Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game

Titel
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious game
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
mbo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, ICT en onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
ROC Friesland College
Naam projectleider
P. de Jong
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-6-2014 t/m 31-12-2015
Programma
Projectnummer
405-14-514

Onderzoek in de onderwijspraktijk: makkelijker gezegd dan gedaan

Dit project is niet wat het had moeten worden. Na een halfjaar werd duidelijk dat er onvoldoende data binnengekomen waren voor het bedoelde praktijkgericht onderzoek. Dit is toen stopgezet. Vervolgens is een evaluatieonderzoek uitgevoerd om erachter te komen waar het mis is gegaan en lessen te trekken voor nieuw praktijkgericht onderzoek.

In juni 2014 ging een praktijkgericht onderzoek van start om de werkzaamheid van een serious game binnen een grote mbo-instelling te evalueren. Doel van de game was om de rekenvaardigheid van mbo-studenten te verbeteren. Deze game was al op kleine schaal bij de instelling uitgeprobeerd en het doel van het onderzoek was om verder bewijs van de werkzaamheid van de game te vinden. Dit onderzoek werd in maart 2015 stopgezet. Hoewel er een door alle consortiumpartners onderschreven onderzoeksplan lag, is de uitvoering van het onderzoek ver achtergebleven bij de geplande opzet.

Succesvol praktijkgericht onderzoek doen

Studenten hebben de game niet of nauwelijks gespeeld en de docenten hebben maar in zeer beperkte mate gebruik gemaakt van de game. De door de studenten behaalde toetsscores ontbraken grotendeels, en het aantal deelnemende studenten aan het onderzoek is ook ver achtergebleven bij de geplande aantallen. Dit alles betekent dat er onvoldoende gegevens zijn binnengekomen om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Het onderzoek is toen stopgezet. In plaats daarvan is in kaart gebracht waarom het onderzoek zo’n gering aantal gegevens heeft opgeleverd. Dit evaluatieonderzoek beoogde ook om na te gaan of hieruit lessen getrokken konden worden voor het succesvol doen van praktijkgericht onderzoek, in het bijzonder voor het doen van praktijkgericht onderzoek met en in het mbo en over de inzet van serious games bij dit onderwijs.

Vier hoofdconclusies

Kort samengevat heeft het evaluatieonderzoek de volgende vier hoofdconclusies opgeleverd.

1) Fouten en tekortkomingen in de game, waaronder in het rekeninhoudelijk deel, hebben bijgedragen aan de geringe respons van docenten en studenten van de mbo-instelling. Soortgelijke fouten in andere games moeten voorafgaand aan toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van games (en andere onderwijsmaterialen) worden opgespoord en verholpen. Het feit dat er al op kleine schaal ervaring met een game is opgedaan, maakt een pilot binnen het onderzoek niet overbodig.

2) De manier waarop de docenten bij het onderzoek zijn betrokken, heeft bijgedragen aan de geringe respons van docenten en studenten. Docenten is geen keuze geboden betreffende deelname of invulling van het onderzoek. Dit heeft een deel van de docenten doen besluiten geen of verminderde actieve bijdrage aan het onderzoek te leveren. Het advies voor toekomstig onderzoek is docenten actief te betrekken bij het inrichten van het onderzoek binnen de lespraktijk en eventuele zaken waar niets aan veranderd kan worden open te bespreken.

3) De bijdrage van de uitgever aan het onderzoek, dat kan worden gezien als een maatschappij-verrijking van een consortium voor praktijkgericht onderwijsonderzoek, werd niet door alle docenten gewaardeerd. Het commercieel belang van deze partij werd gezien als reden voor het voortzetten van het onderzoek en dit heeft de motivatie van enkele docenten verder doen aftakelen. Voor toekomstig praktijkgericht onderzoek wordt geadviseerd de betrokkenheid van commerciële partijen kritisch te bekijken en in ieder geval met grote zorg aan docenten te verantwoorden.

4) Het ontbreken van toetsgegevens van studenten vindt in ieder geval deels zijn oorzaak in het gegeven dat docenten besloten hebben andere toetsen dan de voor het onderzoek verplicht gestelde toetsen af te nemen, wellicht vanwege gebrekkige instructie over de toetsing. Er bestaat echter nog veel onduidelijkheid over de precieze reden achter het ontbreken van deze data.

Opzet evaluatieonderzoek

In het evaluatieonderzoek is gebruik gemaakt van verschillende instrumenten. Studenten zijn bevraagd met behulp van vragenlijsten over hun ervaringen met de game. Dit is zowel gedaan bij studenten die de game gespeeld hebben en bij studenten die de game niet gespeeld hebben. Verder zijn bij de deelnemende docenten interviews afgenomen over de opzet van de game en de gang van zaken bij het onderzoek. Ook is de game aan een analyse onderworpen door hem uitgebreid te spelen en zo de eigenschappen ervan in kaart te brengen en te vergelijken met de kenmerken die serious game effectief kunnen maken. Tot slot is binnen de mbo-instelling een intern onderzoek gestart naar het ontbreken van toetsdata.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.