Toegekende Comeniusprojecten

Sinds 2017 hebben meer dan 200 bevlogen onderwijsprofessionals een Comeniusbeurs ontvangen. Met deze beurs kunnen zij hun visie op onderwijsinnovatie in de praktijk brengen. Op deze pagina vind je de samenvattingen van alle toegekende projecten.

Bekijk hier de toekenningen uit:

Toegekende projecten uit 2021

Senior Fellows

 • Thema 1: De eerste honderd dagen van de student

  E. Tijhuis (Saxion Hogeschool)
  Het 100-dagen PLUS programma: jouw persoonlijke route naar succes!

  Binnen Saxion is er een eerste 100-dagen programma voor mbo-studenten gerealiseerd om de hoge uitvalcijfers onder studenten terug te dringen. In dit programma ontvangen studenten evidence-based aanbod gericht op binding, taal- en studievaardigheden. Echter, preliminaire resultaten laten zien dat dit programma mogelijk niet optimaal aansluit bij de behoeften van de individuele student. Er wordt tevens geen rekening gehouden met persoonlijke kenmerken van de student. Het doel van deze innovatie is om het eerste 100-dagen programma vorm te geven in een gepersonaliseerde leerroute voor alle aankomende studenten. Gepersonaliseerd leren zorgt voor meer betrokkenheid en een hogere intrinsieke motivatie van studenten. Hiervoor worden metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden van studenten gevraagd die aansluiten bij de eisen van het hoger onderwijs. Dit betekent dat een goede en tijdige voorbereiding op gepersonaliseerd leren, en de bijbehorende vaardigheden, een prominente plek moet krijgen. In dit voorstel staat het ontwikkelen van een gepersonaliseerd 100-dagen programma centraal. Het tempo, de inhoud en de vorm van het aanbod binnen het 100-dagen programma moet worden aangepast aan de behoeften van de student, al vanaf het moment van inschrijving (PLUS). De innovatie moet flexibel zijn en moet de student voorbereiden op het toepassen van metacognitieve- en zelfregulerende vaardigheden. De innovatie bestaat uit drie samenhangende producten: een persoonsgericht en flexibel aanbod op generieke vaardigheden en binding, een interactief instrument en een training voor peercoaches die de studenten zullen ondersteunen. De opbrengst van deze aanpak is een verbeterde aansluiting met het voorliggende onderwijs en uiteindelijk een verhoogde kans op studentsucces in het hbo.

  dr. H.P.F. Heldens (Fontys Hogeschool) 
  100 dagen feedbackgeletterdheid

  In onze opleidingsvisie van FHKE (Pabo en Master Leren en Innoveren) speelt het geven van effectieve feedback een cruciale rol. Feedback is belangrijk omdat dit studenten helpt om zelf de regie over het leren te kunnen nemen. We merken echter dat met name startende studenten regelmatig moeite hebben om onze feedback goed te verwerken en dat we vaak dezelfde feedback herhalen. Studenten blijven om bevestiging vragen, waardoor zij eerder afhankelijk van de docent dan zelfsturend worden. Ook uit onderzoek blijkt dat studenten bij de start in het hoger onderwijs moeite hebben met het verwerken van feedback (Carless & Boud, 2018). Naast goed geformuleerde feedback van docenten moeten zij daarvoor een set aan vaardigheden en attitude eigen maken die ook wel ‘feedbackgeletterdheid’ genoemd wordt. Feedbackgeletterdheid is het vermogen om feedback te benutten en te leren via het feedbackproces, waardoor meer kans op studiesucces ontstaat (Winstone & Carless, 2019). Via deze aanvraag willen we de feedbackgeletterdheid van onze startende studenten vergroten. In het eerste projectjaar ontwikkelen we met een kleine groep docenten in co-creatie met studenten een aanpak in de vorm van een toolbox voor studenten en docenten voor het versterken van de feedbackgeletterdheid. Deze toolbox wordt ingezet in eerstejaars tutorgroepen, aangepast en verder uitgebreid in PLGs van docenten en studenten. In jaar twee implementeren we de bijgestelde toolbox in alle eerstejaarsgroepen en evalueren opnieuw systematisch de opbrengsten, waarna een laatste bijstellingsronde kan plaatsvinden. De toolbox wordt beschikbaar gesteld binnen en buiten Fontys en wordt op diverse manieren gedeeld.

  dr. K.M. Stegers-Jager (Erasmus MC)
  Bezint eer ge begint! Kiezen voor geneeskunde op basis van een realistisch beeld van de opleiding en het beroep als arts

  Vaak weten ze al vanaf hun vierde dat ze arts willen worden. Toch starten veel studenten de opleiding geneeskunde met verkeerde verwachtingen. Dit kan leiden tot minder binding met de opleiding, stress en zelfs studie-uitval. Ook is er een mismatch tussen het type arts dat studenten bij binnenkomst verwachten te worden en het type artsen waar de samenleving behoefte aan heeft. Om de artsen van de toekomst op te leiden, ontwikkelt het Erasmus MC een nieuw geneeskundecurriculum, waarin studenten zich kunnen profileren op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid, technologie en academische vorming. Onze uitdaging als instelling is om studenten aan te trekken en te selecteren die qua interesses en capaciteiten passen bij dit nieuwe curriculum. In dit project ga ik met een team van experts, waaronder studenten, een situationele beoordelingstest ontwikkelen, waarin aspirant-studenten kennis maken met realistische situaties uit de opleiding en het toekomstig werk als arts. Deze test geeft aspirantstudenten een realistisch beeld van het leven van een geneeskundestudent/arts en helpt hen zo beter geïnformeerd te beslissen om zich al dan niet aan te melden voor de opleiding in Rotterdam. De uit videofragmenten bestaande test wordt aangeboden als matchingsactiviteit aan aspirantstudenten voorafgaand aan de selectieprocedure en, opnieuw, als (groeps)coaching activiteit tijdens de eerste 100 dagen van de opleiding als onderdeel van de doorlopende leerlijn professionele ontwikkeling. Het effect van dit project meet ik aan de hand van de ervaren binding met de opleiding, twijfel over studiekeuze, profielvoorkeur, diversiteit onder studenten en studiesucces/uitval in het eerste jaar.

  dr. A.N. Nübold (Maastricht University)
  Improv(e) your study start! Fostering students’ life skills development with improvisational theater

  De huidige onderwijspraktijk in onze faculteit om nieuwe studenten een goede start te laten hebben, richt zich vooral op het trainen van studievaardigheden (zoals voorbereiding op onderwijsgroepen en toetsen). Ondanks de belangrijke waarde hiervan, draagt deze nauwe focus niet bij aan ‘levensvaardigheden’ zoals weerbaarheid en het vermogen om contact te maken met anderen, essentiële vaardigheden in een complexe en snel veranderende wereld. De huidige nadruk op studievaardigheden kan bovendien bijdragen aan de perceptie van prestatiedruk. Dit project heeft als doel om het ‘onboarding proces’ te innoveren en de weerbaarheid en sociale vaardigheden van studenten te vergroten door gebruik te maken van ervaringsgerichte methodes uit improvisatietheater. Naast het invoeren van een reeks van improvisatiesessies voor groepen, ontwikkelen we in dit project een toegespitste app die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback, zelfreflectie bevordert en dagelijkse improvisatie-oefeningen aanbiedt. De opbrengst van de interventie wordt zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten, en op verschillende niveaus (bijv. intra-individuele en cohortverschillen). De resultaten en een handleiding om improvisatieoefeningen te integreren in onboarding activiteiten zullen gedeeld worden op een website. Disseminatie naar de nationale en internationale gemeenschap in onderwijswetenschappen vindt verder plaats via wetenschappelijke publicaties en lezingen/miniworkshops. Samenvattend verschaft dit project een nieuw perspectief op het verbeteren van de vroege studie-ervaringen, introduceert het improvisatietheater als onderwijsmethode in het Nederlands hoger onderwijs en draagt het bij aan de ontwikkeling van noodzakelijke vaardigheden voor studenten om de uitdagingen van de huidige wereld aan te kunnen.

 • Thema 2: Werken aan maatschappelijke vraagstukken

  C.D.G. Tempels (Hogeschool Windesheim)
  Energietransitiebewuste en – bekwame engineers

  De energietransitie is een maatschappelijk vraagstuk waarin engineers een cruciale rol spelen. Op dit moment worden de techniekstudenten van Windesheim opgeleid tot engineers met een stevige expertise in een specifiek vakgebied. Daarnaast krijgen zij de keus om zich tijdens de opleiding te verdiepen in de energietransitie. Echter, om de klimaatdoelstellingen te realiseren is het nodig dat alle techniekstudenten tijdens en na hun studie actief kunnen en willen bijdragen aan die transitie. De huidige curricula leveren niet de engineers op die het benodigde verschil maken. Het is tijd voor een herontwerp van de curricula! In een Learning Community (LC), bestaande uit docenten, studenten, onderzoekers en bedrijven, wordt gewerkt aan verbetervoorstellen voor een ‘energietransitie-inclusief’ curriculum. Een concreet voorbeeld daarvan is het ontwerpen van een didactische tool; de broeikascalculator. Het gebruik van deze tool leidt tot meer bewustzijn en kennis van de energietransitie bij zowel studenten als docenten. Zo kunnen studenten bijvoorbeeld tijdens het doen van een engineersproject, op eenvoudige wijze de impact van de uitstoot van broeikassen berekenen. In de LC zitten docenten en studenten van verschillende opleidingen. Zo kan er vanuit commitment en mede-eigenaarschap worden gewerkt aan het herontwerp van de curricula. De directe link naar de opleidingen maakt dat er op kleine schaal geëxperimenteerd kan worden met nieuwe didactische aanpakken. De bedrijven in de LC vormen de directe link met het werkveld en brengen aanvullende expertise en ervaringen mee. Kortom, een rijke leerplek voor zowel studenten, docenten als werkveld.

  P. Eijgenraam PhD (Zuyd Hogeschool)
  Een nieuwe rol voor de zorgstudent: de 'appmakelaar'

  Studenten van verschillende zorgopleidingen van Zuyd Hogeschool merken op dat er in hun opleidingen onvoldoende aandacht is voor eHealth en preventie om goed voorbereid te zijn op de veranderende rol van de zorgprofessional richting preventie en leefstijlondersteuning. Dit probleem speelt ook bij andere hogescholen. Om dit op te lossen selecteren we als case het gebruik van mobiele apps ter preventie van gezondheidsproblemen. Het is nu lastig om de juiste gezondheidsapp aan te bieden aan de cliënt. De student, maar ook de zorgprofessional, zoekt een rol als ‘appmakelaar’. Hiertoe ontwikkelen we een innovatief onderwijsprogramma dat ingebed wordt in stages, afstuderen en een minor.
  De onderwijsinnovatie is enerzijds de koppeling maken tussen eHealth en preventie en anderzijds gebruik maken van activerend leren en praktijkgericht, flexibel onderwijs. Passend bij de innovatie, maken we gebruik van een ontwerpgerichte aanpak. Docenten, zorgprofessionals en onderzoekers werken samen aan de onderwijsinnovatie die vervolgens gezamenlijk wordt uitgevoerd. De student leert activerend en werkt praktijkgericht, waardoor bij een vraag uit de zorgpraktijk, al onderzoekend de juiste app kan worden geselecteerd in een leeromgeving waar eHealth en preventie integraal worden aangeboden. Met deze aanpak leveren we een bijdrage aan een belangrijke maatschappelijke doelstelling: preventie van welvaartsziekten en gezondheidsproblemen.
  De opbrengsten van dit project zijn: 1) een competentieprofiel van de ‘appmakelaar’, 2) een blauwdruk (ontwerp van het onderwijs), 3) een blended learning onderwijsprogramma dat binnen Zuyd Hogeschool uitgevoerd is en 4) didactische bouwstenen voor het hbo. Dit project dient als voorbeeld voor de introductie van andere eHealth toepassingen op dit terrein.

  dr. A van Royen-Kerkhof (Universitair Medisch Centrum Utrecht)
  Interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs in het gezondheidsdomein

  Doel van het voorliggende voorstel is om interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs te ontwikkelen in het domein van gezondheid(szorg), voor masterstudenten geneeskunde samen met masterstudenten Biomedische Wetenschappen, en van de alliantiepartners van het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht (Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Wageningen University & Research (WUR)). Het voorstel richt zich op ontwikkeling en implementatie van dit onderwijs binnen de geneeskundeopleiding in Utrecht. Complexe problemen in de zorg vereisen interdisciplinaire samenwerking in een creatieve zoektocht naar innovatieve oplossingen. De geneeskundeopleiding zal de toekomstige dokter goed moeten voorbereiden op interdisciplinaire samenwerking en het ontwikkelen van adaptieve expertise. Adaptieve expertise is het vermogen om nieuwe, complexe problemen in veranderende situaties te kunnen oplossen. Het project beoogt interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs te ontwikkelen en implementeren voor het geneeskunde curriculum waarin masterstudenten geneeskunde, samenwerken met master studenten biomedische wetenschappen (UMCU), Biomedical Egineering (TU/e)) en Nutrition&Health (WUR) aan een oplossingsrichting voor een complex patiënt-geïnitieerd gezondheidsvraagstuk. Het project is gebaseerd op de ervaringen van een recent pilotproject. Expliciet is gekozen voor een complexe uitdaging (“challenge”) zonder gekende oplossing, omdat door ervaring met complexiteit adaptieve expertise en creatief denken wordt gestimuleerd. Structurele implementatie van interdisciplinair, challenge-based projectonderwijs is nieuw voor het geneeskundecurriculum. Tegelijkertijd kunnen studenten van de andere opleidingen ervaren hoe zij kunnen bijdragen aan oplossingen voor gezondheidszorgproblemen. Daarnaast, zal door contact tussen docenten en onderzoekers een versterking van samenwerking tussen instituten ontstaan. Dit zorgt voor een nieuwe generatie professionals, die in staat zijn effectieve oplossingen te genereren voor complexe problemen in het gezondheidsdomein.

  dr. A.H.M. Leliveld  (Universiteit Leiden)
  Mondiaal leren, lokaal handelen: co-creatie van een internationale multidisciplinaire online leeromgeving rondom ‘Frugal Innovation’

  Het voorstel beoogt de co-creatie van een internationale en multidisciplinaire online leeromgeving die studenten een mondialer en meer divers perspectief helpt ontwikkelen in hun begrip en benadering van Frugal Innovation, zodat ze hun betrokkenheid bij oplossingen van maatschappelijke uitdagingen vanuit een Frugal Innovation perspectief beter vorm en inhoud kunnen geven. Het voorstel bouwt voort op ervaringen die zijn opgedaan met multidisciplinair leren en internationalisering in de Leiden-Delft-Erasmus Minor ‘Frugal Innovation for Sustainable Global Development’, waarvan de aanvrager academisch coördinator is. Bij de inrichting en implementatie van de leeromgeving worden (alumni) studenten en docenten vanuit diverse Nederlandse en internationale universiteiten betrokken. Deze polycentrische co-creatie moet garanderen dat de leeromgeving zodanig wordt ingericht dat deze in uiteenlopende didactische, institutionele en technologische contexten kan worden toegepast en het curriculum een evenwichtige en representatieve afspiegeling is van mondiaal beschikbare kennis en kunde op het onderwerp. De leeromgeving moet studenten in staat stellen kennis gezamenlijk te verwerken en ervaringen vanuit hun eigen context met elkaar te delen. Dit kan bijdragen aan de versterking van actief burgerschap, waarbij studenten zich (meer) betrokken (gaan) voelen bij het nadenken over oplossingen voor mondiale en lokale maatschappelijke vraagstukken. De internationale leeromgeving op Frugal Innovation dient als een pilot waarvan de ervaringen zullen worden ingebracht in andere curricula van het Afrika Studiecentrum en bij de deelnemende universiteiten in de beoogde leeromgeving. De leeromgeving en het curriculum zullen ‘open access’ zijn en beschikbaar worden gesteld onder een ‘Creative Commons Licensing’. Daarmee kan de leeromgeving vrijelijk worden gebruikt in andere curricula.

 • Thema 3: Succesvol afstuderen

  dr. ir. L.C. van Katwijk (NHL Stenden Hogeschool)
  Bewijs van onderzoekend vermogen

  Sinds tien jaar vormt onderzoek op de stageschool, afgerond met een onderzoeksverslag, het afstudeerwerk op iedere lerarenopleiding in het hbo. Menig student en opleider ervaart het als struikelblok: studenten levert het vaak studievertraging op, opleiders hebben moeite met begeleiden en het onderzoeksverslag verdwijnt in de la van de school. Echter, lerarenopleidingen zijn niet bedoeld om onderzoekers op te leiden, maar goede, nieuwsgierige en kritische professionals die leerlingen adequaat begeleiden en hen kunnen uitdagen de wereld om hen heen laten ontdekken en begrijpen. In dit project verleggen we daarom de focus van het onderzoeksverslag naar bewijs van onderzoekend vermogen als afstudeerwerk. Hierbij staan onderzoekende houding en het onderzoekend handelen in de praktijk centraal. We ontwikkelen een formatief didactisch instrument voor begeleiding en beoordeling van onderzoekend vermogen waarmee de student zelf, alsook opleiders en begeleiders in het werkveld zicht krijgen op de ontwikkeling ervan. Starters in het onderwijs laten ermee zien op welk vlak zij expertise hebben opgebouwd en kunnen er in hun loopbaan op voortbouwen waarmee het een levenlang leren stimuleert. Ook voor design based education (DBE), de centrale didactiek van NHL Stenden Hogeschool vormt het een passende aanvulling. Het project zal in samenwerking met studenten en collega’s uit het werkveld worden opgezet en uitgevoerd. In de evaluatie zullen we onderzoeken of studenten daadwerkelijk niet alleen succesvol afstuderen, maar ook zicht hebben gekregen op hun onderzoekend vermogen met meerwaarde voor hun toekomstige beroep, of opleiders het didactisch instrument hanteerbaar vinden en of de stageschool er baat bij heeft.

  T.F. de Vos MSc (Hogeschool Rotterdam)
  Onderzoekend handelen in de onderwijspraktijk

  Onze studenten van de lerarenopleiding gezondheidszorg en welzijn (LGW), werkzaam als docent in het middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet onderwijs, ervaren de afstudeeropdracht onvoldoende als middel om een beter begrip van het leren van hun leerlingen te krijgen, om hun lesgeven te verbeteren en een kritische houding zélf aan te leren en over te dragen op hun leerlingen. Het huidige afstuderen wordt ervaren als opdracht voor de opleiding of een activiteit voor onderzoekers. Twee uitspraken van afstudeerders ter illustratie:
  “Weet niet of ik zo’n onderzoek in de praktijk nog eens ga uitvoeren”.
  “Onderzoek is nuttig, maar geen 66 pagina’s verslaglegging”.
  De studenten zien de afstudeeropdracht als een verplichte hobbel die ze moeten nemen. De motivatie ontbreekt en neemt zelfs af. Het wekt bij hen aversie in plaats van enthousiasme op ten aanzien van, wat zij noemen, ‘onderzoek doen’. Het huidige afstuderen is een doel op zich geworden in plaats van een ultieme bijdrage aan hun vorming als docent. Wat we nu doen draagt niet bij aan de ontwikkeling van onderzoekend vermogen zoals we dat nastreven. Om die reden zullen studenten van onze opleiding in de toekomst de kritische professionaliteit ontwikkelen om hun eigen handelen en dat van collega’s te kunnen verbeteren door middel van onderzoekend handelen in de onderwijspraktijk. Studenten zullen merken hoe onderzoekend vermogen en onderzoeksresultaten van anderen bijdragen bij de uitoefening van hun beroep.

  dr. R.A. Price (Technische Universiteit Delft)
  Hoe word je een veerkrachtige ontwerper?

  Studenten ervaren afstuderen vaak als het hoogtepunt van de master-opleiding. Door het doen van onderzoek naar wat afstudeerders motiveert en wat hun uitdagingen waren tijdens de Covid19-uitbraak, ben ik me diep bewust geworden van de mentale, sociale en financiële moeilijkheden waar onze masterstudenten mee te maken krijgen. Naast druk die ontstaat door een prestatiefocus zien we dat afstuderen steeds moeilijker wordt doordat ontwerpstudenten interesse hebben in het aanpakken van complexe vraagstukken. Deze unieke combinatie van factoren veroorzaakt veel onzekerheid en kwetsbaarheid op een moment dat studenten juist veerkrachtig moeten zijn om van een afstudeerproject een positieve leerervaring te maken. Deze Comenius aanvraag met de titel ‘Hoe word je een veerkrachtige ontwerper?’ zal een programma ontwikkelen voor ‘ontwerpveerkracht’ die afstuderende studenten uitrust met vaardigheden die ze helpt om te gaan met complexiteit binnen het afstuderen. Ontwerpveerkracht is vooralsnog gedefinieerd als de manier waarop een ontwerper omgaat met 1) onzekerheid, 2) tegenslag en 3) kritiek. Het Comenius project zal de ontwikkeling van ontwerpveerkracht aanpakken op een studentgerichte manier, door het identificeren en definiëren van ontwerpveerkracht en het ontwikkelen van pedagogische gereedschappen door middel van co-design workshops met studenten, studieverenigingen en docenten. In het programma zullen we voortbouwen op onderzoek over psychologische veerkracht en onderwijskundige praktijken van systeem- en ontwerpdenken. Uiteindelijk zal ontwerpveerkracht geïntegreerd worden in het afstudeerprogramma om langdurende voordelen voor afstudeerstudenten te borgen. Deze aanvraag valt samen met de geplande revisie van de MSc-programma’s van de faculteit Industrieel Ontwerpen en is goedgekeurd door de decaan van de faculteit en de onderwijsdirectie.

  dr. M. Da Rin (Tilburg University)
  Entrepreneurial Literacy Initiative

  Onderzoek toont aan dat loopbaanplanning de transitie van studie naar de arbeidsmarkt versoepelt.. Daarom zou een uitgewerkt carrièreplan onderdeel moeten zijn van (succesvol) afstuderen. Dit geldt in het bijzonder voor studenten die een carrière als ondernemer ambiëren, aangezien uit studies blijkt dat loopbaanplanning, ervaring en een netwerk van grote invloed zijn op het al dan niet slagen van een eigen bedrijf. Maar liefst 20% van de Nederlandse afstudeerders wil ondernemer worden na het afronden van hun studie. De meeste van deze studenten willen echter niet een fulltime bachelor of master ondernemerschap/entrepreneurship volgen, maar hebben bewust gekozen voor bijv. een marketing, psychologie of technische opleiding. Als zij na hun studie een (succesvol) bedrijf willen starten ontbreken de juiste kennis en skills en binnen het huidige onderwijsaanbod bestaat geen goed alternatief. Het "Entrepreneurial Literacy Initiative" zal een technologisch platform worden met de tools om toekomstig ondernemerschap op een rationele manier te plannen: (i) kennis over feiten, concepten en uitdagingen van ondernemerschap, (ii) een methode om te verifiëren of een ondernemerscarrière de juiste keuze is, (iii) de benodigde soft skills. Het doel is een technologische/inhoudelijke/methodologische infrastructuur te ontwikkelen. Dit platform is ook geschikt voor andere Nederlandse onderwijsinstellingen, waaronder HBO's. We verwachten meer dan 1.000 studenten. Dit wordt onderschreven door de studentenvereniging van onze faculteit, die het initiatief enthousiast en actief ondersteunen. Ons project is geïnspireerd op het "Global Financial Literacy"-initiatief van Georgetown University (VS). Dit succesvolle initiatief is uitgegroeid tot een globaal educatief platform voor financiële basiseducatie. We hebben eenzelfde ambities voor ondernemerschapsonderwijs. 

 • Thema 4: De waarde(n) van weten

  dr. J.T.P. Dobber (Hogeschool van Amsterdam)
  Het leren durven benutten van nieuwe kennis in de gezondheidszorg: een
  Amsterdams EBP-model

  De 3300 studenten van de faculteit Gezondheid (ergotherapie, fysiotherapie, oefentherapie, verpleegkunde) zijn de professionals dragers van de toekomstige Nederlandse gezondheidszorg. Hiertoe moeten zij over innovatiekracht beschikken, met wetenschappelijke kennis als belangrijke pijler [1]. De methode van evidence-based practice (EBP) is een belangrijke component van het onderzoekend vermogen van studenten. Het zorgt voor innovatiekracht in de gezondheidszorg, via deze methode wordt wetenschappelijke kennis in de praktijkvoering van gezondheidszorgprofessionals opgenomen. Het gebruik van de methode is dus essentieel voor de vernieuwingskracht van een hoogwaardige gezondheidszorg. Daarom is EBP een belangrijk onderdeel van ons huidige onderwijs. Echter, werkgevers in onze regio stellen dat studenten na afstuderen EBP nauwelijks meer toepassen. Dit wordt in de hand gewerkt doordat onze EBP-leerlijn een sterke focus heeft op cognitie: het leren gebruiken van kennis uit onderzoek. Op de affectieve aspecten ‘meerwaarde van deze kennis’, ‘het gebruik ervan in de praktijkcontext’ en ‘ontwikkeling van zelfvertrouwen om de kennis te gebruiken’ (self-efficacy), schiet het huidige EBP-onderwijs tekort [2-4]. Deze perspectiefswitch willen we via een interprofessionele curriculuminnovatie in het onderwijs doorvoeren. De curriculuminnovatie is gebaseerd op literatuur en gericht op de determinanten van de intentie van de student om EBP in de beroepspraktijk te gebruiken. Samen met de praktijk en met onderzoekers willen we de EBP-leerlijn opnieuw ontwerpen met veel aandacht voor de affectieve component hiervan. In dit project werken we interprofessioneel samen aan nieuw binnenschools onderwijs, maar ook aan toepassing van EBP samen met de praktijk in de stages, en aan leren door ‘meedenken en meedoen’ met lopend onderzoek. 

  drs. M.J.P. de Voigt (Hogeschool Utrecht)
  Praktijksimulatie in het onderwijs

  De BMH is een opleiding waar vaardigheidsonderwijs een belangrijke plek inneemt en waar stage onderwijs belangrijk is. Sinds de start van de BMH kampt men met een tekort aan stageplaatsen. Hierdoor is het aantal afgestudeerden lager dan wenselijk. Dit terwijl er een groot tekort is aan zorgpersoneel en medisch hulpverleners dit tekort kunnen helpen opvangen. Het tekort aan stageplaatsen heeft invloed op de mogelijke instroom van de BMH en daarmee op de uitstroom van gediplomeerden. Simulatieonderwijs is de afgelopen tijd, mede door technologische ontwikkelingen en digitalisering, enorm ontwikkeld. Daarmee zijn de mogelijkheden binnen dit onderwijs nagenoeg onbegrensd. Met simulatieonderwijs bieden we een innovatie die direct positief invloed heeft op studentsucces daar ze onder andere niet hoeven wachten op stageplekken en veel vaardigheden op 1 flexibel inzetbare plek kunnen oefenen. Simulatieonderwijs kan ook een oplossing vormen voor het gebrek aan stageplaatsen. Daarmee vormt de innovatie uiteindelijk ook een oplossing voor het maatschappelijk probleem; tekort aan zorgpersoneel. Het onderwijs is inzetbaar niet alleen voor de BMH maar voor alle andere opleidingen binnen de HU. Met de implementatie van simulatieonderwijs sluiten we aan bij de HU ambities zoals studentsucces. We versterken samenwerking met lectoraten die zich bezighouden met zorg, welzijn en technologie en we dragen bij aan de driehoek Opleiding, Onderzoek en Praktijk.

  M.M. Schouten MSc (Hogeschool Rotterdam)
  App je Happy. Transdisciplinair leren innoveren, onderzoeken en implementeren van eHealth interventies

  eHealth interventies, waaronder serious games en apps, worden steeds vaker ingezet om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Echter, tot op heden werken studenten én docenten van Instituut voor Sociale opleidingen (ISO) en Instituut voor Communicatie, Media enInformatietechnologie (CMI) nauwelijks samen aan technologische innovaties. Studenten van beide instituten vinden dat hun opleiding hen onvoldoende toerust om zich competenties voor innoverend en transdisciplinair handelen binnen het sociale of ontwerpdomein eigen te maken. Dit project ontwikkelt innovatief onderwijs zodat de student zich kan bekwamen in: (1) kritisch beoordelen van de kwaliteit van bestaande games en apps; (2) ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken (van onderdelen) van nieuwe serious games en apps; en (3) implementeren van serious games en apps in de directe leefomgevingen van jongeren. In fieldlabs werken en leren ze samen en vertalen we de leeropbrengsten door naar voorstellen voor gerichte curriculumvernieuwing bij CMI en ISO. Waar CMI studenten zich nu richten op het ontwerpen en ontwikkelen van interactieve oplossingen, richten ISO studenten zich nu op het aansluiten bij de doelgroep en inzet van  gedragsbeïnvloedingstechnieken. Het ontwikkelen van empathie-gebaseerd design en kennis van de doelgroep is een competentie bij CMI. Echter, de studenten hebben niet altijd de specifieke psychologische kennis die vereist is in de benadering van kwetsbare doelgroepen. Het leren werken met design methodieken en specifieke eHealth interventies is een leerdoel bij ISO. De gedeelde betrokkenheid van studenten biedt kansen om studenten beter op te leiden voor hun toekomstige beroepspraktijk waarbinnen eHealth interventies een steeds grotere rol aanneemt.

  G.M.H.J. Crolla (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
  ArtiVisual Impact Design

  Research Center van de Academie IT en Mediadesign een learning community waarin de student zijn eigen leerroute creëert met persoonlijke signatuur en leiderschap, innovatiekracht en impact management als centrale thema’s. Na 25 jaar streeft de HAN naar een nieuwe identiteit met het archetype ‘ontdekker’ als merkpersoonlijkheid. AID geeft ontdekkers ruimte om met echte opdrachtgevers werkende oplossingen te creëren voor maatschappelijke vraagstukken en een ‘resilient future’. Hiertoe gaan we slimmer multidisciplinair samenwerken met onderwijsinstellingen, ook internationaal. In dit ontwikkeltraject leiden we op tot een ‘Chief Participation Officer’ door meerdere leerdomeinen en vakdimensies bij elkaar te brengen.
  A #thePowertoFlower 
  Studenten bepalen zélf waarin ze zich willen verdiepen en geven hun eigen leerroute vorm vanuit hun eigen talent, passie, nieuwsgierigheid, creativiteit, moed, veerkracht en verbinding. Ze voeren heel bewust regie op hun collectieve learning journey met narratieve psychologie als projectmethode. (Crolla, 2015)
  B #ArtiVisualIntelligence – Virtual Reality
  Studenten en professionals ontsluiten kennis middels VR-technologie, data science en een open-sourceplatform. Ze maken de toegevoegde waarde van deelnemende onderwijsinstellingen en organisaties tastbaar. (Nonaka, 1995)
  C #ImpactAcademy
  Een leerprogramma met een estafettemodel in internationale kennisonwikkeling om continuïteit van duurzame oplossingen met maatschappelijke impact te implementeren door bundeling van relevante disciplines. (Bopp, 2018) Deze collectieve ervaring van kennisconstructie biedt studenten holistische inzichten in het oplossen van vraagstukken en stimuleert om ook ná afronding van de opleiding terug te komen om nieuwe leeruitdagingen vorm te geven. Een leven lang ontwikkelen.

  G. Terlouw (NHL Stenden Hogeschool)
  Meer creatief vermogen voor ontwerpende zorg- en welzijnsstudenten

  Zorg- en welzijnsstudenen van de NHL Stenden Hogeschool krijgen binnen het nieuwe hogeschoolbrede onderwijsconcept Design Based Education meer en meer te maken met ontwerpgericht innoveren. Ondanks een grote verscheidenheid aan praktijkcasuïstiek is het vaak lastig om echt iteratief te kunnen werken in een verscheidenheid aan situaties. Daarnaast ontbeert het zorg- en welzijnsstudenten vaak aan kennis en mogelijkheden om de creatieve sprong te maken en prototypes uit te werken. Binnen dit project creëren we een serious game, met daaromheen een lesprogramma, waarin we verschillende praktijksituaties kunnen simuleren die de essenties van ontwerpgericht iteratief werken vangen. Hiermee kunnen we het palet aan authentieke (leer)ervaringen incrementeel vergroten. We bouwen de serious game op in het  open en toegankelijke platform Dreams. De kennis die we opdoen tijdens het proces van het bouwen van de tool binnen dit platform zetten we daarnaast om naar een e-learning module en tutorials voor zorg- en welzijnsstudenten, zodat zij ook aan de hand van deze tool meer mogelijkheden verwerven om zelf prototypes te (kunnen) bouwen.

  dr. M. Smits (Wageningen University & Research)
  Learning through dialogue: Developing international BSc students' intercultural competence through a dialogue-based learning pathway

  Kennis, vaardigheden en attitudes om in en met verschillende teams samen te werken zijn een must in onze huidige geglobaliseerde en multiculturele samenleving. De recente antiracismebewegingen beklemtonen het belang van diversiteit nog eens extra. De Bachelor Milieuwetenschappen (BES) van de Universiteit Wageningen richt zich op mondiale milieukwesties. De transitie naar een Engelstalig programma in 2018 en, als gevolg, de instroom van verschillende internationale studenten biedt nieuwe mogelijkheden om de  interculturele competenties van studenten te ontwikkelen. De innovatie van dit project zit in de structurele inbedding van een samenhangend leerpad in het curriculum voor de ontwikkeling van interculturele competenties, waarbij dialoog wordt toegepast als methode voor collectief leren. Hoewel de dialoog als methode al heeft bewezen co-creatie in verschillende settingen te kunnen bevorderen, is het nog niet structureel toegepast in een leertraject in het hoger onderwijs. Door de toepassing ervan in het gehele programma kan BES zich ontwikkelen van een programma met internationale studenten tot een daadwerkelijk internationale studie.  Het project bestaat uit verschillende onderling samenhangende activiteiten, eveneens gebaseerd op dialoogprincipes: (1) een inventarisatie van huidige ontwikkelingen en projecten op het gebied van vaardigheden en boundary-crossing; (2) de identificatie van geschikte op dialoog gebaseerde methoden; (3) het verbeteren/ontwerpen van dialogische leeractiviteiten binnen bepaalde kernvakken; (4) de implementatie en testen van de (her)ontworpen activiteiten; (5) afstemming en inbedding van deze activiteiten in een leertraject; (6) inzicht verwerven in de competentieontwikkeling van studenten, en (7) de identificatie van behoeften van docenten om dialogisch leren voor interculturele competentieontwikkeling verder te ontwikkelen.

  dr. B.M. Hoonhout (Universiteit Leiden)
  Design Your Life - met vertrouwen de toekomst tegemoet

  De arbeidsmarkt verandert snel en vereist creativiteit en innovatiekracht van afgestudeerden. Leidse studenten zijn echter kritisch op het arbeidsmarktvoorbereidingsaanbod en maken er relatief weinig gebruik van. Tegelijkertijd zijn stress en perfectionisme actuele thema’s. Dit project vertrekt vanuit de gedachte dat persoonlijke begeleiding en loopbaanbegeleiding geen gescheiden werelden (moeten) zijn en dat arbeidsmarktvoorbereiding verweven moet zijn in het curriculum. Dit geldt ook voor het Honours College: hoewel vaak gedacht wordt dat honoursstudenten zich wel redden op de arbeidsmarkt, blijken ook zij ondersteuning te kunnen gebruiken. Dit project maakt de Design Your Life-methode (DYL) geschikt en beschikbaar voor het Nederlandse hogeronderwijsstelsel. Vanuit het Honours College van de Universiteit Leiden bieden we twee DYL-varianten aan: Honours Classes (5EC) en vaardigheidsmodules (2EC), beiden toegankelijk voor BA- en MA-studenten (zowel honoursstudenten als reguliere studenten) uit de hele universiteit. DYL, in 2007 ontwikkeld aan Stanford University, laat studenten Design Thinking toepassen op hun leven. Het helpt studenten van dysfunctionele gedachten af, leert hen netwerken en stimuleert hun creativiteit. Dit vermindert negatieve gedachten, maakt studenten weerbaarder en geeft hen vertrouwen in hun toekomst. Waar andere trajecten zich veelal richten op het ontdekken van talenten of het stellen van levensdoelen, onderscheid DYL zich door de onderliggende factoren van loopbaanbesluiteloosheid te bestrijden. Studenten ontwikkelen zo vaardigheden voor het leven, voor zowel werk als privé. DYL sluit aan bij de Leidse onderwijsvisie en de strategische agenda van OCW en heeft openheid en samenwerking als fundament, waardoor er veel potentie is voor verdere verspreiding binnen en buiten de Universiteit Leiden.

  prof. dr. ir. B.M. Weckhuysen (Universiteit Utrecht)
  The Da Vinci Program: Mastering an Active Learning-by-Doing Approach to Foster Sustainability 

  Duurzame ontwikkeling en het streven om onze economieën meer circulair te maken, zijn grote uitdagingen waar de wereld voor staat. Deze zijn alleen op te lossen via een verweven samenwerking van samenleving, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs zou voorop moeten staan bij het trainen van de nieuwe generatie connectoren, die vaardig zijn in samenwerking buiten hun comfortzones en in het creëren van haalbare en praktische oplossingen met verschillende belanghebbenden. Deze manier van werken vereist sterke disciplinaire en transdisciplinaire kennis en vaardigheden, zoals bruggen bouwen, experimenteren, creëren, filosoferen en handelen. Voortbouwend op het succes van het recent gelanceerde Da Vinci Project voor bachelorstudenten, gaan we een programma ontwikkelen voor masterstudenten van de Utrecht University Strategic Alliance met de Technische Universiteit Eindhoven, Wageningen University & Research en het Universitair Medisch Centrum Utrecht om te experimenteren met het overschrijden van grenzen van wetenschappelijke disciplines en werken aan real-life uitdagingen met de betrokkenheid van belanghebbenden. Via een actieve benadering van leren door te doen, zullen we studenten opleiden om samen te werken in een transdisciplinaire setting, waardoor ze hun horizon verbreden en hen verbindende vaardigheden aanleren die moeilijk te verwerven zijn in een traditionele academische omgeving. Met behulp van de Comenius Senior Fellowship gaan we een nieuw onderwijsprogramma opzetten en een pilot uitvoeren voor studenten van verschillende wetenschappelijke disciplines. Ze zullen specifieke uitdagingen in verband met duurzame ontwikkeling van externe belanghebbenden oplossen door middel van een integraal ontwerpproces. We voorzien dat dit programma ten goede zal komen aan een bredere gemeenschap van hoger onderwijs, aangezien het concept en het ontwikkelde lesmateriaal zullen worden verspreid om soortgelijke projecten op andere universiteiten en wetenschappelijke gebieden te inspireren.

  dr. H.I.A.A. Ahmed (Universiteit Leiden)
  Digitale Geesteswetenschappen voor Digital Natives

  Het project ‘Digitale Geesteswetenschappen voor Digital Natives’ (DGDN) beoogt een online leeromgeving te creëren voor het op grote schaal en programma-overstijgend aanleren van kennis en vaardigheden voor Digitale Geesteswetenschappen (DG). Het expliciet en op formele wijze aandacht besteden aan DG-onderwijs, helpt studenten doordat het hun digitale vaardigheden bevestigt aan toekomstige werkgevers en het belang van de geesteswetenschappen er breder door wordt uitgedragen. Hoewel er in Leiden al een DG-minor wordt aangeboden, vergt dit deelprogramma aanzienlijke toewijding van studenten en kan slechts een beperkte groep deelnemen. Het onderwijsontwerp van DGDN gaat uit van ‘niet-lineair leren’ (NLL), zodat studenten met verschillende academische achtergronden en niveaus van technische bekwaamheid, optimaal kunnen leren. Deze onderwijsverbetering draagt bij aan de ambitie ‘Betere aansluiting op de arbeidsmarkt en samenleving’  uit de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek: Houdbaar voor de toekomst. Waar het aanbieden van een nieuw DG-vak binnen elk programma van het Leiden Institute for Areas Studies (LIAS) haaks zou staan op pogingen de werkdruk te verlagen en het vakaanbod te consolideren, en het omslachtige en ingrijpende aanpassingen zou vergen om in elk bestaand vak een DG-onderdeel op te nemen , biedt DGDN een aantrekkelijk, kosteneffectief alternatief om DG-leerdoelen, die vanuit de faculteit sterk worden aanbevolen, op te nemen in onderwijsprogramma’s. De DGDN infrastructuur wordt in eerste instantie toegepast in een vak waar studenten van Middle Eastern Studies, Asian Studies en International Studies in Leiden aan kunnen deelnemen. Het wordt echter flexibel ontwikkeld, zodat het uit te breiden is naar andere programma’s van het LIAS. 

  dr. D.D. Popescu Dumitrica (Erasmus Universiteit Rotterdam)
  Adaptive digital environments for qualitative research learning

  Dit project maakt gebruik van gepersonaliseerde leerpotenties van digitale leerobjecten (DLO's) om de verschillende methodologische behoeften van BA-, pre-master- en MA-studenten, op twee verschillende afdelingen van de Erasmus School of History, Culture and Communication aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, te ondersteunen. Zowel het doceren en studeren van kwalitatieve methoden wordt ervaren als ingewikkeld, doordat studenten het interpretatieve element van kwalitatieve analyse vaak als uitdagend ervaren. Ondanks het feit dat kwalitatieve methodologiecursussen zijn geïntegreerd in het curriculum, vereist het ontwikkelen van interpretatieve en tevens systematische onderzoeksvaardigheden, een spectrum van vaardigheden en kennis die nauw aansluit bij de specifieke cognitieve behoeften en onderzoeksvaardigheden van de individuele student. Extra cursussen, opdrachten, of contacturen kunnen een negatieve invloed hebben op de ervaren werkdruk van zowel studenten als docenten. Dit project biedt een innovatieve oplossing voor dit probleem door een set DLO's in te zetten voor kwalitatief onderzoek. Het innovatieve aspect zit in de pedagogische filosofie achter de opbouw van de DLO's. Ten eerste bieden de DLO's verschillende moeilijkheidsgraden aan die kunnen worden aangepast aan de kennis en vaardigheden van studenten. Ten tweede bouwen ze voort op een reeds beproefde onderwijs- en leerbenadering, namelijk ‘leren door te doen’, dat deskundige kennis en zelfreflectie combineert. Ten derde zijn de DLO's op verschillende momenten in het programma geïntegreerd. Naarmate studenten van eenvoudige definities, verklaringen en activiteiten, naar complexe definities gaan, worden kennis en vaardigheden met betrekking tot kwalitatieve methodologie opnieuw geactiveerd, en via een incrementele ontwikkeling opgebouwd.

Leadership Fellows

 • prof. dr. E.L. Sitzia (Maastricht universiteit)

  prof. dr. E.L. Sitzia(Maastricht universiteit)
  Senses-Based Learning

  Door de Covid-19 crisis gaan hoger onderwijs instellingen in versneld tempo over naar (grotendeels) digitaal onderwijs. Alhoewel personen altijd aanwezig zijn in digitale  leeromgevingen, is het onderwijs toch in hoge mate onpersoonlijker (disembodied) geworden, en is er minder plaats in het curriculum voor manieren van kenniscultivatie anders dan cognitie. In dit voorstel focussen we op de implicaties die dit heeft voor 'sensory knowledge' en leren in het algemeen. Sensory skills zijn essentieel voor veel disciplines en de meeste onderzoekers en professionals worden opgeleid om vooral waarneming experts te worden. Kern van hun opleiding is het aanscherpen van de zintuigen. We bieden een innovatief programma dat zich richt op het herpositioneren en herbevestigen van het belang van sensory skills in tertiair onderwijs en de beroepspraktijk. We zullen een ambitieuze, pedagogische methodologie voor het hoger onderwijs ontwikkelen, genaamd 'senses-based learning'. In dit project staan de volgende onderzoeksvragen centraal:

  1. Hoe worden sensory skills momenteel beschouwd, onderwezen en geëvalueerd binnen de verschillende disciplines op universiteiten?
  2. Welke nieuwe kennis wordt gegenereerd door samenbrengen van verschillende leerdomeinen en het onderzoeken van snijvlakken en crossovers van sensorisch leren?
  3. Hoe kunnen studenten hun sensory skills verbeteren en toepassen in hun toekomstige werkomgeving?

  We vormen een interfacultair team om ons bestaande kernteam. Dit team gaat lesmateriaal ontwikkelen voor verschillende faculteiten dat curricula kan complementeren door integreren en expliciet trainen en evalueren van senses. We zien 'senses-based learning' als een langetermijnvisie essentieel voor het meer en meer digitaal wordende tertiair onderwijs in de toekomst.

 • prof. dr. S. F. Akkerman (Universiteit Utrecht)

  prof. dr. S. F. Akkerman (Universiteit Utrecht)
  Students in UniCity: engagement in what happens for what matters

  Studenten komen naar de universiteit met zorgen over de wereld en de toekomst (bijvoorbeeld rondom gezondheid, veiligheid, duurzaamheid, rechtvaardigheid). Ze zien deze thema’s echter niet goed passen in de disciplinaire structuren van universiteiten en missen vaak de concrete maatschappelijke ervaring en bijdrage. In universiteiten zien we nu een toenemende maatschappelijke oriëntatie. Dat geldt ook voor de Universiteit Utrecht, waar nieuwe en veelbelovende vormen van stedelijk engagement in het onderwijs ontstaan; deze bieden studenten de mogelijkheid om relevantie op de meest directe en nabije manier te vinden. Recente internationale evaluaties laten echter zien dat maatschappelijke activiteiten ook het risico lopen louter ‘quick wins’ te worden omwille van een educatieve ervaring of het belang van een stakeholder. Deze Comenius Leadership is bedoeld om het maatschappelijk engagement van onze universiteit naar een open, bredere, en duurzame betrokkenheid met het stadse leven te brengen, iets wat de UU wel beoogt maar wat nu nog ontbreekt. Om dit te bereiken zetten we, samen met alumni van de UU, een transdisciplinair stadsprogramma genaamd UniCity op, bestaande uit gezamenlijke en meerjarige wetenschapsprojecten met diverse mensen en gemeenschappen. Het programma creëert een plek waar universiteit en stad samenkomen en waar studenten hun academische uniciteit en gezamenlijke bijdrage leren vinden in de veranderende realiteit van alledag, kijkend naar wat er gebeurt en wat er toe doet. Zes projecten resulteren in fysiek gemarkeerde digitale presentaties van collectieve en wetenschappelijke bevindingen verspreid over de stad. We bundelen werkende principes in een model voor educatief en publiek engagement dat we delen met andere hoger onderwijsinstellingen.

 • J. Smit (Hogeschool Utrecht)

  J. Smit (Hogeschool Utrecht)
  Game Changers in health and well-being: Integrating education, applied research and practice to enhance quality of life in Utrecht and surroundings

  Doel van dit project is het creëren, uitbreiden en versterken van een netwerk van leeromgevingen (op school, in de huidige beroepspraktijk en in de samenleving) op het gebied van gezondheid en welzijn. Het co-leren van alle betrokkenen (studenten, docenten, onderzoekers, professionals én burgers) rondom vraagstukken uit de maatschappij staat hierbij centraal. Op deze manier trekken toekomstige én huidige professionals samen op als voortrekkers in verandering bij het ontschotten van gezondheidszorg en welzijn. Omdat leren gezamenlijk plaatsvindt rondom echte vraagstukken van (groepen) burgers dragen we expliciet bij aan het verbeteren van de kwaliteit van (samen)leven van burgers in de regio Utrecht. Onze missie is dat alle 9000+ studenten van de HU-bachelor- en masteropleidingen uit het gezondheids- en welzijnsdomein een substantieel deel van hun major in een of meer van deze hybride leeromgevingen leren. 
  De hybride leeromgevingen:

  • combineren gezondheid en welzijn, waarbij de vraag en context de balans tussen de twee bepaalt;
  • combineren onderwijs, praktijkgericht onderzoek, de professionele praktijk en de actuele vraagstukken van mensen in de wijk;
  • zijn verbonden in een sterk netwerk met andere informele en formele settings in de regio om optimaal te kunnen leren;

  De onderwijsinnovatie wordt vormgegeven middels design-based-research, waarbij doorlopende cycli van analyseren, ontwerpen, testen en evalueren (met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden) zullen leiden tot: 1) theorievorming over interprofessioneel samenwerken, co-leren en netwerkleren in het gezondheid- en welzijnsdomein, en 2) het innoveren van de praktijk en het creëren van een samenhangend netwerk met een groeiend aantal (hybride) leeromgevingen op verschillende locaties.
   

 • dr. N. Piersma (Hoge school van Amsterdam)

  dr. N. Piersma (Hoge school van Amsterdam)
  AI4students

  AI ontwikkelt zich razendsnel en zal impact hebben op het leven en werk van iedereen. Elke HBO student heeft daarom recht op kennis en praktische handvaten om ‘AI ready’ de arbeidsmarkt te betreden. Dit is urgent voor de arbeidsmarkt, waar onze studenten met de professionele kwalificatie als HBO afgestudeerden, ook moeten kunnen omgaan met AI technologie. Zonder een actieplan zal er geen of onvoldoende aandacht binnen de curricula van niet-AI gerelateerde opleidingen om studenten te scholen in kansen en mogelijkheden van AI in hun beroepenveld. Het doel van dit project is om op systematische en methodische wijze AI vaardigheid te organiseren binnen deze bachelor opleidingen. We doen dit door per opleiding een AI impact scan te maken van het werk waar de opleiding zich toe verhoudt, en AI readiness training (modules of toevoegingen) in de curricula te brengen. Ook wordt gestart met een actieve AI community in de faculteiten: AI4students. Studenten brengen nieuwe inzichten en kennis en zij zullen de actieve dragers zijn van AI readiness.

Toegekende projecten uit 2020

Teaching Fellows

 • Thema 1: Inclusief onderwijs

  Ahmed, H.I.A.A. (UL)
  Including heritage learners in Arabic language courses
  Arabische taalcursussen maken deel uit van bachelor- en mastervereisten in Midden-Oostenstudies, Arabische en internationale studies. Ze zijn bedoeld voor studenten met beperkt of geen contact met de taal of cultuur. Een aanzienlijke minderheid in die programma’s zijn erfgoedleerders, studenten met veel Arabische taal- en cultuurervaring. Die studenten voelen zich in de cursussen vaak buitengesloten en ‘leren’ vaardigheden die ze al bezitten. Dit project werkt aan inclusieve taalprogramma’s en ontwerpt cursussen en leermaterialen die aansluiten bij de behoeften van erfgoedleerders.

  Bijl, H.J. (Hogeschool Utrecht)
  Zelf-adaptief oefensysteem voor betere aansluiting bij voorkennis student
  Aan de HU studeren studenten met veel verschillende achtergronden. Denk aan opleidingsniveau, afkomst en levensfase. Les- en oefenmateriaal zijn echter vooral afgestemd op de ‘gemiddelde student’. Docenten besteden veel tijd aan het begeleiden van juist die studenten die daar buiten vallen. Het plan is om een platform te ontwikkelen dat per vaardigheid, via machine learning-algoritmen, bijhoudt hoe ver studenten gevorderd zijn. Vervolgens krijgen de studenten op-maat-gesneden oefenopgaven. Dit platform wordt eerst ontwikkeld voor een enkel vak binnen de opleiding werktuigbouwkunde en later uitgebreid naar andere vakken.

  Borst, A. (De Haagse Hogeschool)
  Taalontwikkelend lesgeven voor inclusiviteit en studiesucces
  In het hoger onderwijs presteren mbo’ers en studenten met een (niet westerse) migratie-achtergrond minder. Bij verpleegkunde-opleidingen leidt dat tot een hoge uitval. Aannemelijk is dat taalvaardigheid een grote rol speelt. De hbo-V wil met behulp van taalontwikkelend lesgeven de taalvaardigheid integreren in de opleiding. Vernieuwend element is het samenbrengen van de leerlijnen Medische Biologie en Klinisch Redeneren. Een verpleegkundedocent en een biologiedocent voeren de herontworpen lessen samen uit. Deze aanpak vergroot de inclusiviteit van het onderwijs en het studiesucces.

  Flipsen, S.F.J. (TUD)
  Handle with care. Shaping multi diverse design teams
  In de masteropleiding Interactive Product Design van Industrieel Ontwerpen is het aantal buitenlandse studenten aanzienlijk toegenomen. Ook zijn de vooropleiding en het kennisniveau diverser geworden. De Technische Universiteit Delft wil de studenten via Theory U een praktische basis geven in omgaan met individuele verschillen in internationale designteams en innovatieve ontwerpprojecten. De universiteit ontwikkelt hiervoor onderwijsmaterialen en een coachingstraject. Drie instrumenten meten de effectiviteit van deze aanpak: Scorion (vooraf), de Performance Dashboard (tijdens het project) en individuele- en groepsreflecties (achteraf).

  Jong, C. de (De Haagse Hogeschool)
  CarE, community netwerkplatform Caribisch-Nederlandse studenten
  Voor veel Caribisch-Nederlanders is het vanzelfsprekend dat ze na het behalen van een havo- of mbo-diploma gaan studeren in Nederland. Van de groep die jaarlijks op de HHS start, behaalt twaalf procent het diploma. Om hun studiesucces en welzijn te vergroten heeft het Lectoraat Inclusive Education CarE opgezet. Dat is een holistisch en integraal programma ingericht vanuit de achtergrond van deze studenten. Elementen zijn uitbreiden sociale vangnet, leren tijdig hulpvragen te stellen en wennen aan de Nederlandse taal en cultuur.

  Joret, B. (UvA)
  De Film Club
  Het aantal studenten in de bacheloropleiding Media Studies is aanzienlijk gestegen. Bovendien neemt de diversiteit van de populatie toe. Dat beperkt de mogelijkheden voor studentgericht onderwijs en begeleiding. De Film Club wil op een educatief verantwoorde manier ruimte creëren, door middel van filmdebatten, om de interculturele sensitiviteit tussen studenten onderling – en tussen studenten en docenten – te vergroten. Naast de reguliere onderwijsvormen komt een laagdrempelige leeromgeving. Als offline ontmoetingsplek zal die tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar sociale cohesie.

  Kavatsyuk, O.O. (RUG)
  Gender inclusive education in the mathematics classroom
  Meisjes blijken net zo goed te zijn als jongens in Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM). Maar beduidend minder meisjes dan jongens kiezen voor STEM-profielen en -studies aan middelbare scholen en universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe alle studenten (m/v) kunnen worden aangemoedigd om hun wiskundetalenten te verkennen. Studenten en experts beogen harde aanbevelingen te doen over pedagogische methoden voor inclusieve wiskundelessen. Daarmee kan de universiteit de bestaande cursus opnieuw ontwerpen, in overeenstemming met inclusieve klassenvereisten.

  Schuman, J. (Hogeschool Utrecht)
  Inclusie. Meer dan het omgaan met verschillen
  De masteropleiding Educational Needs is ingrijpend vernieuwd, zodat de inhoud aansluit op maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Desondanks vinden studenten – gekwalificeerde en ervaren onderwijsprofessionals – het lastig om theoretische concepten over diversiteit en inclusie te verbinden met hun beroepspraktijk. Om die kloof te dichten, ontwerpen docenten en studenten innovatieve en interactieve gedragsexperimenten, zodat ze een persoonlijke visie kunnen ontwikkelen voor een inclusieve pedagogiek. De focus ligt op risico’s en effecten van uitsluiting en kansenongelijkheid voor alle leerlingen.

 • Thema 2: Bildung en identiteitsvorming

  Bender, M. (UvT)
  Training 21st century skills by harnessing horizontal and vertical asymmetries in expertise and diversity across the curriculum
  Masterstudenten hebben beperkte mogelijkheden om hun expertise toe te passen; en dan nog meestal binnen de eigen groep. Nederlandse en internationale bachelorstudenten hebben nauwelijks interactie met elkaar. Een creatieve oplossing is het aanbieden van een structurele combinatie van verticale (master/bachelor) en horizontale (bachelor/bachelor) interactie tussen de bacheloropleidingen en een masteropleiding. Oefeningen stellen bachelorstudenten in staat interculturele basisvaardigheden op te bouwen. Masterstudenten geven deze oefeningen, zodat ze hun interculturele vaardigheden en expertise voor groepsbeheer kunnen toepassen en ontwikkelen.

  Ehrhardt, D.W.L. (UL)
  Personalising skills learning. Using a skills journal to enhance student self-directed learning and deliberate practice
  Overdraagbare vaardigheden worden steeds meer erkend als hoekstenen voor persoonlijke ontwikkeling. Dit project implementeert, evalueert en verspreidt een methode voor het aanleren van vaardigheden met behulp van ‘skills journals’ aan het Leiden University College. Zo kunnen studenten een gewoonte ontwikkelen van zelfgestuurde, weloverwogen vaardigheidspraktijken om de verwerving van vaardigheden te verbeteren. In de skills journal houden studenten hun persoonlijke, op vaardigheden gerichte leerdoelen bij en de feedback die ze ontvangen.

  Harms, R. (UT)
  Technology entrepreneurship. Identity development course support with a mobile app
  Wanneer STEM-studenten (Science, Technology, Engineering en Mathematics) technisch talent combineren met ondernemerschap, kunnen ze de wereld verbeteren. Voorbeelden zijn de commercialisering van lab-on-a-chip voor geïndividualiseerde kankertherapieën of microsatellieten voor aardobservatie. Een belangrijk doel van het Nanotechnology Design Project is het creëren van deze combinatie van techniek en ondernemerschap. Daarvoor zijn innovatieve leeractiviteiten nodig, gericht op de ontwikkeling van de technologie voor ‘ondernemende identiteitsaspiratie’. Die leeractiviteiten worden samen met de studenten ontwikkeld, ondersteund door een applicatie.

  Horst, J. ter (Hogeschool van Amsterdam)
  Life skills ontwikkeling en coaching. Samen werken aan (studie)succes en stressbestendigheid
  Het hoger onderwijs brengt studenten vaardigheden bij, zodat ze kunnen functioneren in de snel veranderende wereld. Vaardigheden die zijn te vatten onder de term life skills. Voorbeelden zijn het maken van weloverwogen keuzes en goed omgaan met verandering en stress. Samen met studenten en het werkveld ontwikkelt de HvA een aanvullende leslijn, afgestemd op de neuropsychologische ontwikkeling en behoeften van studenten, en op de behoeften van het werkveld. Daarna volgt de ontwikkeling van een coachingslijn voor de opleiding Creative Business.

  Oosterwegel, J.H. (UU)
  Autonomie Duurzaam Eigen Maken (ADEM). Een handleiding voor jezelf
  Veel studenten worstelen met verwachtingen waaraan zij menen te moeten voldoen. Doel van dit project is studenten controle over hun studieloopbaan te laten ervaren door stapsgewijs en concreet aan te geven hoe zij zichzelf en hun ervaringen zo kunnen structureren, dat zij zich autonoom en veerkrachtig voelen. Naar verwachting versterkt dit hun functioneren, welbevinden en studiesucces. Er komt een leergang autonomie-ontwikkeling, waarin inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidspsychologie – in het bijzonder identiteitsontwikkeling en autonomie – worden vertaald naar de onderwijssituatie.

  Os, G.S. van (Hogeschool van Amsterdam)
  Toekomstplannen van afstudeerders. Toekomstgericht werken met bestuurskundestudenten
  In de bachelor Bestuurskunde worden studenten opgeleid om uiteenlopende rollen te vervullen in het openbaar bestuur. In hun laatste studiejaar maken studenten een toekomstplan. Voor een betere voorbereiding daarop heeft de HvA, samen met onderzoekers van het Speerpunt Urban Management, een experiment opgezet. Daarin kregen studenten projectlessen ‘storytelling’ om na te denken over hun verleden, heden en toekomst. Deze creatieve en mondelinge aanpak lijkt tot betere toekomstplannen te leiden. Dit experiment gaat de HvA nu verder uitzetten binnen de opleiding.

  Terpstra, O. (Hogeschool Utrecht)
  Een observatietool voor studentleraren om te reflecteren op gepersonaliseerd leren
  Er zijn steeds meer vernieuwingsscholen waar leerlingen een persoonlijke leerroute volgen. Deze scholen voor vo en mbo vragen van studentleraren bekwaamheid in het begeleiden van leerlingen bij hun ontwikkeling in bildung, burgerschap, 21ste-eeuwse vaardigheden en praktisch en theoretisch leren. Instituut Archimedes gaat, samen met de vernieuwingsscholen, een leerroute ontwikkelen om aanstaande leraren daarop voor te bereiden. Er komt een observatietool (een webapplicatie), die aansluit bij de benodigde vaardigheden. Met de tool kunnen studentleraren ook sturing geven aan hun eigen ontwikkeling.

  Zande, E.L.R. van der (Hogeschool Utrecht)
  ‘Het narratief zelfportret’ als educatief model voor verdieping van persoonsvorming in een (ped)agogische opleiding
  Leerteamleren op de pabo is gericht op ontwikkeling van zelfreflectie en waardenbewuste professionalisering. Doel is bewustwording van persoonlijke waarden en deze leren verbinden met de professionele identiteit. Veel pabo-studenten ervaren ‘het narratief zelfportret’ teveel als extra taak. Met spel- en werkvormen in een innovatieve toolbox wil de HU perspectiefwisseling op de werkelijkheid stimuleren. Studenten worden zich bewust van waar ze zelf staan, en waar de ander. In dit creatief ontwikkelproces werken studenten, docenten en het werkveld samen.

 • Thema 3: Verbinding met de samenleving

  Diesfeldt, P. (TUD)
  Bouwflix, een ‘under construction’ videoplatform
  Docenten, studenten en de bouwpraktijk ervaren een kloof tussen de architect aan het bureau en de vakman en vakvrouw op de bouwplaats. Bouwflix, een onlineplatform met timelapse-video’s van bouwprojecten en video’s van productieprocessen in fabrieken, moet de praktijk naar de student brengen. Eerste- en tweedejaarsstudenten kunnen Bouwflix gaan gebruiken tijdens colleges, bij het maken van analyses en het leren voor tentamens. Bouwflix biedt tevens een platform voor het werk van masterstudenten bouwtechnologie.

  Gresnigt, J. (Hogeschool Utrecht)
  SDGs bij HBO-ICT. Van intentie naar integratie
  Het hoger beroepsonderwijs moet ict-studenten opleiden die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals beschreven in de Sustainable Development Goals (SDGs). In dit project ontwikkelt de HU good-practices van hoe SDGs geïntegreerd kunnen worden in het ict-onderwijs. Het levert inzichten op in wat het effect daarvan is op de studenten, docenten en opdrachtgevers. Het innovatieve karakter zit in het toepassen van de SDGs in een ict-onderwijscontext, die aansluit bij de belevingswereld van de IT’er en gebruik maakt van tools uit aanpalende gebieden.

  Kamp, I. (Hogeschool van Amsterdam)
  Provocatypes als onderzoeksmethode voor een mooie toekomst
  Naast het ontwikkelen van prototypes zouden toekomstige ontwerpers van digitale interactieve producten moeten leren om provocatypes te ontwerpen. Provocatypes verbeelden mogelijke oplossingen voor grote maatschappelijke problemen, zetten aan tot nadenken en lokken een dialoog uit over wat een mooie toekomst is. De HvA ontwikkelt daarom een onderwijsmodule die studenten leert een provocatype te maken, en helpt om in gesprek te gaan met mensen buiten de opleiding. Het resultaat is digitale interactieve producten die bijdragen aan een mooie wereld voor iedereen.

  Kamp-Alons, G.C. van der (RUN)
  Een tweesnijdend zwaard. Onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie in de bachelor Politicologie
  De onderwijsvernieuwing is een leerlijn onderwijs – beroepsoriëntatie die het bachelorstudenten Politicologie mogelijk maakt een beter geïnformeerde en duurzamer keuze te maken voor het onderwijsvak. De leerlijn integreert de beroepsoriëntatie in het reguliere curriculum en introduceert een keuzevak. Daarin ontwikkelen studenten samen met vo-docenten Maatschappijleer thematische lessenreeksen en geven deze ook. De werkvorm van educatieve onderzoekslabs zorgt tevens voor een win-winsituatie: studenten nemen deel aan het lab als keuzevak, terwijl docenten deelnemen in het kader van nascholing.

  McGonagle, T.E. (UvA)
  From mastering to making media law educational materials
  Meesterschap betekent dat je op de hoogte bent van educatieve materialen en ze kunt onderwijzen, en dat je ze kunt ontwerpen en ontwikkelen. Het project zal masterstudenten die gespecialiseerd zijn in internationaal mediarecht opleiden en begeleiden, zodat ze een reeks audiovisuele en digitale leermiddelen kunnen ontwerpen. Verder wil het studenten voorzien van de unieke combinatie van pedagogische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om als pioniers te fungeren in de productie van leermiddelen voor leeftijdsgenoten en de bredere gemeenschap.

  Meijer, J.F. (Hogeschool van Amsterdam)
  Let’s talk about sex
  Professionals in de jeugdhulpverlening, kinderopvang of het onderwijs ervaren handelingsverlegenheid in gesprekken met kinderen en jongeren over seksualiteit. De opleiding Pedagogiek wil studenten daarop beter voorbereiden. Het regelmatig oefenen van open gesprekken met kinderen en jongeren over seksualiteit, blijkt niet afdoende. Een fundamentele onderwijsinnovatie bestaat uit films waarin professionals laten zien hoe ze op methodische wijze gesprekken voeren met jongeren, en interactieve video’s waarin studenten kunnen experimenteren met verschillende reactiemogelijkheden. Verder komen er trainershandleidingen, rollenspellen en uitgeschreven scripts.

  Mouw, J.M. (RUG)
  Orde in de virtuele kleuterklas. Een virtual reality leeromgeving als innovatieve proeftuin om klassenmanagementvaardigheden te vergroten
  Aankomende leerkrachten vinden dat de opleiding onvoldoende voorbereidt op het aanpakken van ordeproblemen. Daarom wordt een innovatieve en interactieve virtual reality-kleuterklas ontwikkeld, waarin studenten van de academische pabo in Groningen kunnen experimenteren met reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën. Doelen zijn studenten te trainen in het aanpakken van ordeproblemen en geloof in eigen kunnen te vergroten. De VR-omgeving maakt het opnieuw doorlopen van lastige situaties mogelijk, zonder gevolgen voor de leerkracht-leerlingrelatie. Zo ontwikkelen aanstaande leerkrachten op een veilige manier klassenmanagementvaardigheden.

  Steen, A. van der (Hogeschool van Amsterdam)
  Community Health School Nieuw-West
  De voeding en diëtetiek-professional zal zich steeds vaker richten op preventie en gezondheidsbevordering. Daarbij is aansluiting bij de beleving, ervaring en wilskracht van doelgroepen belangrijk. Samen met bewoners van een wijk waar gezonde voeding niet vanzelfsprekend is, richten studenten de ‘Community Health School Nieuw-West’ op. Daarin vergroten ze hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezond eten. Beoogde uitkomst is een prototypecurriculum, waarin continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewoners en studenten centraal staat.

 • Thema 4: De waarde(n) van weten

  Bogers, L. (Hogeschool van Amsterdam)
  Open-source materiaalarchief voor transdisciplinair en kritisch maakonderzoek
  Keuzeonderwijs met nieuwe materialen, in gespecialiseerde werkplaatsen is populair. Praktijkwerk in een creatieve omgeving met veel vrijheid is voor studenten aantrekkelijk; voor de begeleiding arbeidsintensief. Dit voorstel komt studenten tegemoet in hun behoefte om te werken met innovatieve bewerkingstechnieken en materiaalinnovaties, waarbij ervaringsgericht leren met ruimte voor eigen inbreng centraal staat. Contacttijd met docenten kunnen studenten benutten om kritisch en transdisciplinair te reflecteren op individuele creatieve onderzoekspraktijken, die de studenten ontwikkelen door hun persoonlijke interesses en talenten in te zetten.

  Bouwer, R. (VU)
  De Schrijfmachine. Grip op het schrijfproces met tools voor zelfregulerend academisch schrijven
  Om volwaardig te functioneren in de kennismaatschappij moeten studenten hun ideeën helder kunnen overbrengen. Het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals een onderzoeksvoorstel of scriptie, blijkt echter een struikelblok te zijn. Het project De Schrijfmachine heeft als doel om studenten meer grip te geven op hun schrijfproces. De Vrije Universiteit ontwikkelt een digitaal platform bestaande uit beproefde instrumenten voor het meten en bevorderen van schrijfprocessen. Studenten leren – met meer motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen – betere academische teksten te schrijven.

  Da Rin, M. (UvT)
  High-quality European case studies for Entrepreneurial Finance students
  Goed onderwijs leert studenten hoe ze theorie en praktijk kunnen overbruggen. Bij Bedrijfskunde is de praktijk vaak beperkt tot stages laat in het curriculum. Dat beperkt studenten in het leren theoretische kennis praktisch toe te passen. Een alternatief is studenten situaties voor te leggen die dicht bij een managementervaring liggen, en waar analyse en besluitvorming centraal staan. Om die werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, stelt de UvT casussen – met docentenhandleiding – over ondernemende bedrijven en hun fondsenwerving samen.

  Gorkom, P.J.L.M. van (Fontys)
  Virtual reality en 360°-video’s training ‘vitaal bedreigde patiënt’
  De opleiding Verpleegkunde traint studenten in het herkennen van en handelen in levensbedreigende situaties. Ervaringsgericht leren is voor dit onderwerp echter niet mogelijk. Daarom ontwikkelt Fontys onderwijs om volgens protocol te leren handelen in zo’n complexe en vaak stressvolle situatie. Via simulaties met 360 gradenvideo’s en virtual reality met avatars, worden authentieke situaties nagebootst. Deze simulaties maken het voor studenten mogelijk om te ervaren wat het effect is van bepaalde keuzes in het handelen.

  Henssen, D.J.H.A. (RUMC)
  Multidimensionaal leren voor – en door – (bio)medische studenten
  (Bio)medische studenten hebben vaak moeite om zich anatomische structuren in 3D voor te stellen en om de onderlinge verhoudingen daarvan te doorgronden. Binnen de vakken Anatomie en Radiologie zijn deze inzichten van groot belang. Met een innovatieve vorm van mixed-reality learning kunnen studenten in de leerlijn Mechanismen van Gezondheid en Ziekten leren om zelf augmented en virtual reality-modellen en 3D prints te maken op basis van radiologische data. Hiermee kunnen ze de complexe anatomische verhoudingen aan elkaar uitleggen.

  Ierna, C. (VU)
  Een nieuwe canon voor de geschiedenis van de filosofie
  Geschiedenis van de filosofie wordt vrijwel uitsluitend chronologisch met een standaard canon van auteurs en teksten gedoceerd. De Vrije Universiteit wil deze benadering radicaal veranderen door de aanpak om te draaien. Een aanpak die start in het heden en stapsgewijs terug redeneert aan de hand van de vraag: welke denkers en bronnen uit het verleden zijn nodig om het heden te begrijpen? Deze werkwijze leidt naar verwachting tot een beter begrip van de relaties tussen heden en verleden.

  Kloos, F. (Hogeschool van Amsterdam)
  Cross-cultural data literacy
  Derdejaarsstudenten van het themasemester Information Design van de opleiding Communicatie & Multimedia Design zijn niet ‘data literate’. De HvA wil studenten leren datavisualisaties te maken vanuit een menselijk perspectief en voor maatschappelijk belang, samen met docenten, internationale experts en partnerscholen. Ze leren data verzamelen uit de eigen leefomgeving, die data uit te wisselen met internationale partners en ze vervolgens te duiden en te visualiseren. Ze leren hierdoor niet alleen die andere cultuur beter kennen, maar ook zichzelf.

  Maas, M.J.M. (HAN)
  De feedback toolbox. Een praktische handreiking voor studenten en docenten voor het geven, ontvangen en gebruiken van ‘feedback for learning’
  De opleiding Fysiotherapie kende een toetsprogramma dat na afloop van een onderwijseenheid werd afgenomen, om te zien in hoeverre studenten doelstellingen hadden gerealiseerd. In 2019 is het concept ‘programmatisch toetsen’ ingevoerd, waarbij feedback centraal staat. Studenten en docenten lopen hierin tegen problemen aan. In dit project ontwikkelt de opleiding samen met hen werkvormen die het feedbackproces faciliteren. Daar horen beschrijvingen bij van ieders rollen en taken, en van randvoorwaarden. De toolbox komt online beschikbaar en in de vorm van kaarten.

  Mak-van der Vossen, M.C. (VUMC)
  Zwijgen is oud, spreken is goud. Ontwikkeling en implementatie van een Minimale Interventie Strategie om docenten te ondersteunen bij het identificeren en bespreken van onprofessioneel gedrag van studenten
  Onprofessioneel gedrag van een geneeskundestudent voorspelt onprofessioneel gedrag als arts. Ondanks voorlichting weten docenten niet goed hoe te reageren op onprofessioneel gedrag. In dit project ontwikkelt het medisch centrum van de Vrije Universiteit een minimale interventiestrategie. Docenten leren hoe ze onprofessioneel gedrag kunnen herkennen en op welke manier zij dat bespreekbaar kunnen maken. De student die onprofessioneel gedrag vertoont ontvangt feedback waarmee hij zijn gedrag kan bijstellen. Overige studenten zien hoe docenten reageren en leren van voorbeeldgedrag.

  Overdijk, M. (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
  Ideation in mixed reality. Werkvormen voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek
  Studenten ruimtelijk ontwerp verkennen door middel van ontwerpend onderzoek hedendaagse vraagstukken. In dit project ontwikkelt de HKU werkvormen voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek. Onder de noemer embodied design werken studenten met technieken die het lichaam als uitgangspunt nemen in het ontwerpproces. Hierbij worden beweging, interactie en ruimtelijke ervaring ingezet om ideeën te ontwikkelen. Om interacties te organiseren en de zintuiglijkheid van de virtuele ervaring te verrijken, wordt de leeromgeving uitgebreid met fysieke materialen en objecten tot een mixed reality-omgeving.

  Pereira Pessoa, M.V.P.P. (UT)
  Need-based learning. Integrating just-in-time-learning and role-playing-game in a PBL-setting
  Het bedrijfsleven en de afnemers van zijn producten hebben behoefte aan een nieuwe generatie ingenieurs. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelt de Universiteit Twente een innovatieve pedagogische benadering voor het onderwijzen van productontwerp en -ontwikkeling. Het traditionele project-based leren heeft problemen met multidisciplinaire teams, terwijl de nieuwe aanpak dat inbedt door een combinatie van just-in-time leren en rollenspel aan te bieden. Er komt ook een webtoepassing met een leeromgeving die rekening houdt met achtergrond, behoeften en tempo van de studenten.

  Stigt, M. van (Hogeschool Utrecht)
  Van project- naar procesgericht onderwijs: ervaren en onderzoeken
  Juist voor studenten stedelijke ontwikkeling is het belangrijk om kennis van en ervaring met sociale, politieke en bestuurlijke processen op te doen. Dat kan door simulaties. Onderzoekers en studenten ontwikkelen samen een rollenspel dat de praktijk simuleert, onderzoekt en verbetert. Wat in de praktijk niet kan is in simulaties wel mogelijk: verschillende uitkomsten van het afwegings- of onderhandelingsproces onderzoeken door het proces stil te zetten en zelfs terug te spoelen. Zo wordt systematisch onderzoek van succes- en faalfactoren mogelijk.

  Timman-Jacobse, A. (HAN)
  Verrijking van de leeromgeving met de komst van een virtuele client
  Bij vaktherapie en toegepaste psychologie is interactie met cliënten belangrijk. De kwaliteit van de interactie is een voorspellende factor voor het slagen van een interventie. Studenten oefenen contact maken en communiceren in rollenspellen. Virtual reality (VR) biedt meer mogelijkheden. In de opleiding Toegepaste Psychologie ontmoeten studenten in een virtuele omgeving een virtuele cliënt en oefenen ze communicatievaardigheden. Na het gesprek krijgt de student feedback vanuit de VR-toepassing. De docent kan zien waar de student extra training nodig heeft.

  Vliet, E.A. van (UvA)
  IGuideME. De digitale applicatie voor activeren, motiveren en persoonlijke feedback
  Bij grootschalig onderwijs kunnen docenten niet alle studenten van persoonlijke feedback voorzien. Doel van dit project is het geven van tijdige persoonlijke feedback en inzicht in het leerproces. Dat gebeurt via een veelzijdige onderwijsmethode in combinatie met de applicatie IGuideME. Dat is een feedbackinstrument waar informatie over het leerproces overzichtelijk bij elkaar staat. Door het proces te automatiseren is het mogelijk grote groepen studenten gepersonaliseerde feedback te geven. Deze aanpak daagt studenten uit, activeert en motiveert ze.

  Wal, A.M. van der (UL)
  The African digital age. Collecting and analysing ephemeral sources with students of history
  Traditionele vaardigheden om bronnen te analyseren, bereiden geschiedenisstudenten onvoldoende voor op het werken met digitale bronnen en onlinecollecties. Digitale geletterdheid van deze studenten, zoals het kritisch beoordelen en authentiseren van onlinebronnen, is cruciaal om een goed opgeleide historicus te worden. Dit project richt zich specifiek op de digitale toegang van nieuwe mediatechnologieën in Afrika. Geschiedenisstudenten die gespecialiseerd zijn in Afrikaanse historie, worden opgeleid in het selecteren, beoordelen, evalueren en archiveren van online primaire bronnen.

  Wijchen, J.E.J.L. van (HAN)
  Critical emancipative learning, joyful complex, comfortable uncertain!
  Aangezien alle lerenden uniek zijn, is het vreemd om te streven naar één lesmethode. Binnen de opleiding Fysiotherapie is een ‘open leerlandschap’ ontstaan. Studenten en docenten nemen een kritische leerhouding aan, voelen zich afhankelijk van en verantwoordelijk voor elkaar, en accepteren onzekerheden. Tegelijkertijd voelen ze zich comfortabel. De uitdaging voor studenten is het maken van keuzes in een onzekere en complexe context. In dit project gaat de opleiding na op welke manier ze studenten daarbij het beste kan faciliteren.

Senior Fellows

 • Thema 1: Inclusief onderwijs

  Thema 1: Inclusief onderwijs – wo

  Janssen, J.J.H.M. (UU)
  Hier hoor ik thuis. Ondersteuning van eerste-generatiestudenten voor de start van hun opleiding
  Aan de Faculteit der Sociale Wetenschappen vallen eerste-generatiestudenten (studenten waarvan de ouders geen universitair onderwijs gevolgd hebben) significant vaker uit dan tweede-generatiestudenten. Reden: ze voelen zich minder thuis op de universiteit. Een te ontwikkelen evidence-informed interventie moet hen helpen zich snel thuis te voelen op de universiteit. Het project start eerder dan andere programma’s en richt zich op de mindset van studenten. Mogelijk kunnen andere opleidingen de interventie ook inzetten.

  Mol, S.E. (UL)
  Effectief onderwijs voor alle studenten

  Doel van dit project is om instructie inclusiever en toegankelijker te maken, zodat het onderwijs ook aansluit op de leer- en ondersteuningsbehoeften van studenten met functiebeperkingen en niet-westerse achtergrond, en eerste-generatiestudenten. Het model Universal Design of Instruction (UDI) lijkt hiervoor veelbelovend. Met twee faculteitsbrede experimenten onderzoekt de Universiteit Leiden de impact van UDI op leerprestaties en studentbetrokkenheid. De resultaten kunnen de basis vormen voor grootschalige implementatie van UDI in het hoger onderwijs.

 • Thema 2: Bildung en identiteitsvorming

  Thema 2: Bildung en identiteitsvorming – hbo

  Assem, M.J.C. van den (HAN)
  Personal Impact LAB
  Het zwaartepunt in het economische onderwijs op de HAN ligt op kennisoverdracht en beroepscompetenties. Om meer ruimte te creëren voor persoons- en identiteitsvorming van studenten wordt responsief onderwijs aangeboden in een leergemeenschap met specifieke aandacht voor Bildung: het Personal Impact Lab. Studenten, docenten, onderzoekers en de beroepspraktijk werken hierin samen. Dit innovatieproject levert een op theorie en onderzoek gebaseerde onderwijsvorm op voor het economische domein, met Bildung en identiteitsvorming als fundamenteel ontwerpprincipe.

  Woudt-Mittendorff, K.M. (Saxion Hogeschool)
  Samen leren over jou en de ander. Professionele identiteitsontwikkeling binnen thuisgroepen door betekenisvolle reflectie

  Saxion ziet studenten graag aan de ontwikkeling van hun professionele identiteit werken en als zelfbewuste professionals de arbeidsmarkt opgaan. Gerichte begeleiding hiervoor ontbreekt veelal. Op basis van inzichten uit literatuur en onderzoek wordt een ontwerp gemaakt voor de inzet van ‘thuisgroepen’: een kleine groep studenten die vanaf de start van de studie tot aan het afstuderen bij elkaar zullen blijven. De thuisgroepen werken met concrete instrumenten voor betekenisvolle reflectie. Een persoonlijk coach begeleidt de thuisgroepen.

  Thema 2: Bildung en identiteitsvorming – wo

  Kole, J.J. (Radboudumc)
  Artsen met karakter. Naar een master Geneeskunde die deugd doet
  Het mastercurriculum Geneeskunde bereidt studenten onvoldoende voor op de uitdagingen waar ze als arts mee te maken krijgen. Studenten, patiënten en opleiders werkten daarom een innovatieve leerlijn uit: Artsen met karakter. Om zich kritisch-constructief te ontwikkelen gaan studenten in dialoog met patiënten over ‘dat wat deugd doet’, wisselen ze ervaringen uit en reflecteren ze op de betekenis daarvan. Met behulp van diverse werkvormen en bronnenmateriaal uit beeldende kunst, literatuur en film, werken studenten Bildungsgewijs aan hun persoonlijke en professionele identiteit.

  Vyrastekova, J. (RUN)
  Reflect for self-regulated learning
  Zelfregulerend gedrag is een belangrijk element voor succes in de studie. Zelfreflectie ondersteunt de groei van zelfregulerend gedrag. Om bachelorstudenten Economie en Bedrijfseconomie in zelfreflectietechnieken te ondersteunen, ontwikkelt de Radboud Universiteit een online-instrument binnen het bestaande cursusbeheersysteem. Het instrument, REFLECT, zal naar verwachting het welzijn en de tevredenheid van studenten vergroten, de ontwikkeling van zelfgestuurd leren ondersteunen en leiden tot een betere afstemming van leerresultaten op de verwachtingen van studenten.

 • Thema 3: Verbinding met de samenleving

  Thema 3: Verbinding met de samenleving – hbo

  Dam-Breurken, M. van (Fontys Hogeschool)
  PITCH: een verbinding van onderwijs, bedrijfsleven en zorgaanbieders
  Studenten van de Fontys Paramedische Hogeschool (FPH) komen te weinig in aanraking met nieuwe zorgtechnologieën. Het Platform to Innovate, Test & Connect in Health (PITCH) biedt een kans om onderwijs op dit punt te verbeteren. Innoverende zorgbedrijven en zorgaanbieders werken hier samen met studenten en docenten om nieuwe zorgtechnologieën te onderzoeken. Door PITCH worden studenten toekomstbestendig opgeleid en ontwikkelen ze een onderzoekende houding. Daarmee kunnen ze een bijdrage leveren aan betekenisvolle inzet van zorgtechnologieën.

  Kloppenburg, M.L. (Hogeschool Utrecht)
  Auditpedia: een content-platform en digitale leeromgeving voor en door accountancystudenten en -docenten
  Door verschillende schandalen leed het vak van accountants grote schade en brokkelde de status af. In het voorstel van de HU gaan studenten als onderdeel van hun opleiding mede invulling geven aan wat de maatschappelijke rol van de accountant kan inhouden. Dat doen ze in een platform die bestaat uit dertien hbo-opleiders van accountants, het universitair onderwijs, het beroepenveld en de beroepsorganisatie. Het platform biedt gelegenheid te bouwen aan een rechtvaardige en duurzame samenleving.

  Thema 3: Verbinding met de samenleving – wo

  Mulder-Nijkamp, M. (UT)
  Duurzaam verpakken als synthese tussen onderwijs en maatschappij
  Om studenten klaar te stomen voor de echte wereld is het belangrijk dat ze tijdens hun studie kennismaken met maatschappelijke vraagstukken; bijvoorbeeld duurzaamheid van verpakkingen. In samenwerking met het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) en drie hogescholen brengt de Universiteit Twente alle kennis rondom het ontwerpen van duurzame verpakkingen samen in een onderwijsmodule. Studenten leren vanuit verschillende invalshoeken wetenschappelijke kennis rondom duurzaamheid direct in de praktijk toe te passen op real-life casestudies.

  Suurmond, J.L. (UvA)
  Social accountability in de geneeskundeopleiding. Sociaal verantwoordelijk opleiden door duurzaam verbinden van de opleiding aan de samenleving
  Geneeskundeopleidingen hebben de maatschappelijke plicht om onderwijs te laten aansluiten bij zorgbehoeften van de samenleving. Geneeskundestudenten worden echter onvoldoende toegerust om patiënten in hun omgeving te behandelen. Het concept social accountability kan daarin verandering brengen. Er komt een aanvullend accent in de opleiding, waarbij het onderwijs gedeeltelijk verschuift van leren in de kliniek naar leren in de samenleving. Zo worden onder meer stages en coschappen in de wijken georganiseerd, zodat de opleiding ook iets terug doet voor de samenleving.

 • Thema 4: De waarde(n) van weten

  Thema 4: De waarde(n) van weten – hbo

  Boendermaker, L. (Hogeschool van Amsterdam)
  Leren werken in leefgroepen
  Een belangrijk werkveld binnen het sociaal werk is het begeleiden van mensen met een lichamelijke en/of verstandelijk beperking of ggz-problematiek, die verblijven in open of gesloten voorzieningen. Om studenten daarop goed voor te bereiden werkt de HvA aan stage-ondersteunend onderwijs. Die is nieuw in vorm, inhoud, toetsing en begeleiding, en er is een betere samenwerking met het werkveld. Er worden drie leerwerkplaatsen in de 24-uurs zorg ingericht, die studenten een hybride leeromgeving bieden en docenten de mogelijkheid tot professionalisering.

  Koops, M.C. (Hogeschool Utrecht)
  Gamificator: een interactieve online-coach voor het realiseren van motiverende, gegamificeerde leerroutes
  Gegamificeerde cursussen ondersteunen inhoud met spelmechanismen, zoals just-in-time information, frequente formatieve feedback en een levelstructuur. Gamification helpt studenten bij het uitvoeren van vrije opdrachten en om gestructureerd te werken. Veel docenten hebben er echter weinig ervaring mee. Daarom ontwikkelt de HU een interactieve online-coach, de Gamificator, die docenten helpt om hun cursus aan de hand van een stappenplan te gamificeren. Met de Gamificator kunnen ook andere docenten en studenten van de lerarenopleiding zelfstandig hun lessen gamificeren.

  Moser, A. (Zuyd Hogeschool)
  Van monodisciplinaire naar interprofessionele bachelorscripties in het hbo
  Studenten van de academies Verpleegkunde, Fysiotherapie, Ergotherapie en Logopedie voeren in monodisciplinaire groepjes hun praktijkgerichte bachelorscripties uit. Daardoor kunnen ze geen interprofessionele competenties op het hoogste niveau ontwikkelen. Een onderwijsinnovatie moet studenten collaboration-ready maken voor de dagelijkse praktijk. Deze innovatie zorgt bij studenten voor meer kennis en vaardigheden op het gebied van samenwerking met en een positiever beeld van andere professionals. Docenten zullen beter in staat zijn bachelorscripties te begeleiden en te beoordelen.

  Renden, P.G. (De Haagse Hogeschool)
  Met buitengewone onderwijsmethoden naar buitengewone zorgprofessionals
  De bachelorstudenten Verpleegkunde en Huidtherapie voelen zich onvoldoende vaardig in het uitvoeren van handelingen. Het vaardigheidsonderwijs maakt te vaak gebruik van expliciete, bewuste instructies. Een onbewust leerproces is geschikter voor het aanleren van handelingen. Het doet een kleiner beroep op het werkgeheugen, handelingen gaan geautomatiseerd en er blijft ruimte voor zaken als communicatie met de patiënt. Daarom brengt De Haagse Hogeschool onderwijskundige, bewegingswetenschappelijke en vakinhoudelijke specialismen samen in een didactische toolbox met diverse impliciete oefenvormen.

  Warwas, B.A. (De Haagse Hogeschool)
  Trust MEdiators. Developing a student-centred mediation lab to learn and practice how to be trustworthy mediators
  De meeste geschillen worden niet beslecht door rechtbanken, maar op informele wijze zoals mediation. Veel mediationcursussen gaan voorbij aan een essentieel onderdeel van bemiddeling: vertrouwen. Dat vereist empathische en communicatieve vaardigheden, eerlijkheid en interculturele gevoeligheid. Trust MEdiators ontwikkelt daarom een trainingsmodel in soft mediation skills. Rollenspellen en simulaties maken daar nog steeds deel van uit, maar nu voornamelijk studentgestuurd. Tijdens de training leren studenten proactief alle fasen van professionele bemiddeling in hun eigen onderwijsomgeving.

  Thema 4: De waarde(n) van weten – wo

  Bentum, M.J. (TUE)
  Automated Prognostic Student Progress Monitoring System
  De technische universiteiten in Eindhoven en Delft gaan een te ontwikkelen monitoringsysteem uitproberen: Automated Prognostic Student Progress Monitoring System (APSPMS). Deze vorm van kunstmatige intelligentie kan de studieontwikkeling van een student continu volgen, beoordelen en bewaken. Een belangrijke innovatie is het gebruik van zowel zachte als harde indicatoren. Daarmee kan het systeem de prestaties van studenten voorspellen, bijsturen door alternatieve leerstrategieën aan te geven en acties voorstellen die tot een beter eindresultaat leiden.

  Dorst, A.G. (UL)
  The value of machine translation in the multilingual academic community
  Vanwege de toenemende technologisering en globalisering van het Nederlandse hoger onderwijs, wil de Faculteit der Geesteswetenschappen extra aandacht besteden aan nieuwe digitale vaardigheden van studenten. Een van die vaardigheden betreft machinevertaling. De Universiteit Leiden gaat daartoe een leertraject en een online-toolkit voor het vertalen en onderzoeken van machinevertalingen ontwikkelen, implementeren en evalueren. Het leertraject stelt bachelorstudenten in staat om bronnen te vinden, te begrijpen en te gebruiken voor opdrachten en papers. De toolkit biedt training in het gebruik van online-systemen, en modules over theorie en onderzoek, en het corrigeren en herzien van output.

  Ellis, J.L. (RUN)
  Coaching app for statistical writing
  Een applicatie gaat studenten sociale wetenschappen coachen bij het schrijven van statistische conclusies. Ze kunnen schrijfopdrachten op hun eigen niveau oefenen, in zowel Engels als Nederlands, en krijgen gepersonaliseerd commentaar op hun werk. De applicatie kan ook cijfers geven, voor formatieve en summatieve toetsing. Indien haalbaar zullen docenten voor scriptiebegeleiding zelfs de resultatensectie van een student-researchpaper kunnen invoeren voor commentaar. De applicatie wordt initieel ontwikkeld voor de bachelor Psychologie, en is ook te gebruiken bij andere opleidingen.

  Hoogendoorn, B. (EUR)
  Learning Menu
  Het tutorialonderwijs van het bachelorprogramma Economie & Bedrijfseconomie is toe aan een kwaliteitsimpuls. Een impuls die recht doet aan verschillen tussen studenten in interesses, motivatie, leertempo en aanleg. Het project Learning Menu biedt gedifferentieerde face-to-face- en online-leeractiviteiten. Door het oefenen met de stof in toenemende mate via online leeractiviteiten aan te bieden aan studenten, is er tijdens de face-to-face contactmomenten meer ruimte voor interactie en het kritisch bespreken van de stof. Learning Menu geeft meer flexibiliteit in leertempo, timing van leren en leerstijl.

  Hordijk, M. (UvA)
  Koersen op een onzekere toekomst. Het Pedagogisch Kompas
  Het hoger onderwijs richt zich sterk op kennisoverdracht en kwalificatie, en bereidt studenten onvoldoende voor op grote maatschappelijke vraagstukken. Daarom kunnen studenten van de interdisciplinaire bacheloropleidingen Algemene Sociale Wetenschappen en Future Planet Studies vaardigheden en kwaliteiten oefenen, die ze nodig hebben om toekomstige uitdagingen aan te gaan. De leerlijnen worden herzien, en nieuwe leeractiviteiten, werk-, toets- en feedbackvormen ontworpen. In leergemeenschappen komen studenten, docenten, tutoren en studieadviseurs tot Pedagogische Kompassen. De ervaringen hiermee leiden tot een toolbox en een cursus Toekomstbestendig opleiden.

Leadership Fellows

 • Klaveren, C. P. B. J. van (VU)

  Klaveren, C.P.B.J. van (VU)
  VU-plan for success. A program for successful and realistic study planning of second-year bachelor students with study delay
  Er is een groeiende bezorgdheid over studievertraging en burn-out onder studenten. Met het ‘VU-plan for success’ wil de universiteit tweedejaars bachelorstudenten begeleiden bij verantwoordelijkheid nemen voor hun leren. Het plan omvat een leerdashboard en vragenlijsten over autonomie. Voorts vindt een analyse plaats van de autonomie van de student in relatie tot opleidingen en succes. Daarnaast bieden academische adviseurs cursusonderdelen aan die aansluiten op het autonomieniveau van de student. Het dashboard, de vragenlijsten en modellen komen beschikbaar voor andere universiteiten.

 • Reymen, I. M. M. J. (TUE)

  Reymen, I.M.M.J. (TUE)
  Fostering challenge-based learning through TU/e innovation Space
  Bij challenge-based learning (CBL) nemen studenten zelf de verantwoordelijkheid voor hun leren en werken ze aan ‘real-life open-end uitdagingen’, zoals duurzame ontwikkeling. Met het project ‘TU/e innovation Space’ wil de universiteit CBL implementeren als leerkader voor alle opleidingen, op basis van best practices. Het project bevordert leren dat aansluit bij de intrinsieke motivatie van studenten. Onderzoek moet de effecten van CBL zichtbaar maken op de betrokkenheid, samenwerking, leerprocessen en leerresultaten van studenten en op de behoeften van docenten.

 • Schuijer, M.C. (Conservatorium van Amsterdam)

  Schuijer, M.C. (Conservatorium van Amsterdam)
  A new generation of music professionals
  Op het conservatorium ontwikkelen studenten hun artistieke vakmanschap, terwijl universitaire opleidingen musicologie een brede kijk op de plaats van muziek in de samenleving bieden. Van muziekprofessionals wordt tegenwoordig verlangd dat ze muzikale en wetenschappelijke kennis combineren. In dit project werken conservatoria en universiteiten in Amsterdam en Utrecht samen aan studieprogramma’s waarbij ze bestaande modules combineren met nieuwe. Uiteindelijk zal het programma de educatieve mogelijkheden voor muziekstudenten uitbreiden en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

 • Visscher-Voerman, J.I.A. (Saxion Hogeschool)

  Visscher-Voerman, J.I.A. (Saxion Hogeschool)
  TALENT(S): Talent-driven Authentic Learning EnvironmeNTs (that are Student centered)
  De arbeidsmarkt vraagt om ‘goed opgeleide professionals, met een gedegen kennisbasis, en beroepsspecifieke en generieke vaardigheden’. Dat vereist onderwijs in authentieke leeromgevingen. Saxion hanteert een unieke benadering bij het maken van leerplannen daarvoor, die zowel beginnende als ervaren studenten in staat stellen zichzelf te ontwikkelen tot zelfbewuste en zelfsturende professionals. Docenten en professionals in het werkveld ontwikkelen de authentieke leeromgevingen, die onder meer bestaan uit programma’s met voldoende keuzemogelijkheden en een verscheidenheid aan professionele taken op verschillend expertiseniveaus.

Toegekende projecten uit 2019

Teaching Fellows

 • Thema 1: International Classroom

  Berg, W.M.F.E. van den (HAN)
  Rethinking Education in an International Context
  Internationale ervaringen tijdens de opleiding openen de geest en stimuleren het kritisch denken. In samenwerking met partnerinstellingen in de VS, China en Chili ontwikkelt de HAN een onderzoeksmodule voor studenten van lerarenopleidingen. Studenten werken in internationale groepen aan een onderzoekstaak, in een virtueel klaslokaal dat is opgezet als e-learningomgeving. Ze sluiten de taak af met een gezamenlijke presentatie.

  Botman, S.J. (HvA)
  My City-Your City. A comparison
  Geïnspireerd door de ‘grote uitdagingen voor maatschappelijk werk’ van de American Academy of Social Work and Social Welfare werkt de HvA aan een nieuw bachelorprogramma. In het nieuwe curriculum voeren studenten samen onderzoek uit, dat innovatief denken en het ontwikkelen van vaardigheden bevordert. Studenten doen kennis op over de Nederlandse en over de internationale context, met als belangrijke thema’s migratie, culturele diversiteit en grensoverschrijdende sociale vraagstukken.

  Frijns, T. (UU)
  Synchrony. An embodied approach to developing intercultural competence
  In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

  Geessink, J. (HAN)
  Peer Feedback in the International Classroom
  De studentenpopulatie van de Arnhem Business School telt ongeveer 65 nationaliteiten. Tijdens hun eerstejaarsprojectwerk geven studenten feedback aan groepsleden. De manier waarop ze dat doen verschilt, mede door hun culturele achtergrond. Het geven van peerfeedback en het ontwikkelen van interculturele competenties doen een beroep op vergelijkbare vaardigheden. Dit maakt het geven van peerfeedback in een internationale groep een ideaal instrument om te leren. Daarnaast kweekt het nieuwsgierige professionals.

  Olie, R.L. (EUR)
  International Classroom Education Game
  Studenten in multiculturele groepen worden doorgaans geconfronteerd met communicatieproblemen en spanningen. Spanningen die verband houden met de verschillende verwachtingen, doelen en denkwijzen van de groepsleden. Om het moreel en de tevredenheid van teamleden en de output van de groep te verhogen, introduceert de EUR bij groepsprojecten een online simulatiegame. De simulatie bevordert de ontwikkeling van de interculturele competenties van studenten en hun grip op projectbeheer.

  Pessoa, I. (TUD)
  Bridging DOCS. Bridging digital and on-campus students
  Het onderwijs op de campus van de TU Delft blijft soms achter bij de internationale onlinecursussen. Het Bridging DOCS-project wil beide groepen studenten met elkaar verbinden. Een Bouwkunde-platform voor eerstejaarsstudenten van de masteropleiding Methodology for Urbanism AR2U088 en deelnemers van de open onlinecursus MOOC Rethink the City moet de integratie vormgeven. De onlinecasestudies en de -discussies zullen het debat op de campus verbreden, de diversiteit vergroten en een kritisch internationaal perspectief bevorderen.

  Plate, L. (RU)
  First Things First. Ensuring a safe and inclusive environment as a foundation for an international curriculum
  First Things First geeft prioriteit aan het creëren van een veilige en inclusieve omgeving in internationale klassen. Het begeleidingsprogramma van de Arts and Culture Studies in het eerste jaar wordt herzien, met ruimte voor internationale en interculturele competenties zoals cultuurschok, aanpassing, intercultureel bewustzijn, interculturele communicatie en werken in interculturele groepen. Dit programma vormt onderdeel van het formele curriculum, als een interventie om internationale competenties te ontwikkelen.

  Quaedackers, E. (UvA)
  Local Big Histories
  Het is studenten niet altijd duidelijk hoe wereldgeschiedenis en identiteit verbonden zijn met lokale geschiedenis en identiteit. In Local Big History wil de UvA die geschiedenissen en identiteiten verbinden. Studenten uit verschillende delen van de wereld leren nadenken over hoe hun lokale geschiedenis en identiteit – allemaal op unieke manieren – zijn gevormd door gedeelde processen op wereldniveau en als gevolg daarvan kunnen worden gekoppeld aan een gedeelde ‘wereldidentiteit’.

  Zijverden, W.K. van (Saxion Hogeschool)
  Digital Classroom. Archaeology of conflicts
  Sinds 2013 werken studenten van Winchester University, Goethe University en Saxion Hogeschool samen in een internationale veldschool. De perceptie van archeologisch onderzoek varieert sterk tussen de deelnemers. Een opgegraven Halifax uit de Tweede Wereldoorlog noemen de Duitsers ‘Terreurbommenwerper’ en Nederlanders ‘bevrijder’. Deze verschillen in perceptie leiden tot verschillende benaderingen van onderzoek, beleid en publieksbereik. De archeologieafdelingen werken nu aan een educatief programma, gericht op een breder begrip van Europese conflicten en percepties van erfgoedbeheer.

 • Thema 2: Slimmer en beter leren met ict

  Aldea, A.I. (UT)
  Grading Automation using Machine Learning
  Het beoordelen van academische capaciteiten van studenten zou zowel het leerproces moeten stimuleren (formatieve beoordeling) als hun kennis en vaardigheden moeten evalueren (summatieve beoordeling). Bij het tijdrovende beoordelen van open vragen is dat lastig te realiseren. Om dit te ondervangen, werkt de UT aan toepassing van machine learning-technologie. Zo zouden algoritmen leraren kunnen ondersteunen bij het beoordelen van open vragen. Studenten kunnen zichzelf testen door een quiz met open vragen.

  Bergwerff, C.E. (UL)
  Trainen van complexe gespreksvaardigheden middels virtual reality
  Voor studenten Pedagogische Wetenschappen is het belangrijk om gespreksvaardigheden aan te leren. Deze vaardigheden helpen hen gesprekken te voeren met ouders en jongeren. Innovatie van het onderwijs door middel van virtual reality biedt studenten de mogelijkheid om ervaring met complexe gesprekken op te doen. Doel is om in een digitale omgeving complexe gesprekssituaties na te bootsen, waarbij de student aan het gesprek deelneemt vanuit het perspectief van een pedagoog.

  Bradbury, F.R. (UvA)
  Flipping the Physical Science Lab Course and making Critical Researchers
  Traditionele universitaire practica natuurkunde zijn niet effectief in het aanleren van concepten. Als alternatief ontwikkelt de UvA een nieuw soort laboratoriumopleiding. De dure en ruimte innemende laboratoriumfaciliteiten worden vervangen door halfgeleidersensoren, bijvoorbeeld in mobiele telefoons, die gekoppeld zijn aan apps en open-source code voor data-analyse. Met krachtige detectoren op zak, biedt de wereld zichzelf aan als het studentenlaboratorium, met onbeperkte gegevens en ongefilterde feedback om hun onderzoeken te sturen.

  Dijck, G. van (UM)
  Case Law Analytics
  Om gebruik van technologie in het juridisch onderwijs te bevorderen, ontwikkelt de UM software die analyseert en visualiseert hoe rechterbeslissingen evolueren in de loop van tijd. Studenten kunnen door de jurisprudentie navigeren, clusters van beslissingen identificeren en patronen vinden die onbekend blijven bij traditionele methodieken. Tevens wordt een educatief softwareplatform gebouwd, geïntegreerd in bestaande juridische cursussen. Het is een hulpmiddel voor studenten om te leren werken met algoritmen voor het analyseren van rechtszaken.

  Haaren-ten Haken, T.M. van (Zuyd Hogeschool)
  Slimmer leren klinisch redeneren: de online Script Concordance Test
  Het is belangrijk dat zorgprofessionals, zoals verloskundigen, goed kunnen klinisch redeneren om keuzes te beargumenteren. Studenten vinden dat vaak lastig, omdat er niet altijd één antwoord is. Daarnaast kunnen professionals verschillen in hun opvattingen over een diagnose. Script Concordance Testing is een online programma met beroepsspecifieke casussen, waarbij studenten aangeven in welke mate zij het eens zijn met een voorgestelde diagnose of keuze. Hun antwoorden kunnen ze vergelijken met die van experts.

  Reelick, M.F. (Avans Hogeschool)
  Practice what you teach. Digitalisering in zorg als uitgangspunt voor digitalisering van onderwijs
  De vergrijzing zorgt voor stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Daarnaast is er toenemende vraag naar patiëntgerichte zorg, en een verschuiving van ‘behandelen van ziekte’ naar ‘behoud en bevorderen van positieve gezondheid’. Hierin krijgt de (digivaardige) zorgprofessional een meer coachende rol. Deze veranderingen vragen om een nieuwe manier van werken. Technologie biedt kansen om zowel de professional als de patiënt te ondersteunen, en de zorg efficiënter en effectiever te organiseren.

  Schijndel, B.I. van (Breda University of Applied Sciences)
  Smart Grids Energy Game
  De energietransformatie vormt een grote uitdaging voor de komende periode. Tegelijk is het lastig om de benodigde – vaak abstracte – kennis over te brengen op studenten. Bovendien gaat het om beslissingen van individuele burgers, overheden en belanghebbenden. De Smart Grids Energy Game maakt het onderwerp praktisch en inzichtelijk. Het daagt studenten uit om in een bestaande buurt veranderingen aan te brengen, zodat deze qua energievoorziening zo autonoom mogelijk kan functioneren.

  Silvis-Cividjian, N. (VU)
  VU-BugZoo. A persuasive digital platform for teaching software testing
  Studenten beschouwen het testen van software als een saaie, ondankbare, dogmatische activiteit. Dat verandert als ze de fouten, waarvan ze de aanwezigheid gewoonlijk alleen maar vermoeden, kunnen zien. Om deze hypothese te verifiëren, ontwikkelt de VU een levendig, overtuigend en motiverend leerplatform, gebaseerd op een collectie van bugs, geïnjecteerd in zowel “pure” software, als in software die ingebouwd is in een slim apparaat. Verder zijn er onder meer geavanceerde instrumenten beschikbaar voor codediagnostiek en visualisatie.

  Singer, I.S. (Hogeschool Utrecht)
  Ontwikkeling praktijkmanagementgame voor logopedisten in opleiding
  De arbeidsmarkt in de zorg focust zich op uitgavenreductie en kwaliteitsbeheersing. Om studenten daarop voor te bereiden ontwikkelt de HU in een bestaande digitale leeromgeving een onderwijsmodule met gebruikmaking van gamificatie (gebruik van speltypische technieken en elementen in een omgeving zonder spelcontext). Onderwijs over kwaliteit en ethiek wordt herontworpen en geïntegreerd met nieuw onderwijs over ondernemerschap. Studenten doen kennis en ervaring op met ethische en bedrijfseconomische aspecten van praktijkvoering.

 • Thema 3: Studentenwelzijn

  Bogenrieder, I.M. (EUR)
  Studentwelzijn Groepscoach Applicatie
  Groepswerk is een uitdaging voor het persoonlijk welzijn door de complexe interacties die plaatsvinden. Een ‘groepsbarometer’ ondersteunt het individuele welzijn, creëert bewustwording en maakt problemen bespreekbaar. Onderdeel van de groepsbarometer is een applicatie voor coaching van groepen op welzijn en dynamiek. Alle groepsleden vullen regelmatig vragenlijsten in over de groepsprestatie. Het dashboard voor studenten laat algemene prestatie-indicatoren zien. Het dashboard voor docenten geeft inzicht op individueel niveau binnen groepen.

  Cour, E.L. La (VU)
  Opening a Dialogue about Mental Health through Comics and Creative Writing
  Het aantal studenten met geestelijke gezondheidsproblemen neemt toe. Creatief schrijven en tekenen kunnen een positieve invloed hebben op zelfbegrip en welzijn. Door studenten korte verhalen en stripverhalen te laten maken, onderzoeken studenten hun persoonlijke ervaringen met psychische problemen. Dat mogen eigen ervaringen zijn, of die van een vriend, familielid of literair personage. Zo ontstaat een veilige leeromgeving, waar studenten met elkaar over deze onderwerpen kunnen praten.

  Leyerzapf, H. (VU)
  Doorbreek de stilte. Geneeskundestudenten maken verbindend theater over veiligheid en welbevinden
  Veel geneeskundestudenten worden geconfronteerd met (seksuele) intimidatie en uitsluiting. Dit hangt samen met het normbeeld van de arts: wit, man, hoge sociaaleconomische achtergrond en heteroseksueel. Het is noodzakelijk dat studenten leren vooroordelen te vertalen naar open vragen, onveiligheid en uitsluiting te bespreken, en waarden, emoties en normen te benoemen. Door interactief theater ontwikkelen studenten met docenten, artsen en onderzoekers manieren om stiltes te doorbreken en competenties om te zorgen voor zichzelf en hun collega’s.

  Oruc, Y. (Hotelschool The Hague)
  Practice You. Well-being at the heart of hospitality
  Om hun algehele gemoedstoestand als student en als toekomstige leider te verbeteren, hebben we de plicht om hen meer bewust te maken van hun welzijn, aldus de Hotelschool The Hague. Veel welzijnsprogramma’s missen academische onderbouwing en integratie in het curriculum. Ook ontbreken aandachtsgebieden als authentiek geluk, competentie, sociale en emotionele vaardigheden. De Hotelschool biedt een mindfulnesscursus aan, waarin dat alles is opgenomen. Uitgangspunt is een positieve psychologie die studenten ondersteunt in het omzetten van obstakels in uitdagingen.

 • Thema 4: De waarde(n) van weten

  Bovenschen, N. (UU)
  Ontwikkelen van een interdisciplinaire biomedische bachelor laboratorium cursus in synergie met gezondheidszorg
  Studenten leren beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

  Hendrikse, H.P (Katholieke Pabo Zwolle)
  Kansen voor wiskundetalenten op de pabo
  Pabostudenten met een reken-wiskundetalent worden in hun studie onvoldoende uitgedaagd. De Katholieke Pabo Zwolle wil voor die groep onderwijsaanbod ontwikkelen dat toewerkt naar een hoger niveau. Geïnspireerd door de situative learning theory, waarin de sociale dialoog en argumentatieve zoektocht centraal staan, streeft de pabo ernaar dat de talentvolle reken-wiskundestudenten en de overige studenten zich kunnen blijven ontwikkelen. Daartoe maakt de docent gebruik van blended learning.

  Hille, S. (HKU)
  Scrum in het onderwijs
  Studenten hebben bij groepswerk en projectonderwijs de neiging geen of te weinig verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer de deadline in zicht is, gaan ze vaak pas hard aan het werk. Scrum is een methode waarmee studenten in korte periodes deelproducten opleveren, waar zij direct feedback op krijgen van docenten, medestudenten en opdrachtgevers. De korte doorloopperiode en de transparantie kunnen bijdragen aan het verbeteren van het leerproces en zelfregulatie van studenten.

  Lier, M.M.M. van (Fontys Hogeschool)
  Impact First. Co-creation of real, international social enterprises in education
  Alternatieve vormen van ondernemen groeien snel. Fontys Venlo is van mening dat zijn International Business-curriculum deze ontwikkeling moet weerspiegelen. Daarom zijn zij gestart met een pilot, waarbij studenten een sociale onderneming opzetten in samenwerking met Fontys’ universitaire partner in Zambia. Veel studenten vinden dat ondernemen over winst én over het creëren van sociale impact moet gaan. Het idee is om deze innovatieve educatieve module verder te ontwikkelen om internationale sociale ondernemingen te co-creëren.

  Mulder, J.W. (Hogeschool Rotterdam)
  Gezonde leefstijl door Introspective Design Thinking
  De opleiding Communicatie en Multimedia Design van de Hogeschool Rotterdam is een beroepsgerichte ontwerpopleiding, die studenten een contextrijke leeromgeving biedt en hen uitdaagt bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Er is behoefte aan een nieuw reflectiemodel, een meer menscentrale werkhouding en meer studentenwelzijn. Daartoe wordt een didactisch onderwijsconcept ontwikkeld dat eerstejaarsstudenten leert empathischer te ontwerpen. Tevens leren ze te reflecteren en te acteren op cultureel-sensitieve factoren bij maatschappelijke vraagstukken.

  Murchison, K.A. (UL)
  The Open Medieval Editions by Students Project (TOMES)
  Traditionele gedrukte bloemlezingen hebben veel voordelen voor het taalonderwijs. Maar ze kunnen onbetaalbaar zijn en de oplage is soms beperkt. Deze nadelen zijn te ondervangen door studenten – op basis van open access-publicaties – inleidingen naar middeleeuwse Engelse teksten te laten transcriberen, bewerken en schrijven. Studenten ontwikkelen redactionele vaardigheden en verwerven verschillende webvaardigheden. Voor de academische gemeenschap komen zo gratis toegankelijke leermiddelen ter beschikking.

  Noort, E.E. van (Hogeschool Utrecht)
  Fact-checking Reality. An experiential learning module
  Cijfers, databestanden en statistieken zijn onderdeel van de dagelijkse routine op redacties. Veel studenten journalistiek hebben daar angst voor. In het onderwijsproject Fact-checking Reality biedt de HU die studenten een geïntegreerde en beroepsechte leeromgeving aan. Studenten leren in co-creatie met docenten en dataexperts uit de journalistiek data te ontsluiten over maatschappelijke vraagstukken. Studenten gaan ervaren hoe zij data kunnen gebruiken voor betrouwbare en aantrekkelijke verhalen.

  Oever, M.J. van ‘t (Hogeschool Rotterdam)
  Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad
  Het Leisure Lab voor de Veerkrachtige Stad speelt in op de toenemende verdichting van de stedelijke omgeving en bijbehorende maatschappelijke vraagstukken. Het wordt opgezet met partners uit de stad; partners die experts zijn op het gebied van openbare ruimte en stedelijke ontwikkeling. Studenten werken met Participatory Action Research methodes. Doel is een educatief model voor stedelijke ontwikkeling en openbare ruimte dat als voorbeeld dient voor andere opleidingen en steden.

  Parry, M.S. (UvA)
  Embodied and Object-Based Learning in Medical and Health Humanities
  Studenten lezen, luisteren, schrijven en praten. Ze doen weinig met andere zintuigen. Om daar verandering in te brengen integreert de UvA twee innovatieve pedagogische methoden: Embodied Learning en Object-Based Learning. Studenten uit verschillende disciplines delen hun specifieke kennis en leren om benaderingen uit andere vakgebieden te integreren. Het klaslokaal is ingericht als ‘multi-sensorische collaboratory’ waarin studenten, docenten en partners van organisaties in de gezondheidszorg, culturele instellingen en creatieve industrieën samenwerken.

  Ragazzi, F.P.S.M. (UL)
  International Politics through Film Practice. A pilot project in experiential learning
  Studenten halen hun informatie over politiek steeds meer uit audiovisuele media. Het onderwijs in internationale betrekkingen sluit daar onvoldoende op aan. Het Institute of Political Science daagt studenten daarom uit een film te maken. Dit project is gebaseerd op de principes van ervaringsgericht leren en heeft als doel de cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van de student te ontwikkelen; vaardigheden die een rol spelen bij hun persoonlijke ontwikkeling en in het professionele leven.

  Reeder, E.G. de (Fontys Hogeschool)
  Data science in het laboratorium
  Ziekenhuislaboratoria halen informatie uit een toenemende hoeveelheid data. De behoefte aan medewerkers die analyses kunnen uitvoeren, groeit navenant. Het gaat om algemeen opgeleide data-analisten en vakspecialisten, die met elkaar moeten samenwerken. Deze samenwerking leren studenten in een nieuwe onderwijsmodule in de minor van de studierichtingen Applied Science en Technische Natuurkunde. De AS-student heeft inzicht in de inhoudelijke interpretatie van de data, laboratoriumprocessen en gegevenskwaliteit. De TN-studenten beschikken over meer ervaring in data-analyse.

  Reneman, A.M. (VU)
  Leren door te doceren. Rechtenstudenten voor de klas in het middelbaar onderwijs
  Rechtenstudenten leren het recht begrijpen door het te doceren. Dat is de gedachte achter Street Law, een programma waarin bachelorstudenten Rechtsgeleerdheid workshops geven over het recht aan middelbare scholieren. Studenten bieden interactieve lesmethoden aan, zoals discussies, rollenspellen en oefenrechtbanken. Het leerproces van rechtenstudenten staat centraal. Zij stellen hun eigen leerdoelen vast, reflecteren en maken lesplannen over juridische onderwerpen waar leerlingen in hun dagelijks leven mee te maken krijgen.

  Stunt, J.J. (VU)
  Skills-based education. Statistiekonderwijs voor het opleiden van kritische academici
  De samenleving heeft behoefte aan kritische en tot reflectie in staat zijnde academici. Dat geldt ook voor statistici en data-analisten. De VU ontwikkelt daarom een didactisch concept, waarbij studenten met elkaar en met wetenschappers discussiëren over wetenschappelijk onderzoek en de betekenis van empirische resultaten. Naast hoor- en werkcolleges interviewen studenten wetenschappers en ontwikkelen ze zowel een e-learning als een blog.

  Weckhuysen, B.M. (UU)
  The Da Vinci Project. Towards an active learning-by-doing approach to train a new generation of true connectors in the field of sustainability
  Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

  Wouters, A. (VU)
  Buddies breaking barriers. Een buddysysteem voor diversiteitsbevordering in de geneeskundeopleiding
  Een gemêleerde studentengroep en artsenpopulatie zijn cruciaal voor opleidingen en een inclusieve gezondheidszorg. Vooral niet-westerse allochtonen, studenten zonder medisch netwerk of van lagere sociaaleconomische achtergrond zijn echter ondervertegenwoordigd in de geneeskundeopleiding. Bij het aantrekken van juist die studenten zijn rolmodellen belangrijk. In dit project gaan geneeskundestudenten naar middelbare scholen met relatief veel leerlingen die voor diversiteit kunnen zorgen. In een buddysysteem begeleiden studenten leerlingen met interesse in de geneeskundestudie.

  Zhou, M. (Avans Hogeschool)
  Big Data in Biology Education
  Omgaan met big data is een essentieel onderdeel van biologieonderwijs. Avans probeert toekomstige biologen big data-vaardigheden aan te leren. Studenten gebruiken geavanceerde technieken om grote DNA-gegevenssets te genereren. Een analytisch platform, opgebouwd uit bestaande en nieuwe tools, zal die gegevens opslaan, zodat studenten die kunnen ophalen, combineren en analyseren. Om de effectiviteit van kennisoverdracht te garanderen, leren studenten samen met de docenten om directe feedback-verbeteringslussen te bouwen.

Senior Fellows

 • Thema 1: International classroom

  Hendrawan, B. (HAN)
  Going International from Within
  Op de Arnhem Business School bestaat de studentenpopulatie uit 65 nationaliteiten. Dat biedt mogelijkheden voor de ontwikkeling van een curriculum met een mondiaal perspectief. Met de methode 2Ms (Mapping and Matching) wordt de expertise van studenten geïntegreerd in zo’n curriculum. Het innovatieve karakter van het project ligt in de verkenning van de rol van studenten in de ontwikkeling van een curriculum, naast die van het onderwijzend personeel.

  Leersnyder, J.P.M. de (UvA)
  Challenges and Opportunities in International Classrooms. Toward an intercultural perspective and practice at the university

  Lesgeven en studeren in internationale en etnisch diverse klassen kent zowel uitdagingen als kansen. De Faculteit Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen vormt zijn internationale klassen om tot inclusieve leerruimtes, die bestaande verschillen in prestaties moeten verkleinen. Verder stimuleren de nieuwe leeromgevingen zelfreflectie en kritisch denken bij studenten. Het gaat om een tweejarig traject, gemonitord door een klankbordgroep van studenten en docenten, en een stuurgroep met experts inzake diversiteit in het onderwijs.

  Nijenhuis, G. (UU)
  Encounters in the Field. A playful approach to the development of intercultural competences
  Doel van dit project is om de interculturele competenties van studenten te verbeteren. Een van de in te zetten middelen is een interactieve app met cases die veldwerksituaties representeren, en de ontwikkeling van opdrachten die daar bij horen. Docenten kunnen studenten begeleiden bij hun discussies en reflecties in de internationale klassen, voor, tijdens en na veldwerk. De inhoud van de app is gebaseerd op real-life cases van studenten die in voorgaande jaren veldwerk deden.

  Wierda, R. (NHL Stenden Hogeschool)
  International Workplace Dilemmas
  De NHL Stenden Hogeschool wil de internationale dimensie in zijn lerarenopleiding vergroten. De school richt zich op de ontwikkeling van een online peerconsultatie- en intervisie-instrument, waarmee studenten in een internationale setting dilemma’s op de werkplek en in de klas kunnen delen. Het prototype wordt getest in een gemengde groep van reguliere Nederlandse studenten en uitwisselingsstudenten. De intervisietool zal onderdeel gaan uitmaken van een bestaande online community voor studentendocenten.

  Willemsen, H.A.W. (Hanzehogeschool Groningen)
  Diversity management en optimaal gebruik maken van het cultureel kapitaal van de internationale studenten binnen de international classrooms
  Internationale en interculturele competenties zijn van groot belang voor afgestudeerden in het hoger onderwijs. Om dat vorm te geven, faciliteert de hogeschool docenten die met verve cultureel verschillende perspectieven behandelen. Zij kunnen gebruik maken van verschillende instrumenten en leeromgevingen. Voorbeelden zijn: overdraagbare technieken voor geïnternationaliseerd programma- en curriculumontwerp, leergemeenschappen waar docenten oefenen om culturele gevoeligheid uit te oefenen, en een digitale tool met best practices van interculturele effectieve didactiek.

 • Thema 2: Slimmer en beter leren met ict

  Bervoets, L. (Saxion Hogeschool)
  Development of interactive Online Course Material for engineering Netherlands
  Om het leerproces van studenten werktuigbouwkunde beter te begeleiden, krijgen ze een persoonlijke digitale leeromgeving aangeboden. Daarmee kan de docent iedere student op individueel niveau monitoren. Deze leeromgeving bestaat uit een elektronisch boek met mechanicatheorie en adaptieve opgaven. Deze opgaven maken het mogelijk om op individueel niveau de inhoud te matchen, zodat goede studenten sneller door de stof kunnen gaan en minder presterende studenten meer ondersteuning kunnen krijgen.

  Capalbo, M. (UM)
  Personalized Assessment. Promoting self-directed learning in large-cohort multiple-choice exams
  De Universiteit Maastricht wil het examen voor studenten geneeskunde effectiever maken door het aan hun individuele leerbehoeften aan te passen. Elke student kiest voor zijn examen onderwerpen waarop hij aanvullende vragen wil beantwoorden, zonder de verplichte vragen te mogen overslaan. Om dit te bereiken wordt bestaande testsoftware uitgebreid. Deze software zal worden gebruikt in verschillende bachelorcursussen psychologie. De verwachting is dat studenten meer autonomie ervaren en zelf sturing geven aan hun leerproces.

  Laar, J.A. van (RUG)
  Deliberatief debatteren
  De Rijksuniversiteit Groningen ontwikkelt op basis van inzichten uit de argumentatietheorie en de deliberatietheorie een app die studenten helpt een deliberatief debat te voeren. Daarbij staan informatieverwerving, overleg en uitwisseling van argumenten centraal. De app stelt studenten ook in staat om te experimenteren met zelf ontworpen discussieformats. Doel is te komen tot breed inzetbare onderwijsmodules, eerst voor bachelor- en masterstudenten, en vervolgens voor leerlingen in het voortgezet, middelbaar en hoger onderwijs.

  Loosdrecht, J. van de (NHL Stenden Hogeschool)
  An actively evolving Course for Computer Vision and Data Science
  De snelle technologische vooruitgang vereist een voortdurende aanpassing van onderwijsmaterialen. NHL Stenden Hogeschool stelt de ontwikkeling voor van een evoluerende cursus over Computer Vision & Data Science in samenwerking met internationale bedrijven en universiteiten ‘om de hoogste kwaliteit van hightechonderwijs te bieden op geavanceerde hardware met minimale kosten’. De eerste stap is de adoptie van Massive Online Open Courses (MOOC’s). De tweede stap het combineren van deze cursussen met online high-performance computerfaciliteiten.

  Louwerse, J.L. (Hogeschool Rotterdam)
  Online binding. Een didactische oplossing voor optimale peer-interactie bij studenten lerarenopleiding talen
  Een factor voor succesvol leren is binding; een gevoel van verbondenheid met de opleiding en met medestudenten. Dit project wil de cohesie onder talenstudenten lerarenopleiding in een onlineleeromgeving vergroten. Studenten werken samen in onlineleerteams, waarbij ze elkaars bijdrage nodig hebben. Ze treden, na afnemende sturing door de docent, beurtelings op als e-moderator. Daarbij dragen ze verantwoordelijkheid voor elkaars inzet. Deze aankomende leraren doen ervaring op met online werken, en vergroten zo hun digitaal-didactische kennis en vaardigheden.

 • Thema 3: Studentenwelzijn

  Peters, V. (HAN)
  Student als change agent. Van individueel studentenwelzijn naar een participatieve aanpak binnen het HBO als setting
  Veel hbo-studenten ervaren mentale druk en kampen met psychische klachten. Door het inzetten van studenten als actieve ‘agents’ in het welzijnsproces van henzelf en medestudenten kunnen die problemen worden voorkomen. Nieuwe methodieken worden eerst naar didactische instrumenten voor de bacheloropleiding Sportkunde en een aantal multidisciplinaire minoren vertaald. Vervolgens komen er handleidingen voor een bredere verspreiding. Doel is dat studenten met versterkt welzijn succesvol hun opleiding afronden en vaardigheden voor toekomstig professioneel handelen verwerven.

  Schippers, M.C. (EUR)
  How to boost Student Wellbeing and Study Success (the SWASS project). The role of an interactive AI based goal-setting intervention
  Het ontwikkelen van life skills, zoals het stellen van doelen en planmatig werken, verhoogt de veerkracht, het welzijn en studiesucces van studenten. Onderdeel van het SWASS-project (student wellbeing and study success) zal daarom een online interventie zijn, waarbij studenten (levens)doelen beschrijven. Vervolgens gaan ze deze uitwerken door middel van een online coachtraject met behulp van een chatbot. Deze digitale coach geeft feedback en biedt hulp op maat aan.

  Smit-Hoogendam, A.C.M. (Hogeschool Rotterdam)
  Inclusieve aanpak bij afstuderen
  Een substantieel aantal studenten van de financieel-economische opleidingen van Hogeschool Rotterdam loopt vertraging op in de laatste studiefase. De hogeschool ontwikkelt nu een aanpak waarin positieve interventies centraal staan. Docenten die de student niet hoeven te beoordelen, geven begeleiding. Er wordt voortgebouwd op persoonlijke kwaliteiten van een student, waardoor positieve emoties ontstaan die de motivatie verhogen. Het welzijn van studenten wordt op een inclusieve en verantwoorde manier gunstig beïnvloed, waardoor afstuderen sneller lukt.

  Wit, L.M. de (VU)
  Students who care. Certificaat ‘Laag Intensieve Behandeling’ voor psychische klachten
  De Vrije Universiteit ontwikkelt een keuzeprogramma binnen het psychologiecurriculum, om studenten expertise te laten verwerven op het gebied van laag intensief behandelen. Masterstudenten psychologie gaan na voorbereiding in de bachelor, laag intensieve online psychologische behandelingen geven aan medestudenten die kampen met psychische klachten. Het project maakt gebruik van een digitaal platform binnen het Caring Universities-project. Deze innovatie voorkomt ernstigere klachten bij studenten en bevordert voor de aankomend psychologen de aansluiting met de beroepspraktijk.

 • Thema 4: De waarde(n) van weten

  Boxtel, W. van (Hogeschool Utrecht)
  Preventieve gezondheidschecks in de wijk
  Vroegtijdig herkennen van risicogedrag en daarop inspelen is een van de taken voor studenten gezondheidszorg en welzijn van de Hogeschool Utrecht. Een goede mogelijkheid om die taak te ervaren, trainen en ontwikkelen is door het uitvoeren van preventieve gezondheidschecks in de wijk. Door deze leerervaring in de samenleving te plaatsen, dragen studenten bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, wordt de leerervaring minder gekunsteld en daarmee het leerrendement groter.

  Hartingsveldt, M.J. van (Hogeschool van Amsterdam)
  Kwetsbare burgers in de stad. Samen onze zorg!
  De groep kwetsbare mensen met problemen op meerdere gebieden groeit. Dit vraagt van professionals verschillende vormen van samenwerking. De Faculteit Gezondheid ontwikkelt daarom een geheel nieuwe onderwijsinnovatie voor zijn studenten. De methodiek van de innovatie betreft service-learning met focus op community-perspectief, inclusie en sociale rechtvaardigheid. Studenten ontwikkelen competenties in interprofessioneel samenwerken – ook met niet-medische disciplines – en in het omgaan met diversiteit van mensen.

  Hoorn, E. (RUG)
  Privacy in Research. Asking the right questions
  Studenten leren in Privacy in Research de juiste vragen te stellen over de privacy van betrokkenen en om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar privacyvraagstukken. De uitwerking van de cursus maakt een aanpak van ontwerpen, inzetten en verankeren van multi- en interdisciplinair onderwijs mogelijk. Uniek aan het cursusmateriaal is de modulaire en interactieve opbouw. Casussen uit de onderzoekspraktijk worden toegevoegd om recht te doen aan de authenticiteit en toepasbaarheid van de taken tijdens de cursussen.

  Janssen, F.J.J.M. (UL)
  Groots in grootschalig universitair onderwijs. Onderzoekend leren voor grote groepen
  Dit project biedt de mogelijkheid om én kwalitatief goed onderwijs te geven aan grote groepen studenten én gebruik te maken van onderzoekend leren. Met een te ontwikkelen ontwerptool kunnen docenten onderzoekend leren praktisch vormgeven in hun grootschalige onderwijs. De tool bevat aanwijzingen hoe ze vakspecifieke manieren van denken en werken kunnen uitwerken als onderzoeksgereedschap voor studenten. Ook geeft de tool aan hoe docenten hun onderwijs kunnen ombouwen naar onderzoekend leren.

  Kreek, M. de (Hogeschool van Amsterdam)
  Professionele leergemeenschappen Social Work
  In het sociale domein is behoefte aan kritische professionals die bijdragen aan praktijkontwikkeling. De Faculteit Maatschappij en Recht beoogt een innovatie met professionele leergemeenschappen in de master- en de bacheloropleiding Social Work, die onderwijs, praktijk en onderzoek sterker verbinden. De hogeschool herontwerpt de afstudeerfase door meer focus te leggen op verandering en professionalisering. Centraal in de afstudeerfase staat het faciliteren van professionele leergemeenschappen met masteralumni om praktijkervaringen in de opleiding te halen.

  Savelberg, H.H.C.M. (UM)
  To kill two Birds with one Stone. Learning and Teaching Communities to support autonomous, related and competent students and teachers
  In dit project ontwerpt, implementeert en evalueert de Universiteit Maastricht kleinschalige Learning and Teaching Communities om zowel studenten als medewerkers te ondersteunen bij het ontwikkelen van autonoom gestuurd gedrag in hun leren en onderwijzen. Die communities creëren een leeromgeving die de elementaire psychologische behoeften bevordert en de betrokkenheid van studenten en medewerkers bij het onderwijs stimuleert. Daarnaast versterkt het hun gevoelens van eigenaarschap en empowerment.

  Tillema, M. (Avans Hogeschool)
  Naar een domeinspecifieke operationalisering van kritisch denken in het hbo
  Kritische denkvaardigheden zijn nodig om de kwaliteit van adviezen, analyses, ontwerpen, handelingen en constructies te verhogen. Avans ontwikkelt een meetinstrument dat geschikt is voor specifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het domein creatieve technologieën. Voor aansluiting bij de beroepspraktijk is het van belang dat de test nagaat of de student kritische beslissingen en gedragingen toont bij beroepshandelingen. Bij de constructie van de test zijn studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en het werkveld betrokken.

  Westerveld, H.E. (UU)
  Interprofessional Feedback in Health Professions Education
  Implementatie van interprofessioneel onderwijs, waarin ‘studenten van twee of meer verschillende beroepen leren van, met en over elkaar om de samenwerking en kwaliteit van zorg te verbeteren’ blijft achter. De ontwikkeling van een training in interprofessionele feedback voor studenten geneeskunde en verpleegkunde, moet soelaas bieden. De feedbacktraining leidt tot een persoonlijk interprofessioneel leerdoel voor studenten om aan te werken tijdens klinische stages. Het bevordert uiteindelijk samenwerking tussen toekomstige zorgprofessionals.

  Wiegant, F.A.C. (UU)
  Ontwikkeling en implementatie van een leerlijn Interdisciplinariteit bij bachelors & masters. Interdisciplinair leren denken en werken voor biologen
  De Universiteit Utrecht ontwikkelt een leerlijn Interdisciplinair leren denken en werken, bestaande uit opdrachten, werkvormen en gerichte reflecties. De innovatieve leerlijn is gebaseerd op good practices, op de ervaringen van onderzoekers in interdisciplinaire samenwerkingsverbanden, en op de ervaringen van masterstudenten in het interdisciplinair werkveld. Het heeft als doel om studenten goed voor te bereiden op de dynamische multi- en interdisciplinaire werkomgeving.

Leadership Fellows

 • Beckhoven, K. van (Hogeschool Inholland Delft)

  Beckhoven, K. van (Hogeschool Inholland Delft)
  Collaboration for the City of the Future. A transdisciplinary minor
  Studenten volgen specifieke cursussen die behoren tot een specifiek programma in landschapsarchitectuur, gezondheidszorg, sociaal werk, stadsplanning of technologie. De uitdaging is om deze studenten te leren over sectorale grenzen heen te stappen en transdisciplinair te werken. Ze kunnen dan maatschappelijke thema’s oppakken als klimaatadaptatie, circulaire economie, gezonde leefomgeving en energietransitie. Daartoe creëert Inholland een intersectorale transdisciplinaire minor, met een leeromgeving in de vorm van een Living Lab.

 • Fonteijn, H.T.H. (UM)

  Fonteijn, H.T.H. (UM)
  Global Citizenship
  De Universiteit Maastricht wil mondiaal burgerschapseducatie en maatschappelijke betrokkenheid stimuleren door een holistische benadering. Het project – gericht op studenten, docenten, de instelling en externe belanghebbenden – bestaat uit drie pijlers: reflectie op de aard van mondiaal burgerschap en de contextualisering ervan, integratie van Global Citizenship Education in curricula door nieuwe elementen toe te voegen, en betere ondersteuning voor en erkenning van extracurriculaire activiteiten die studenten helpen om mondiaal burgerschapscompetenties te ontwikkelen.

 • Geukers, V.G.M. (UvA / Hogeschool van Amsterdam)

  Geukers, V.G.M. (UvA / Hogeschool van Amsterdam)
  Development of TOGETHER Student-team Workplaces to enhance interprofessional Learning in Health Curricula
  De Faculteiten Geneeskunde (Universiteit van Amsterdam) en Gezondheid (Hogeschool van Amsterdam) ontwikkelen een gedeeld, longitudinaal en interprofessioneel onderwijsprogramma voor studenten in de geneeskunde, verpleegkunde, fysiotherapie, beroeps- en oefentherapie. Een van de onderwijsinnovaties is dat de studenten geïntegreerde zorg aan echte patiënten leveren, werkend als een interprofessioneel team. De ervaringen en resultaten worden openbaar gemaakt en vertaald naar gebruiksvriendelijke instrumenten, die ook zijn in te zetten voor andere curricula.

 • Griffioen, D.M.E. (Hogeschool van Amsterdam)

  Griffioen, D.M.E. (Hogeschool van Amsterdam)
  To Create Tomorrow Together. Co-designing integrated curricula with lecturers, researchers and students
  De Hogeschool van Amsterdam ziet studenten als partners in onderwijs en organisatie, maar de hogeschool mist passende wijzen van uitvoeren. Dit project is gericht op het ontwikkelen van een co-designprocedure voor docenten, onderzoekers en studenten om onderzoek en hoger beroepsonderwijs verder te integreren in de curricula. De procedure ontstaat via een iteratief ontwerp-onderzoeksmethode, waarbij de betrokkenen vijftien curricula in verschillende disciplines ontwerpen. Daarnaast worden vijftien coaches opgeleid om de ontwerpcapaciteit van de curricula te vergroten.

 • Veen, J.T. van der (UT)

  Veen, J.T. van der (UT)
  STRIPES2021. STRucturing Interdisciplinary Projects for Engineering Students
  Technische studenten bereiden zich voor op een loopbaan waar interdisciplinaire benaderingen nodig zijn om maatschappelijke problemen aan te pakken. Het ingenieursonderwijs kent interdisciplinaire studieprogramma’s als technische geneeskunde, biotechnologie, geavanceerde technologie en creatieve technologie. Voor veel lerarenteams is het ontwerpen van dit soort onderwijs een uitdaging. STRIPES2021 ondersteunt die teams bij het opnieuw ontwerpen van hun interdisciplinaire modules. Dat gaat op een gestructureerde manier, op basis van best practices en met inbreng van studenten.

Toegekende projecten uit 2018

Teaching Fellows

 • Thema 1: Gepersonaliseerd onderwijs

  Beausaert, S.A.J. (Maastricht University)
  Fostering students’ employability
  De Study Coaching Trajectory  in de School of Business and Economics van de Universiteit Maastricht biedt ondersteuning bij de ontwikkeling van professionele vaardigheden op master-niveau. Studenten krijgen daarbij nu ook een professionele buddy of coach die hen op een persoonlijke manier helpt zich voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

  Bliekendaal, S. (HvA)
  Blessurepreventie ALO
  De Academie Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de Hogeschool van Amsterdam streeft ernaar het aantal blessures van haar eerstejaars studenten te verminderen. De opleiding zet daartoe een blessurepreventie-programma in, dat de zelfregulatie van studenten moet verbeteren.

  Camp, G. (OU)
  Optimale ondersteuning van zelfstudie
  In het vak Over leren, onderwijs en instructie, onderdeel van het schakelprogramma van de Master Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit, krijgen studenten de mogelijkheid om een online, gepersonaliseerd schema van formatieve toetsing te gebruiken. Deze innovatieve aanpak van formatieve toetsing richt zich op twee strategieën: ‘jezelf toetsen’ en ‘spreiden van leermomenten’.

  Cuperus, J. (HAN)
  Leiderschap en professionele identiteit in een arbeidsmarkt in transitie
  De Master Sport- en Beweeginnovatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen wil studenten voorbereiden op beroepen en functies waarvan nog niet duidelijk is welke die zijn en die zij zelf mede zullen creëren. Om dat te kunnen, hebben de studenten een sterke professionele identiteit nodig. Daarom zal professionele identiteit een belangrijk onderwerp worden in het nieuwe programma, dat in co-creatie met het werkveld wordt ontwikkeld.

  Damen, T.G.E. (UU)
  Time to Listen: Using podcasts as learning tools
  Bij de opleiding Work and Organisational psychology van de Universiteit Utrecht zullen podcasts worden ingezet als leermiddel. De educatieve podcasts worden opgenomen in het curriculum als vorm van gepersonaliseerde e-learning. Daarmee hoopt de universiteit het leren voor de studenten uitdagender te maken en aan te laten sluiten op hun persoonlijke interesses.

  Heijer, den, E.C. (HKU)
  How to design inner play in one’s study-narrative
  De Hogeschool voor de Kunsten Utrecht ontwikkelt voor de bachelor- en masterstudenten een programma en tool voor studieloopbaanbegeleiding. Het programma is gebaseerd op filosofie en gamedesign. Studenten leren om zelfstandig, vanuit filosofisch perspectief, en met behulp van gameprincipes hun studieloopbaan vorm te geven.

  Hekhuizen, M.J.D. (Avans)
  Virtueel voorbereiden met de Lab app
  Hbo-studenten meer regie geven over hun leerproces in de voorbereiding op het oefenen van praktische vaardigheden. Dat is het streven van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu van de Avans Hogeschool. Door studenten meer keuzevrijheid te bieden, kunnen ze meer gepersonaliseerd leren.  De Academie zal daarvoor het practicumonderwijs herontwerpen. Studenten kunnen bijvoorbeeld alvast virtueel oefenen met de (basis)handelingen en analyses die ze op het laboratorium gaan uitvoeren.

  Kat-de Jong, M.P. (Avans)
  SchrijfGOED: schrijfonderwijs gepersonaliseerd, open en digitaal
  Met het project SchrijfGOED beoogt de Avans Hogeschool een integrale leerlijn Schrijfonderwijs te ontwikkelen voor hbo-studenten van de Academie voor de Gezondheid van Technologie en Milieu. Er komen onder andere up-to-date leerdoelen en een blended leeromgeving waar studenten zelf kunnen oefenen. En studenten zullen elkaars werk van feedback voorzien.

  Kool, M.J.H. (HU)
  TORPEDO: een online leeromgeving
  In het TORPEDO-project van de lerarenopleiding basisonderwijs van Hogeschool Utrecht komt een online leeromgeving gericht op reflectie tijdens zelfstudie. TORPEDO staat voor Terugblikken Op Reken-wiskundeProblemen En DoorOntwikkelen. In deze online leeromgeving worden didactische aanpakken opgenomen om het probleemoplossend vermogen van studenten bij rekenen/wiskunde te versterken.

  Koops, M.C. (HU)
  Een motiverende gepersonaliseerde leerroute op basis van gamificatie
  Met gamificatie probeert de Hogeschool Utrecht bij cursussen over ontwerponderzoek meer tegemoet te komen aan gepersonaliseerd leren. Doel is dat studenten onderzoeksvaardigheden beter gaan beheersen en gemotiveerder deelnemen aan de cursus doordat ze meer keuzemogelijkheden en feedback krijgen. Ook zullen ze zich meer kunnen richten op relevante onderdelen en worden eerder verworven kennis en vaardigheden sneller erkend.

  Loendersloot, R. (UTWENTE)
  Development of a blended and adaptive e-learning concept for a multidisciplinary learning environment
  De Faculteit Engineering Technology van de Universiteit Twente ontwikkelt masteropleidingen met een divers aanbod en een multidisciplinaire inhoud. Studenten met uiteenlopende achtergronden kunnen verschillende lessen volgen middels adaptieve e-learning modules. Een webapplicatie leidt de studenten door de e-learning modules, volgt hun voortgang en geeft feedback.

  Meijers, M.A.H.A. (Avans)
  Van mechanica voor de klas naar mechanica voor de student
  Studenten van de opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool missen kwalitatieve en tijdige feedback. Daarom wordt voor de module Dynamica 2 een lesprogramma ontwikkeld met een digitale formatieve toetsingsmethode die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback.

  Vermunt, E.M.C. (Zuyd Hogeschool)
  Gebruik van Comparative Judgement om studentbetrokkenheid bij toetsing te vergroten
  In dit project gaan studenten van de Zuyd Hogeschool zelf een rubric (analytische beoordelingsschaal) ontwerpen voor een  product met behulp van de methode Comparative Judgement. Met deze methode worden paarsgewijs producten met elkaar vergeleken en het beste product aangewezen. Omdat de studenten zelf een rubric maken, worden ze meer eigenaar van de beoordelingsciteria en begrijpen ze die beter. Ze hebben deze immers zelf geformuleerd.

  Vyrastekova, J. (RU)
  Integrated methods education using an online backbone course
  In dit project wordt een methodecursus (in dit geval wiskunde) met een meer inhoudelijk vak (in dit geval economie) geïntegreerd om de samenhang te vergroten. Dat zou ook de motivatie van studenten bevorderen, net als de gepersonaliseerde feedbackvormen die worden ingezet. Studenten kunnen dan ook zelf experimenteren met feedbackvormen.

 • Thema 2: Gelijke kansen

  Boussaid, F. (UvA)
  Bridging the Gap
  Docenten in het voortgezet onderwijs vinden het vaak moeilijk maatschappelijk gevoelige thema’s met hun leerlingen te bespreken. Ze hebben behoefte aan wetenschappelijke kennis en expertise. Docenten van de Universiteit van Amsterdam gaan daarom samen met docenten van drie middelbare scholen een Comeniusvak ontwerpen rond vier thema’s: migratie, ontwikkelingsvraagstukken, populisme en het Midden-Oosten. Zowel bachelor studenten als scholieren doorlopen dit vak en aan het eind werken zij samen aan een casus.

  Deunk, M.I. (RUG)
  Visual Thinking Strategies als basis voor interculturele competentie
  In de innovatieve methode Visual Thinking Strategies bespreken studenten van de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs van de Rijksuniversiteit Groningen een kunstwerk, om zo opmerkzaamheid en een kritische open houding bij hen te stimuleren. Vervolgens bespreken ze op dezelfde manier een video-opname van een voorleessessie in een cultureel diverse kleuterklas. Doel is de kennis, attitudes en self-efficacy (vertrouwen in eigen kunnen) ten opzichte van cultureel-etnische diversiteit in de klas positief te beïnvloeden. Dat zou moeten bijdragen aan de ontwikkeling van interculturele competentie van aankomende leerkrachten.

  Hülsken, M. (HAN)
  Geschiedenis van en voor iedereen
  De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen laat studenten met de onderzoeksmethode Oral history  de geschiedenis bestuderen vanuit verschillende perspectieven. Studenten van de tweedegraads lerarenopleiding geschiedenis creëren zelf bronnen door ooggetuigen te interviewen. Door op zoek te gaan naar verhalen vanuit andere perspectieven, leren zij hun eigen opvattingen te relativeren en krijgen ze begrip voor waarden en normen van anderen. Zo zouden zij als toekomstige docenten geschiedenislessen relevanter kunnen maken voor alle leerlingen en daarmee gelijke kansen in het onderwijs bevorderen.

  Lans, Th. (WUR)
  Making entrepreneurship education more inclusive for non-western university students
  In het masterprogramma Enterpeneurship van de Universiteit Wageningen kunnen studenten van verschillende opleidingen kennis en ervaring opdoen met ondernemen. Maar het programma richt zich vooral op westers georiënteerde culturen en bedrijven. Daarom is er een nieuwe richting aan toegevoegd: Ondernemerschap en innovatie in opkomende economieën. Het is de bedoeling deze richting verder te ontwikkelen en meer inclusief te maken, vooral ook voor studenten die uit verschillende, andere (niet-Westerse) landen komen.

  Meeuwisse, M. (EUR)
  Reflecteren aan de hand van video-logs
  De opleiding Pedagogische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam gaat meer gebruikmaken van de verschillende achtergronden van haar studenten. Met een combinatie van theorie, eigen ervaringen en video-logs zouden studenten inzicht moeten krijgen in interculturele sensitiviteit (culturele verschillen kunnen onderscheiden en ervaren) en interculturele competenties (intercultureel kunnen denken en handelen) moeten ontwikkelen.

  Veen van der, M. (VU)
  Geef stem aan iedere student!
  De studentpopulatie van de opleiding Pedagogische Wetenschappen van de VU is zeer divers. De opleiding kent veel kleinschalig onderwijs met mogelijkheden voor groepsinteractie. Om de kwaliteit van de interactie te vergroten, krijgen docenten een training waarmee zij ook de diversiteit van de studentenpopulatie beter leren benutten.

 • Thema 3: Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

  Beer, de, F.H. (HAN)
  Samenwerken aan burgerschap op de basisschool
  De Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (ALPO) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ontwikkelt een nieuwe module burgerschapsvorming. Studenten krijgen tijdens hun stage een rol als change-agent en helpen hun stageschool met het ontwikkelen van burgerschapsonderwijs. Het is de bedoeling dat zij daarmee ook leren bij te dragen aan onderwijsinnovatie en verandermanagement.

  Buis, J.J.W. (UvA)
  Blended Learning & Blended Acting
  Aan de hand van Placemaking –  een methodiek en ontwerpproces waarbij gebieden worden ingericht op basis van lokale kennis en kwaliteiten – analyseren én sturen studenten ontwikkelingen in een gebied over meerdere jaren. In een meerjarige samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam, gemeente en bedrijven, bouwt ieder semester een nieuwe groep studenten voort op het gebiedsdossier. Om de resultaten van het onderzoek te delen en contact tussen de verschillende deelnemers te onderhouden, wordt een online platform opgericht.

  Gardner, F. (Hogeschool InHolland)
  Planet Texel
  Studenten van de Hogeschool InHolland gaan in een multidisciplinair team werken aan duurzaamheidsprojecten op Texel. Verschillende opleidingen werken daartoe samen, zoals Agri, Food & Life Science en Techniek, Ontwerpen en Informatica. Doel is ook de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten.

  Koot, E. (HU)
  De praktijk duurzaam binnen brengen bij de opleiding SJD
  Al vanaf het eerste leerjaar van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht krijgen studenten praktijkopdrachten, waardoor ze eerder in aanraking komen met het werkveld. De opleiding streeft daarbij naar een duurzame samenwerking met regionale partners.

  Medlock, S.K. (UvA)
  An open-source Electronic Health Record
  Studenten geneeskunde doen tijdens hun studie nauwelijks ervaring op met elektronische patiëntendossiers. Om dat gemis te ondervangen creëert het AMC een ‘virtueel ziekenhuis’ met bestaande open-source patiëntendossiers. Zo zouden de studenten patiëntendossiers beter leren begrijpen en de medische data kunnen gebruiken voor onderzoek en klinische besluitvorming.

  Meesters J.B. (HAN)
  Pressure cooker
  De pressure cooker van Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) brengt het hoger onderwijs in contact met de samenleving. Studenten en docenten werken in drie dagen – onder hoge druk dus – samen aan een praktijkvraagstuk. Het idee is dat studenten uit allerlei opleidingen en domeinen (sociaal, techniek, economie, educatie) zo onderzoek leren doen, met mensen uit de praktijk in gesprek gaan en multidisciplinair leren werken. Bovendien ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en vergroten ze hun netwerk.

  Mulder, H. (UU)
  De pedagogische praktijkopdracht
  Studenten pedagogiek voelen zich vaak te weinig voorbereid op de beroepspraktijk en missen de link tussen theorie en praktijk. Daarom krijgen eerstejaarsstudenten pedagogiek van de Universiteit Utrecht een praktijkopdracht waarin zij aan de slag gaan met vraagstukken uit de praktijk (van bijvoorbeeld gemeentes, jeugdhulpverleningsinstanties, opvoedondersteuners, scholen). Studenten maken deel uit van netwerken met praktijk- en universitaire experts. Ze kijken mee in de praktijk, voeren een wetenschappelijke analyse en analyse van het maatschappelijke debat uit, ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwd advies én koppelen dit terug naar de praktijk.

  Slijboom, M. (NHTV)
  Studenten adopteren als ‘Fresh Brains’ een stad
  De opleiding Built Environment van de NHTV Breda is gestart met de ontwikkeling van de leerlijn Duurzaamheid en Leefbaarheid, waarmee studenten een stad of gemeente gedurende meerdere jaren ‘adopteren’. Zo kunnen zij al tijdens de studie hun talenten inzetten voor de gemeenschap. Met deze verticale leerlijn leren ze ruimtelijke ontwikkelingen vanuit meerdere disciplines en een brede context benaderen.

  Thiel, van, G.J.M.W. (UMCUtrecht)
  Narrative medicine
  Geneeskundestudenten kunnen door het bestuderen van literaire en persoonlijke verhalen beter leren luisteren en observeren, zo is de gedachte. Bovendien bevordert de ‘verhalende geneeskunde’ hun empathische vermogens en bereidt het hen voor op gesprekken met toekomstige patiënten. Dat is de reden dat het Universitair Medisch Centrum Utrecht verhalende geneeskunde wil opnemen in het curriculum.

  Visscher, K. (UTwente)
  Bringing Technology and Society Together in Class
  Toekomstige ingenieurs moeten nieuwe duurzame technologieën kunnen ontwikkelen, rekening houdend met de impact daarvan op de samenleving. Het is lastig om die twee eisen in een les te vatten. Daarom wordt een didactische methode ontwikkeld en getest waarmee studenten een hoger niveau van interdisciplinair leren kunnen bereiken, gericht op zowel technologie als samenleving. De methode is onderdeel van een duurzaamheidsproject van het Technology and Liberal Arts & Sciences (ATLAS) bachelor programma van het University College Twente.

 • Thema 4: Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

  Abels, H.A. (TU Delft)
  Offering students world-class education in geoscience fieldwork
  Veldwerk doen is een essentieel onderdeel van de opleiding geowetenschappen. Tot nu toe werd dat veldwerk met gewoon, ‘analoog’ gereedschap gedaan. In een nieuwe opzet wil de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft analoge en digitale middelen in het veldwerk combineren. Er komt een online database en discussieplatform waar studenten hun eigen bevindingen kunnen delen en bespreken met docenten en andere studenten.

  Alpar, G. (OU)
  Open Maths – activating learning mathematics online
  Het ontbreekt studenten in de natuurwetenschappen vaak aan gedegen wiskundige kennis. Om dat te ondervangen introduceert de Open Universiteit een nieuwe lesmethode: Open Maths. Hiermee leren studenten wiskundig te denken en zich wiskundig te ontwikkelen in plaats van dat ze wiskunde leren. Of zoals de onderzoeker stelt: het doel is wiskunde open te stellen voor studenten en studenten open te stellen voor wiskunde.

  Bollinger S. (HU)
  Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase
  Studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht ervaren nogal eens onzekerheid tijdens het afstuderen. In het project Veilige Onzekerheid in de afstudeerfase ontwikkelen studenten concrete tools waarmee ze inzicht krijgen in hoe ze kunnen omgaan met deze onzekerheid. De studenten en de projectgroep werken daartoe nauw samen in een zogenoemde students-for-students aanpak.

  Borst, M.S. (HvA)
  Composiet vliegtuigreparaties
  De Aviation Academy van de Hogeschool van Amsterdam laat studenten met een differentiatiemodule zelf reparaties ontwerpen van composiete onderdelen van vliegtuigen. De HvA wil samen met de luchtvaartindustrie een lesmodule en een rekentool ontwikkelen. De lesmodule omvat kennis over vliegtuigconstructies, composietreparaties en het ontwerpen van reparaties. Daarbij ligt de nadruk op het ‘zelf ontdekken’ en niet op het frontaal klassikaal lesgeven.

  Bronkhorst, S. (HAN)
  Leren met Hoofd, Hart en Handen
  Met het project Leren met Hoofd, Hart en Handen  wil het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de minor over ondernemen en innoveren vernieuwen. Dat gebeurt door onder andere meerdere soorten intelligentie aan te spreken. Naast cognitieve intelligentie (hoofd), zijn dat sociale intelligentie (hart) en actiebereidheid (handen).

  Hiddink, F.C. (NHL)
  Leerzame gesprekken in de stageklas
  In dit project van de NHL Stenden Hogeschool leren studenten op de pabo hoe ze gesprekken met kinderen kunnen bevorderen, waardoor de redeneervaardigheden van kinderen versterkt worden. De studenten leren gesprekken zo te voeren dat kinderen actiever en complexer kunnen (mee)denken. Een drietal veranderingen in het bestaande vak ‘communiceren’ draagt hieraan bij. De voornaamste verandering is dat studenten in groepjes ontwerpgericht onderzoek uitvoeren naar hun gesprekken met kinderen in de stageklas. Dit versterkt de eigen gespreksvaardigheden, maar draagt ook bij aan hun competenties in praktijkgericht onderzoek in een atelier.

  Hiemstra, D. (NHL Stenden)
  Driesterrenonderwijs voor het HBO
  De NHL-Stenden Hogeschool ontwikkelt een serious game om studenten te ondersteunen bij het verwerven van 21e-eeuwse competenties zoals leiderschap, communicatie en samenwerking. Het ontwikkelen, testen en toepassen van de serious game vindt plaats in een kleine leergemeenschap van docenten, experts en studenten.

  Hurks, P.P.M. (Maastricht University)
  (Beter) Leren te leren en te voelen
  Om het psychisch welzijn van studenten te ondersteunen, stelt de Universiteit Maastricht een facultatieve, opleiding-overstijgende onderwijsmodule op. Doel is dat studenten leren (tekenen van) stress te signaleren. Ze krijgen tevens hulpmiddelen om deze gevoelens van stress te reguleren en efficiënter te studeren. De universiteit ontwikkelt tevens een ‘open access’ website met extra informatie.

  Jansen, R.J.G. (Tilburg University)
  A blended learning game
  In dit project wordt een simulatie-game gemaakt waarmee studenten organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg hun 21e eeuwse vaardigheden kunnen ontwikkelen met het oog op hun toekomstige carrière.

  Kolk, S.M. (RU)
  Hologramonderwijs in ‘ontwikkeling’
  De Radboud Universiteit Nijmegen beoogt binnen de leerlijn Neuroscience door augmented reality en digitale hologrammen het onderwijs te verrijken en effectiever te maken. Daarvoor wordt GreyMapp in het onderwijs ingevoerd. GreyMapp is een interactieve applicatie die de anatomie van het volwassen brein in 3D weergeeft en verder zal worden aangevuld met anatomie van zich ontwikkelende breinen.

  Löwik, D.W.P.M. (RU)
  e-Learning in het chemisch lab
  Studenten van het laboratoriumonderwijs van de Radboud Universiteit zouden zich beter moeten kunnen voorbereiden op practica. Daarvoor gaat de opleiding een online e-learning tool inzetten. Onderzocht wordt hoe het laboratoriumonderwijs door inzet van de e-learning tool zorgen voor meer zelfstandigheid, efficiency, kwaliteitsverbetering en een hogere leeropbrengst.

  Rietbergen, M.G. (HU)
  Building a Community of Practice on Smart Sustainable Cities
  Doel van dit project van de Faculteit Natuur & Techniek van de Hogeschool Utrecht is de minor Smart Sustainable Cities verder te ontwikkelen als een community of practice. Dat is een groep mensen die, uit belangstelling voor eenzelfde onderwerp, kennis en ervaring daarover delen. De  community of practice moet een rijke leeromgeving bieden door een betere binding met de beroepspraktijk en een betere sociale verbondenheid.

  Römgens, I.T.H. (Maastricht University)
  Artistic Research Project
  Met een samenwerking tussen studenten en kunstenaars in het Artistic Research Project, wordt het idee van ‘Bildung’ in de praktijk gebracht. De studenten van het  University College Maastricht werken mee aan een artistiek onderzoek en leren zo hun nieuwsgierigheid, flexibiliteit, creativiteit en analytisch denken verder te ontwikkelen.

  Stigter, S. (UvA)
  Themamodule Media Art Conservation
  De opleiding Conservation and Restoration of Cultural Heritage wil met een nieuwe kernmodule een duidelijke leerlijn ontwerpen voor mediakunst binnen het onderwijsprogramma van de specialisatie Contemporary Art. Dit zal vorm krijgen in een rijke leeromgeving waarin onderwijs, onderzoek en praktijk elkaar versterken aan de hand van de daadwerkelijke behandeling van mediakunstwerken in het museale werkveld.

  Veerman, M. (Windesheim)
  De kracht van leren en co-creëren in kleinschalige leergemeenschappen
  Hogeschool Windesheim heeft het plan opgevat om in de propedeuse van de opleiding Toegepaste Gerontologie (studie naar het ouder worden) kleine leergemeenschappen te creëren. Daardoor kunnen meer authentieke leeromgevingen worden gevormd, die naar verwacht aansluiten op een complexe en snel veranderende arbeidsmarkt.

  Zweers, J.C. (Hanze)
  Werkvloersimulatie Medisch Diagnostisch laboratorium
  De Hanzehogeschool Groningen wil met een werkvloersimulatie een betekenisvolle leeromgeving ontwikkelen voor medisch diagnostisch laboranten in opleiding. Studenten worden uitgedaagd tot experimenteren, kritische analyse, creativiteit en zelfreflectie in een veilige, maar tegelijkertijd uitdagende en competitieve leeromgeving. Er zal intensief worden samengewerkt met regionale werkveldpartners.

Senior Fellows

 • Thema 1: Gepersonaliseerd onderwijs

  Waelen, J.T.F.A. (Marnix Academie)
  LEV-project: regie over eigen Leren via Videobeelden
  De Marnix Academie ontwikkelt een leerlijn waar pabo-studenten gedurende de hele opleiding met videomateriaal leren van hun praktijkervaringen. De studenten leren om zelf beeldmateriaal te analyseren en feedback te geven op beeldmateriaal van medestudenten.

  Maanen, van N.L.M. (Iselinge Hogeschool)
  Studenten aan het roer
  Derde- en vierdejaars pabo-studenten van de Iselinge Hogeschool krijgen met gepersonaliseerde portfolio’s de regie over hun eigen leerproces. De studenten leren op basis van principes van personaliseren en zelfgestuurd leren hun eigen leerproces te plannen, vorm te geven, te monitoren en te evalueren.

  Kleemans, M. (Radboud Universiteit)
  Adaptief en autonoom
  De bacheloropleiding Communicatiewetenschap van de Radboud Universiteit voert een didactische vernieuwing door waarin autonomie-ondersteunend onderwijs wordt gegeven. Het is de bedoeling dat studenten zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Twee concrete innovaties vinden plaats. Het onderzoeksobject van de opleiding, media, wordt ook als werk- en toetsvorm gebruikt. Daarnaast worden studenten in een opleidingsoverstijgend professionaliseringstraject ondersteund in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  Uijl. S.G. (University College Utrecht)
  Student ownership at UCU; redesign of a personalized curriculum
  De University College Utrecht wil met een verbeterd en gepersonaliseerd digitaal onderwijssysteem en een vernieuwd tutorsysteem studenten zelf keuzes laten maken in het curriculum. Zo wordt de student bewuster van de manier waarop ze leert en kan ze haar persoonlijke doelen koppelen aan de leerdoelen.

  Postma-Nilsenová, M. (Universiteit van Tilburg)
  Personalized science learning framework with virtual and augmented reality
  De Universiteit van Tilburg ontwikkelt voor het onderwijsprogramma Cognitieve wetenschap & kunstmatige intelligentie, instrumenten om met virtual en augmented reality te leren. Doel is om de leerresultaten van studenten te verbeteren.

 • Thema 2: Gelijke kansen

  Brink, van den G.T.W.J. (HAN)
  Welkom bij de PA
  Om studenten meer oog te laten hebben voor culturele verschillen wordt diversiteit opgenomen als integraal onderdeel van het onderwijs en de toetsing in de masteropleiding Physician Assistant van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Culturele diversiteit krijgt aandacht in de zelfstudieopdrachten, werkgroepen en – bij vragen van studenten – ook in responsiecolleges. Studenten worden tevens getoetst op hun culturele vaardigheden.

  Riemersma, A.M.J. (Hogeschool NHL Stenden)
  Gelijke kansen door meertalige pabo’s
  Hogeschool NHL Stenden versterkt de aandacht voor meertaligheid en intercultureel onderwijs in het curriculum van zijn pabo’s op vijf locaties. In de didactiek en het opleidingsonderwijs krijgen thuistalen een rol bij het leren. Daarnaast bevordert de hogeschool de toegankelijkheid van de pabo voor nieuwkomers met een schakelklas van mbo naar hbo.

 • Thema 3: Hoger Onderwijs in verbinding met de samenleving

  Timmeren, van, E.A. (Hanzehogeschool)
  Healthy ageing van mensen met een verstandelijke beperking
  De Hanzehogeschool ontwikkelt een interdisciplinaire module Gezond ouder worden van mensen met een verstandelijke beperking voor zorgprofessionals op mbo-, hbo- en wo-niveau. Mensen met een complexe zorg- en ondersteuningsvraag worden steeds ouder. Dat vraagt om andere zorgkennis van professionals op medisch, somatisch, psychologisch, gedragsmatig en sociaal gebied.

  Piersma, N. (HvA)
  Big data station (for technology students)
  De Hogeschool van Amsterdam beoogt een permanente omgeving (station) voor big data te creëren in de faculteit Technologie in samenwerking met de bacheloropleidingen Aviation and Engineering. Studenten, onderzoekers en de industrie werken er samen aan realistische big data problemen, met echte data uit de praktijk.

  Meerkerk, van, E.M. (Radboud Universiteit)
  Making undergraduate humanities research relevant for societal partners
  De Radboud Universiteit ontwikkelt binnen de Geesteswetenschappen een nieuw onderwijsconcept voor bachelorstudenten, genaamd Think tanks. In deze Think tanks doen groepen studenten van verschillende disciplines onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken, aangedragen door maatschappelijke partners, zoals overheidsinstanties, culturele instellingen en bedrijven.

  Hummels, C.C.M. (TU Eindhoven)
  STIMULEER
  De Technische universiteit Eindhoven vernieuwt het onderwijs van de faculteit Industrieel Design. STIMULEER staat voor Socio-Technical system Innovation enabled through a MUlti-stakeholder LEarning Eco-system. In plaats van met traditioneel onderwijsmateriaal werken studenten in interdisciplinaire teams aan maatschappelijke vraagstukken, in een maatschappelijke context. Ze worden daarbij ondersteund door nieuwe techniek die monitoring en evaluatie mogelijk maakt. Bovendien trainen de studenten zo nieuwe vaardigheden.

  Gaikhorst, L. (Universitaire Pabo van Amsterdam)
  Academische-pabostudenten in verbinding met diverse gemeenschappen
  De Universitaire Pabo van Amsterdam ontwikkelt een curriculumlijn die toekomstige leerkrachten toerust om les te geven in de diverse grootstedelijke context. Het doel is om hen betekenisvolle en duurzame relaties te laten ontwikkelen met de diverse etnische, culturele en religieuze gemeenschappen. Hiervoor worden structurele samenwerkingsverbanden met deze groepen opgezet. Studenten zullen aan de hand van ‘community projecten’ een bijdrage leveren aan initiatieven van deze gemeenschappen.

 • Thema 4: Vrij (over de volledige breedte van de Strategische agenda voor het Hoger Onderwijs)

  Hoogenboom, M.M. (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
  Bridging the gap: towards a full cycle of education in the performing arts

  De Amsterdamse hogeschool voor de kunsten beoogt met een schakelprogramma genaamd Third de kloof te verkleinen tussen de master van de Academie Dans en Theater en internationale PhD-trajecten. Doel van Third is om individuele choreografen en theatermakers te ondersteunen bij het opzetten van een onderzoeksproject voor de master, waardoor zij worden voorbereid op deelname aan het (inter)nationale onderzoeksterrein.

  Timmer, I. (HvA)
  Ict en Legal tech bij Hbo-rechten
  Hbo-rechten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) intensiveert het onderwijs in ict en Legal tech. Het beoogde onderwijs besteedt aandacht aan zowel technische, juridisch-inhoudelijke, als organisatorische aspecten. De opleiding werkt intensief samen met andere opleidingen Hbo-rechten en lectoraten in een zogenoemde Legal tech-alliantie. De alliantie moet de uitwisseling van onderwijsmateriaal vereenvoudigen.

  Makinwa, A.O. (Haagse Hogeschool)
  Integrity education
  De faculteit Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool wil haar studenten opleiden tot integere compliance professionals (mensen die wet- en regelgeving naleven). Een digitale leermodule combineert de compliance training met een training gedragsethiek en integriteit.

  Bernink, M.J.F. (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten)
  The bridge
  Met The bridge beoogt de Nederlandse Filmacademie het contact te versterken tussen filmstudenten onderling en met professionals uit de film- en kunstwereld. Daarnaast probeert de Filmacademie het gebruik van artistiek onderzoek in en met film aan te moedigen, ook bij niet-artistieke wetenschappen.

  Hammer, A. (HU)
  Een digitale leeromgeving voor onderzoek
  De Hogeschool van Utrecht ontwikkelt een digitale leeromgeving om studenten en docenten te leren innoveren en hun onderzoeksvaardigheden te stimuleren.

  Kleijn, C.R. (TU Delft)
  Design engineering for physicists – a maker education approach
  De TU Delft maakt voor natuurkundestudenten ontwerpen (van fysische experimenten en apparaten) expliciet onderdeel van het curriculum, gebaseerd op de Maker Education filosofie. De studenten leren zo gebruik te maken van nieuwe technologieën, zoals 3D-printing , of lasersnijden, en krijgen ontwerponderwijs dat aansluit bij de hedendaagse hightech-beroepspraktijk.

  Muijlwijk-Koezen, van, J.E. (VU)
  Een didactiek voor 3D redeneren met een virtual reality tool
  Binnen de opleiding Drug Discovery & Safety van de Vrije Universiteit is een prototype van een virtual reality instrument ontwikkeld waarmee studenten de 3D structuur van moleculen kunnen verkennen en manipuleren. Studenten kunnen als het ware om structuren heenlopen, maar ook in een structuur afdalen om details te onderzoeken. Dit project voor het bèta en life science onderwijs koppelt de ontwikkeling van een didactiek voor onderzoekend leren met de verdere ontwikkeling van deze virtual reality tool.

  Leesen. T.G. (University College Tilburg)
  The resilience project: fail, fail again, fail better
  Om studie-uitval en vertraging te voorkomen wil de University College Tilburg in de opleiding de weerbaarheid en veerkracht van studenten vergroten. Doel is studenten inzicht te geven in zichzelf en hun handvatten geven om adequaat om te gaan met falen.

  Boor, P.K.I. (UvA)
  Naar een zelfsturende student
  De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt de webapplicatie Zichtbare Leerlijnen Creator (ZLC) waarmee studenten controle krijgen over hun leerproces. De ZLC integreert persoonlijke leerresultaten van studenten met de opbouw en samenhang van leerlijnen. Hiermee ontvangen studenten doorlopend gerichte feedback met de cyclus feed-up (waar ga ik naar toe?), feedback (waar sta ik nu?) en feed-forward (hoe ga ik verder?).

  Franssen, G.E.H.I. (UvA)
  Letterkunde-onderwijs en 21st century skills
  De Universiteit van Amsterdam ontwikkelt een nieuw letterkundecurriculum met doorlopende leerlijnen waarin 21e vaardigheden een belangrijke plaats krijgen. Er is meer aandacht voor beroepsgerichte competenties en onderzoeksvaardigheden. De opgedane vaardigheden zouden ook in andere disciplines of beroepen kunnen worden gebruikt.

Leadership Fellows

 • Bregt, A.K. (Wageningen University & Research)

  Bregt, A.K. (Wageningen University & Research)
  Boundary crossing as modus operandi at Wageningen University
  Van academici wordt in toenemende mate verwacht dat ze ook over de grenzen van hun academische discipline, culturele achtergrond en wetenschappelijke context heen kunnen kijken en werken. Wageningen University gaat in haar eigen onderwijs onderzoeken hoe, en experimenteren met, studenten en docenten de daarvoor benodigde boundary crossing vaardigheden te laten ontwikkelen; op vakniveau, curriculumniveau, en in het universiteits-brede onderwijsbeleid.

 • Korevaar, E.L. (Hanzehogeschool Groningen)

  Korevaar, E.L. (Hanzehogeschool Groningen)
  Move ahead!
  De Hanzehogeschool ontwikkelt een specifieke gedragsgerichte interventie, gebaseerd op de principes van cognitive remediation. Het is de bedoeling dat docenten – en niet de ‘traditionele’ begeleiders als studieadviseurs en studentpsychologen – studenten met cognitieve problemen, vaak samenhangend met psychische problemen, ondersteunen door middel van een op maat gemaakte, individuele cognitieve training die gericht is op het verminderen van problemen met bijvoorbeeld plannen, organiseren en concentreren. Het uiteindelijke doel is het studiesucces van deze studenten te vergroten en uitval tegen te gaan.

 • Lammers, M.T. (Saxion)

  Lammers, M.T. (Saxion)
  Students at risk deserve an honours approach
  Honours onderwijs is een verzwaard programma naast de reguliere opleiding voor talentvolle en gemotiveerde studenten. Saxion wil de inzichten uit het honoursonderwijs nu ook gebruiken voor risicostudenten. Doel is hun motivatie en self-efficay (vertrouwen in eigen kunnen) te vergroten en zo de uitval te verminderen. Studenten werken in een kleine en diverse groep aan hun persoonlijke ontwikkeling, waarbij gebruikgemaakt wordt van een ervaringsgerichte manier van werken en leren. Er is geen vast programma, maar studenten bepalen samen met docenten welke onderwerpen zij interessant vinden en welke activiteiten zij willen organiseren.

 • Noordegraaf-Eelens, L. (EUR)

  Noordegraaf-Eelens, L. (EUR)
  RASL compositions: collaboration, commitment and creativity
  In het Rotterdam Arts & Sciences Lab (RASL) komen beeldende en podiumkunsten samen met de wetenschap. Het RASL is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Willem de Koning Academie en Codarts Rotterdam. In het dit project wordt die samenwerking uitgebreid met als doel het ontwikkelen en uitvoeren van transdisciplinair (dat wil zeggen op het snijvlak van wetenschap en kunst) onderwijs en onderzoek door studenten en docenten.

 • Oskam, J.A. (Hotelschool Den Haag)

  Oskam, J.A. (Hotelschool Den Haag)
  A design oriented and research informed curriculum in hospitality management
  De Hotelschool Den Haag komt met een nieuw curriculum waarin studenten strategische en analytische vaardigheden ontwikkelen. Met een op onderzoek en ontwerp gerichte werkwijze stimuleert het nieuwe curriculum kritisch denken en een nieuwsgierige houding bij studenten. Bovendien worden studenten en docenten in leergemeenschapen betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoekslijnen.

 • Zweekhorst, M.B.M. (VU)

  Zweekhorst, M.B.M. (VU)
  Community service interactive and interdisciplinary CSI2
  De Vrije Universiteit initieert een cursus en een afstudeerproject voor masterstudenten om interdisciplinair onderzoek uit te voeren in samenwerking met de samenleving. Masterstudenten identificeren en analyseren problemen met verschillende betrokkenen uit de samenleving. In interdisciplinaire teams voeren studenten onderzoek uit naar de geïdentificeerde problemen met maatschappelijke actoren. De resultaten worden gepresenteerd en besproken in een bredere context. De intentie is om dit project ook beschikbaar te maken voor andere (internationale) universiteiten.

Toegekende projecten uit 2017

Teaching Fellows

 • Thema 1: Gelijke kansen in het hoger onderwijs

  Mbo-toppers in hbo Social Work
  Nursel Akdeniz (Saxion)
  Dit project richt zich op de overgang van mbo naar hbo in het sociale domein. De projectleider gaat in samenwerking met het ROC Twente ‘niet-westerse’ studenten uit mbo en hbo én hun ouders interviewen over ouderbetrokkenheid, binding met de opleiding en studiesucces. Op basis van deze gesprekken zullen interventies voor studenten, opleiding of ouders ontwikkeld worden.

  Schakelmodule deeltijdonderwijs Sociale Studies
  Simone Boogaarts-de Bruin (HAN)
  In de deeltijdopleiding Sociale Studies aan de HAN combineren studenten een baan in dit werkveld met hun hbo-opleiding. Wie geen baan heeft, heeft geen toegang tot de opleiding. Met de schakelmodule willen de projectleiders werkgevers en potentiële studenten aan elkaar koppelen. Een grotere diversiteit onder studenten zorgt bovendien voor een betere afspiegeling van de praktijk binnen de opleiding.

  PowerHouse
  Hester Brauer (HHS)
  Studenten die een groot risico lopen op studie-uitval vinden elkaar in het PowerHouse. Docenten begeleiden de studenten, maar de studenten coachen vooral elkaar. Zo kunnen ze succesvol afstuderen. Na het succes van een kleinschalige pilot in 2015 wordt het programma nu voor meer studenten beschikbaar.

  Studeren kun je leren
  Anique de Bruin (UM)
  In dit project wordt een training ontwikkeld waarmee studenten hun zelfstudievaardigheden kunnen testen en trainen. Veel studenten dénken wel te leren als ze studeren voor een tentamen, maar dit betekent niet altijd dat ze ook wérkelijk leren. In onderwijsonderzoek heet dat de ‘Ervaren leren/Werkelijk leren-paradox’. De projectleiders gebruiken deze inzichten om te zorgen dat studenten hun eigen studiestrategie begrijpen en kunnen verbeteren.

  Discover your future@NHTV
  Marjolein Hassink (NHTV)
  Het project richt zich op studiekiezers die een opleiding aan de NHTV overwegen. Deelnemers doen een jaar lang werkervaring op in het werkveld van een aantal NHTV-opleidingen en combineren dit met vakinhoudelijke trainingen en workshops. De studiekiezers krijgen zo een realistisch beeld van het werk in deze sector, en van de opleiding.

  Critical Development and Diversity Explorations (CDDE)
  Mieke Lopes Cardozo (UvA)
  In dit project gaan studenten van de RMA International Development Studies en de projectleider samen een nieuwe cursus opzetten. De docenten en studenten van deze opleiding vormen een zeer internationaal en cultureel diverse gemeenschap. Door de studenten zelf aan het roer te zetten in het ontwikkelen van een cursus, worden ze uitgedaagd actief na te denken over hun eigen specifieke leerbehoeften.

  Diversity in Talents
  Anna van Luijn (VU)
  In dit project gaan studenten van de masteropleiding ‘Management, Policy Analysis and Entrepreneurship in the Health and Life Sciences’ zelf een arbeidsmarktoriëntatietraject over “Diversity in Talents” opzetten. Ze organiseren een seminar met keynote speakers, eigen presentaties en infostands van mogelijke werkgevers. Talentontwikkeling, professionele vaardigheden en aandacht voor culturele verschillen worden gecombineerd met het vormen van een professioneel netwerk.

  Diversiteit in de medische (vervolg)opleiding
  Maaike Muntinga (VUmc)
  De geneeskundestudenten aan de VU vormen een zeer diverse groep, maar het standaardbeeld van ‘de arts’ in het ziekenhuis is vaak nog ‘wit’ en ‘mannelijk’. ‘Professioneel gedrag’ van een arts is vaak nog ‘neutraal, contextloos en gedepersonaliseerd’. Kan het ook anders? In dit project gaan co-assistenten, artsen-in-opleiding en specialisten met elkaar in gesprek over culturele diversiteit, inclusie en interculturele communicatie. Een kunstenares maakt op basis van de gesprekken een film. Die film wordt weer gebruikt voor verdere verspreiding van het gesprek binnen de ziekenhuizen. Het project is onderdeel van de leerlijn “Interculturalisatie en Diversiteit” van het VUmc.

  Diversiteit en sociale inclusie in een buddy-project met jonge asielzoekers
  Soemitro Poerbodipoero (HvA)
  Dit project is een samenwerking tussen de opleiding Ergotherapie van de HvA en de organisatie New Dutch Connections (NDC), die (jonge) asielzoekers en Nederlanders met elkaar in contact brengt. Anders dan andere buddy-projecten tussen asielzoekers en Nederlandse studenten, wordt dit project gebruikt in de opleiding van de studenten ergotherapie, en draagt zo direct bij aan de vernieuwing en verbetering van hun onderwijs.

  Toekomstige leerkrachten als fakkeldragers voor sociale gelijkheid
  Inti Soeterik (UvA)
  De Universitaire Pabo en het platform Amsterdam United ontwikkelen in dit project een nieuwe module over diversiteitsvraagstukken in het onderwijs. De module bereidt deze toekomstige juffen en meesters voor op lesgeven aan klassen en leerlingen met zeer diverse achtergronden.