Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur

Titel
Evaluatie van twee beleidsinterventies in het mbo: inwerkingtreding wet 'Doelmatige Leerwegen' en herziening kwalificatiestructuur
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
mbo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - beroepsonderwijs, Kwaliteitszorg
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
KBA Nijmegen
Naam projectleider
Prof. dr. M.H.J. Wolbers
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
1-4-2015 t/m 31-10-2022
Programma
Projectnummer
405-15-425

Momenteel zijn twee belangrijke beleidsinterventies in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) aan de orde, namelijk de inwerkingtreding van de wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en de herziening van de kwalificatiestructuur. In een meerjarige evaluatie wordt in beeld gebracht hoe de voortgang van de implementatie van de interventies verloopt, in welke mate de beoogde effecten optreden, welke onbedoelde effecten optreden en hoe de effecten verklaard kunnen worden.

In het onderzoek worden drie deelprojecten onderscheiden:

  1. De Implementatiemonitor volgt de implementatie van de beleidsmaatregelen op de verschillende niveaus aan de hand van kwantitatieve en kwalitatieve data.
  2. De Effectevaluatie kijkt vooral naar de kwantitatieve effecten van het beleid (implementatie-effecten en outcome) aan de hand van beschikbare, bestaande databestanden en eigen dataverzameling.
  3. In de Verklarende evaluatie wordt naar een verklaring gezocht voor optredende (gewenste en ongewenste) effecten.

Binnen het project worden in 2016 ook de stand van zaken en kwaliteit onderzocht van het loopbaan- en burgerschapsonderwijs in het mbo. Ook wordt door de onderzoekers tussen 2015 en 2021 een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie uitgevoerd van het experiment ‘gecombineerde leerwegen bol/bbl’, waarbij studenten het eerste leerjaar vooral onderwijs volgen aan het ROC en de jaren erop in een bedrijf aan de slag gaan. Aan dit experiment doen vanaf 2015-2016 negen mbo-instellingen met 22 opleidingen mee.

Verloop van het onderzoek

Voorjaar 2016 verschijnt een nulmeting die een gedetailleerde beschrijving geeft van de beginsituatie (d.w.z. vóór de invoering van beide beleidsinterventies). Na de zomer van 2016 vindt de eerste grootschalige dataverzamelingsronde plaats. Bij alle onderwijsinstellingen in het mbo verzamelen de onderzoeksbureaus gegevens, met behulp van vragenlijsten, die nog niet via registerdata en bestaande persoonsenquêtes beschikbaar zijn. Bij 16 instellingen verrichten ze diepgaande casestudies.
Tot en met 2020 presenteren de uitvoerende onderzoeksbureaus gezamenlijk ieder voorjaar de meest recente resultaten met betrekking tot de twee beleidsinterventies. In de eerste jaren ligt de nadruk in de te verschijnen rapportages vooral op het verloop van de implementatie van beide beleidsinterventies, maar gaandeweg verschuift de aandacht naar het evalueren van de effecten van de interventies.

Over de beleidsinterventies in het mbo

De wet ‘Doelmatige leerwegen’ is ingegaan op 1 augustus 2014. Onderwijsinstellingen zijn voortaan verplicht jongeren direct op het juiste niveau van een mbo-opleiding in te schrijven. Eerder werden jongeren soms gedwongen op een lager opleidingsniveau te starten. Ook worden mbo-opleidingen ingekort.
Algemeen doel van de tweede beleidsinterventie, de herziene kwalificatiestructuur, is het verbeteren van de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. De officiële ingangsdatum van deze herziening is het schooljaar 2016-2017. Er wordt echter al geëxperimenteerd met de invoering ervan sinds het huidige schooljaar.

Meer informatie

Het rapport ‘Evaluatie wet ‘Doelmatige Leerwegen’ en herziening kwalificatiestructuur mbo – Nulmeting’ (voorjaar 2016) is opgenomen onder Publicaties.​


Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.