beeld cool 5-18

COOL 5-18

COOL5-18 liep tot 31 december 2016 en werd uitgevoerd door een consortium van vier instellingen. Het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut waren verantwoordelijk voor het primair onderwijs gedeelte. Het Cito en GION namen het gedeelte voortgezet onderwijs en mbo voor hun rekening.

In het onderzoek stonden drie aspecten van de ontwikkeling van leerlingen centraal:

  • De cognitieve ontwikkeling, waarvoor onderzoekers de kennis en vaardigheden in het Nederlands, Engels en van rekenen en wiskunde in beeld brachten.
  • De ontwikkeling van burgerschapscompetenties.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling, waarbij het ging om persoonlijkheidsontwikkeling, motivatie en betrokkenheid bij school en andere maatschappelijke instituties.

COOL5-18 leverde een uniek databestand op waarmee scholen, overheden en wetenschap zicht kregen op de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Na elke meting deponeerden de onderzoekers hun data bij DANS en werden deze beschikbaar voor onderzoek.

Opbouw onderzoek

Op drie meetmomenten namen onderzoekers leerlingen toetsen en vragenlijsten af. Daarnaast brachten ze de hele schoolloopbaan van de leerlingen in kaart door hen te koppelen aan de onderwijsnummerbestanden. Deze koppeling was alleen mogelijk voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Zodra het onderwijsnummer voor het primair onderwijs beschikbaar komt kan de COOL5-18 data hieraan gekoppeld worden.

In de eerste ronde richtten de onderzoekers zich op de leerlingen in groep 2, 5 en 8 van het primair onderwijs en in klas 3 van het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde zijn ook de leerlingen in de bovenbouw van het havo en vwo, en in het mbo aan bod gekomen.

In elke ronde deden ongeveer 50.000 leerlingen in het primair onderwijs mee en 20.000 in het voortgezet onderwijs. In de tweede en derde ronde zijn daar nog eens 20.000 leerlingen bij gekomen: verspreid over de examenjaren van havo en vwo en leerjaar 2 in het mbo.

Satellietcohorten

Op initiatief van het ministerie van OCW zijn twee zogenaamde satellietcohorten gestart, die in opzet aansluiten bij COOL5-18. Het gaat om Pre-COOL, een cohortonderzoek in het voor- en vroegschoolse domein en om COOL Speciaal, een pilot-cohortonderzoek in het speciaal onderwijs.