachterstanden: zij presteren mogelijk minder goed dan zij zouden kunnen. Scholen krijgen extra financiële middelen – de OAB-middelen – om extra dingen te kunnen doen voor de leerlingen met de zwaarste risico’s op achterstanden. 

Wat dan het meest effectief is om met die middelen te doen? Daarover wordt bestaande kennis verzameld en verspreid, en nieuwe kennis ontwikkeld. Dit gebeurt in het programma ‘Onderwijskansen in het primair onderwijs’.


Handvatten uit onderzoek

Binnenkort: Nederlandstalige guidance reports

Een guidance report is een overzicht van wetenschappelijke inzichten, met 5 tot 7 aanbevelingen. Het idee voor zo’n praktijkgerichte bundeling van onderzoeksresultaten is afkomstig uit Engeland. Daar groeide het besef dat onderwijsonderzoek vaak nog slecht vindbaar is voor de praktijk. Leerkrachten hebben geen behoefte aan wetenschappelijke artikelen maar wel aan praktische handvatten. Daarom wordt er nu ook in Nederland gewerkt aan meerdere rapporten met een vergelijkbare opzet. Uitgangspunt voor ieder guidance report: leerkrachten structureel betrekken bij het onderzoek. 

In Nederland is ‘guidance report’ voorlopig een werktitel: bij voorkeur vinden we nog een goede Nederlandse term voor deze publicaties.

Logo PO-Raad

Inspiratie uit de praktijk: Post-coronasubsidie

Toen de leerlingen van Proloog (24 basisscholen in en rond Leeuwarden) in juni op school terugkwamen, vroeg iedereen zich natuurlijk af wat de periode van thuisonderwijs voor hen betekend had. “We willen garantstaan voor goed onderwijs”, vertelt Kuiper, “en keken dus wat we konden doen om zo goed mogelijk vervolg te geven aan de periode van thuisonderwijs.” 

Lees meer 


Vragen uit de onderwijspraktijk

De Kennisrotonde beantwoordt vragen uit en over het onderwijs met kennis uit onderzoek. Bekijk antwoorden  van de kennisrotonde over diverse onderwerpen.


Verdiepen op dit thema


Context en achtergronden

Het onderwijsachterstandenbeleid van de overheid is erop gericht deze achterstanden te verkleinen. Scholen krijgen extra financiële middelen – de OAB-middelen – om extra dingen te kunnen doen voor de leerlingen met de zwaarste risico’s op achterstanden. In totaal krijgen bijna 2.600 basisscholen structureel € 260 miljoen voor ruim 210.000 kinderen.


Onderzoek en subsidie

Werkplaatsen onderwijsonderzoek

In vier ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’ verspreid over Nederland gaan basisscholen, hogescholen en universiteiten samenwerken aan de verkleining van onderwijsachterstanden. Bestaande interventies worden doorontwikkeld, aangescherpt, (opnieuw) geïmplementeerd én onderzocht op hun effectiviteit. De opgedane kennis wordt beschikbaar gesteld voor alle Nederlandse basisscholen.

Hoe gaat het bij...

Bekijk ook de algemene projectwebsites van de vier werkplaatsen:


Gerelateerde thema's


Aanmelden voor de nieuwsbrief Onderwijskansen

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen en praktische kennis uit het onderzoeksprogramma Onderwijskansen.


 

Logo's NRO OCW POraad