Onderzoeksagenda Hersenen, Cognitie, Onderwijs vraagt om verbinding cognitie-onderzoek met onderwijspraktijk

Afgelopen dinsdag kwamen een aantal onderzoekers, professionals uit scholen en medewerkers van diverse organisaties bij elkaar om te spreken over de Onderzoeksagenda Hersenen, Cognitie, Onderwijs, die in april 2016 is verschenen.

Deze agenda, opgesteld onder voorzitterschap van Eveline Crone, is een gezamenlijke uitgave van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) en het NRO. Deze sluit aan bij vragen die in de Nationale Wetenschapsagenda zijn gesteld en vormt zo ook een verdieping van een deel van de routes Jeugd in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs en NeuroLabNL: dé werkplaats voor hersen-, cognitie- en gedragsonderzoek uit de Portfolio voor onderzoek en innovatie, zoals die in september is uitgebracht.

Actuele thema’s

In de bijeenkomst deze week bleken de 4 thema’s uit de Onderzoeksagenda Hersenen, Cognitie, Onderwijs goed aan te sluiten bij de nu levende vragen in het onderwijs.
(lees verder onder foto)
foto MvdHauten (OCW)-Twitter

Het gaat om de thema’s:

1. 21e-eeuwse vaardigheden
2. Onderwijscontexten waarin kinderen en volwassenen optimaal presteren
3. Sociale competenties
4. Lerende kinderen en volwassenen met cognitieve en/of communicatieve beperkingen

Cognitie-onderzoek verbinden met onderwijspraktijk

We bespraken deze onderwerpen en bij alle vier kwam naar voren, dat een benadering met meerdere partijen en deskundigen hier  behulpzaam is om cognitie-onderzoek te verbinden met de onderwijspraktijk. Het moet gaan om interdisciplinair onderzoek (vanuit universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen) in samenwerking met de onderwijspraktijk en vaak ook het bedrijfsleven.

Opvallend was dat we van veel concrete problemen en thema’s die leven in het onderwijs vaststelden, dat daar al heel veel kennis vanuit onderzoek over beschikbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld voor de behandeling van bepaalde specifieke problemen, zoals spreekangst of gepest worden.

Dat er al veel kennis beschikbaar is over zaken die nu in het onderwijs leven, kunnen we ook terugzien in de Kennisrotonde: veel vragen die daar gesteld worden kunnen door de ‘kennismakelaars’ beantwoord worden vanuit reeds beschikbare kennis. Deze kennis wordt ook al gebruikt in scholen, zoals inzichten over de plasticiteit van het brein tot ver voorbij de leerplichtige leeftijd. Ook bleken bepaalde vormen van hersenonderzoek goed in de klas gedaan te kunnen worden en zo direct bij te dragen aan inzichten van leerlingen over hun hersenen en het gebruik daarvan.

Concrete onderzoeksvragen

Daarnaast kwamen vragen naar voren die nader onderzoek vereisen: we weten wel het een ander over samenwerkend leren bijvoorbeeld, maar nader onderzoek naar de cognitieve en hersenactiviteiten die hierbij een rol spelen zouden kunnen helpen. Veel van de vier thema’s van de onderzoeksagenda konden zo van concrete onderzoeksvragen worden voorzien.

Voor de uitvoering van deze agenda is nog geen financiering beschikbaar. De hoop is wel, dat aangesloten kan worden bij initiatieven zoals de verdere ontwikkeling van de Nationale Wetenschapsagenda. Ook biedt het nu lopende onderzoeksprogramma van het NRO al aanknopingspunten. Met de partners uit deze bijeenkomst -onder meer de Hersenstichting, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), TNO en scholen- gaan we dit de komende tijd verder verkennen.

Jelle Kaldewaij, directeur NRO