Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal vergeleken

Projectnummer
405-13-341
Titel
Een vergelijkend perspectief op burgerschap en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs.International Civic and Citizenship Education Study 2016: Landenstudie Nederland
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-3-2014 t/m 1-3-2019
Onderwijssector
vo
Thema
Maatschappelijke context van het onderwijs, Onderwijsontwerp en curriculumontwikkeling
Status
Lopend
In de afgelopen jaren is in toenemende mate aandacht ontstaan voor de burgerschapscompetenties van jongeren en de bijdrage die scholen daaraan kunnen leveren. De onderwijsinspectie constateerde dat de ontwikkeling van burgerschapsonderwijs stagneert en de resultaten van recent nationaal en internationaal onderzoek onderstrepen die bevinding. Het doel van dit internationaal vergelijkend onderzoek is de kennis, houdingen en betrokkenheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs in kaart te brengen. Daarbij wordt nagegaan hoe deze zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en worden Nederlandse scholieren vergeleken met leerlingen in andere landen. Daarnaast wordt nagegaan hoe de burgerschapsuitkomsten verband houden met de schoolcontext en welke kenmerken bijdragen aan effectief burgerschapsonderwijs. Het onderzoek wordt uitgevoerd als onderdeel van de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). De comparatieve opzet van de dataverzameling en de internationaal vergelijkende analyses maken het mogelijk de burgerschapskennis en de sociale en politieke oriëntaties van leerlingen, alsmede factoren die daarop van invloed zijn, te vergelijken met andere landen zodat een beter inzicht in trends en verklarende factoren ontstaat. In aanvulling op de internationale vergelijking wordt een regionale (Europese) module uitgevoerd, alsmede een nationaal supplement met analyses gebaseerd op een aanvullende meting van schoolkenmerken en burgerschapskennis en -oriëntaties.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A.B. Dijkstra
Universiteit van Amsterdam
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.