Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Doorstroom in de groene beroepskolom

Titel
Doorstroom in de groene beroepskolom
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo, mbo
Thema
Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
KPC Groep
Naam projectleider
Dr. A.W.M. Bruining
Onderzoeksmethodei
Dit filter is in ontwikkeling. Een project kan met meerdere onderzoeksmethoden worden gelabeld.
interventie
Type interventiei
Type aanwijzing om mogelijke effectiviteit van de bestudeerde interventie te bepalen:
- Descriptief: Degelijke beschrijving doel(groep), aanpak en context van de interventie.
- Theoretisch: Overzicht uit de (inter)nationale literatuur.
- Eerste empirie: Meermaals meten met selecte groep, specifieke context.
- Goede empirie: Meermaals meten met vergelijkingsgroepen.
- Sterke empirie: Meermaals meten met aselect toegewezen vergelijkingsgroepen en follow up.
descriptief
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
19-9-2014 t/m 31-12-2016
Programma
Projectnummer
405-14-580

Doorstroom in de groene beroepskolom: beïnvloedende factoren en interventies

Het onderzoek is uitgevoerd in 2014 – 2016, een periode waarin twee majeure herzieningstrajecten, zowel in het mbo als vmbo, zorgen voor grote werkdruk bij docenten. Binnen de dynamiek van een vmbo school blijkt niet altijd ruimte te zijn om gedegen onderzoek uit te voeren. Echter, onderzoek draagt bij aan het organiseren en faciliteren van denkkracht om als onderwijsorganisatie betere strategische keuzes te maken en processen te optimaliseren. Het onderzoekend leren binnen de scholen is versterkt, waarbij, door te werken middels een pdca-cyclus, er meer lijn is gekomen in het handelen. Hierdoor is het voor de teams gemakkelijker om vol te houden wanneer een nieuwe werkwijze niet direct resultaat oplevert. Het onderzoek heeft bijgedragen aan gedachtevorming om uitvoeringskracht te organiseren tussen opleidingsteams en de regio/het werkveld. Hierdoor kunnen leerlingen kennismaken met de beroepspraktijk, leren in én van de praktijk. Dit kan vorm krijgen middels verschillende onderwijsactiviteiten. Tenslotte blijkt, door de uitgevoerde interventies, het beeld van leerlingen over de sector realistischer en positiever.

De rode draad in het te onderzoeken vraagstuk is hoe scholen leerlingen van verschillende niveaus perspectief kunnen bieden op een goede opleiding en beroepskansen binnen de groene sector, met als hoofdvraag: Welke beleidskeuzes en implementaties in de schoolpraktijk dragen bij aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin? Hierbij is met name gekeken naar doorstroom van groen vmbo naar groen mbo op landelijk en regionaal niveau, aanwijsbare beïnvloedende factoren bij de consortiumscholen en hieruit voortvloeiende beleidskeuzes, interventies en activiteiten. Tenslotte zijn de effecten van de door de scholen gemaakte beleidskeuzes en activiteiten op de doorstroom in kaart gebracht.

Het onderzoek omvat een kwantitatief onderzoek naar doorstroomgegevens (landelijk en regionaal) en een meervoudige case-studie met 3 groene scholen (AOC’s), waarbij de VBG met name betrokken is bij het kwantitatief onderzoek naar regionale verschillen. Voor het kwantitatieve onderzoek zijn BRON data geanalyseerd. De nadruk in het onderzoek ligt op de case-studies. Deze zijn opgezet vanuit specifieke vragen van de school zelf, waardoor elke case-studie een eigen karakter heeft. Naast een kwantitatief onderzoek naar knelpunten/trends is er kwalitatief onderzoek gedaan, waarbij op twee momenten de onderzoeksresultaten zijn gespiegeld aan de praktijk middels voorgestructureerde gesprekken. Scholen zijn ondersteund in het benutten van onderzoeksresultaten bij het formuleren van eigen beleid op het terrein van doorstroom of het herijken hiervan en hebben, op basis van onderzoek (monitoring), de uitvoering van het beleid geëvalueerd of bijgesteld en conclusies getrokken over effectiviteit. Het is een sterk ontwikkelend onderzoek in een lerend samenwerkingsverband van scholen, onderzoekers en adviseurs.

Er zijn verschillende aanbevelingen uit het onderzoek voortgekomen die interessant zijn voor leraren. Het is aan te raden veel lessen te geven binnen de context waarin zowel door vmbo- als mbo-leerlingen wordt gewerkt. Het onderzoeken en gebruikmaken van de mogelijkheden van dergelijke initiatieven vergt tijd en moet groeien. Daarnaast blijkt het vakoverstijgend vormgeven van onderwijs nut te hebben. Verbreding van het programma kan worden georganiseerd door samenwerking met andere vmbo scholen in de regio.

Zowel ouders als leerlingen blijken gevoelig te zijn voor een leeromgeving die in samenwerking met bedrijven is vormgegeven. Schoolonderzoeker Dees stelt dat gezamenlijke voorlichting en werving door school en bedrijven in dit soort onderwijscontexten ervoor kan zorgen dat ouders de keuze voor het beroepsonderwijs niet als negatief zullen zien. Het bevorderen van de doorstroom tussen vmbo-mbo begint in de school: het doen van onderzoek kan leiden tot het organiseren van denkkracht en deskundigheidsbevordering bij werkgevers. Het is daarnaast zaak om als onderwijsinstelling pro-actief in te spelen op het imago van de school, onder andere door profilering. Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat het streven naar duurzame samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijfsleven van groot belang is voor de stabiele organisatie van initiatieven. Dit vergt investering in zowel tijd als relatie.
Nieuwsgierig geworden? Houd dan de websites van de consortiumleden in de gaten.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.