Differentiatie in het onderwijs

Differentiatie in het onderwijs

Leerlingenpopulaties worden steeds diverser, zowel in gedragsmatig als cognitief opzicht. Deze heterogeniteit vraagt in toenemende mate aandacht. Hoe speel je als leraar in op de verschillen tussen leerlingen?

Door meer rekening te houden met de individuele leerbehoeften van leerlingen, kan het onderwijs uitdagender en passender gemaakt worden. En dat zou kunnen leiden tot betere resultaten.

Een veronderstelling is bijvoorbeeld dat de meer excellente leerlingen niet goed tot hun recht komen bij een ‘one size fits all’. Ook voor andere verschillen zou een aanpak op maat gewenst zijn. Denk aan verschillen tussen jongens en meisjes, verschillen in cultuur- en/of taalachtergrond, en specifieke aandacht voor leerlingen met gedrags- of leerproblemen.

Wat zijn nu de mogelijkheden en wenselijkheden van adaptieve instructie? De onderzoeksprojecten in dit programma gaan in op de aard, kwaliteit en de effecten van verschillende vormen van onderwijsdifferentiatie, en op de omstandigheden die daarbij een rol spelen. De projecten duren 3 tot 4 jaar en hebben zowel een beleidsgerichte, fundamentele als praktijkgerichte component.