Toegankelijkheid in het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk

Projectnummer
40.5.18652.1
Titel
Toegankelijkheid in het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk
Programma
Hoger Onderwijs
Organisatie
NRO
Looptijd
1-5-2018 t/m 31-10-2018
Onderwijssector
ho
Thema
Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
Status
Afgerond

Het waarborgen van de toegankelijkheid in het hbo is een breed gedragen doel. Er lijkt sprake van
algemene consensus dat studenten een gelijke kans moeten krijgen om een onderwijsloopbaan te
volgen die past bij hun capaciteiten. Toch is het in de praktijk lastig om gevolg te geven aan dit
uitgangspunt. Want wanneer is er sprake van een gelijke kans, en waaraan lezen we die af? Betekent
een gebrek aan studiesucces onder bepaalde studenten dat het hbo voor hen onvoldoende
toegankelijk is? Wat of wie bepaalt welke schoolloopbaan passend is? En wanneer is het legitiem om
drempels op te werpen bij de start of later in de opleiding, en wanneer vormen zulke drempels een
onterechte inperking van de toegankelijkheid van het hbo voor bepaalde studentgroepen?


Met deze overzichtsstudie wordt het vraagstuk van toegankelijkheid in het hbo theoretisch en
empirisch uitgediept. De studie biedt zicht op de huidige kennis over de instroom, doorstroom en
uitstroom van verschillende studentgroepen in het hbo en de obstakels die verschillende
studentgroepen daarbij tegenkomen. De studie biedt tevens een handreiking voor het nadenken
over toegankelijkheidsvraagstukken in het hbo, door centrale begrippen te verhelderen en te
expliciteren welke afwegingen een rol spelen bij het bepalen van de legitimiteit van bestaande
drempels in het hbo. Daarbij wordt in het bijzonder stilgestaan bij dilemma’s rond het vraagstuk
van (decentrale) selectie in het hbo, dat in beeld brengt welke afwegingen nuttig of noodzakelijk zijn
bij het wegnemen, handhaven of invoeren van obstakels die de toegankelijkheid in het hbo
versterken of inperken.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. L. Elffers
Hogeschool van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.