Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Evaluatie van de vernieuwing vmbo 2016-2022

Titel
Evaluatie van de vernieuwing vmbo 2016-2022
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Onderwijs en arbeidsmarkt, Onderwijsaanbod
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
ResearchNed
Naam projectleider
M.M.E. Muskens MSc
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Lopend
Looptijd
15-5-2016 t/m 1-12-2022
Programma
Projectnummer
405-16-420

In 2011 is gestart met de vernieuwing van de beroepsgerichte leerwegen in het vmbo. Door de vernieuwing komen er straks tien examenprogramma’s met bijbehorende profielen, wordt loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) onderdeel van de examenprogramma’s en omvatten alle profielen een kern, profielmodulen en vrije keuzevakken.
In schooljaar 2016-2017 worden de beroepsgerichte examenprogramma’s landelijk ingevoerd. Scholen mogen vanaf dan, en moeten vanaf schooljaar 2017/18, hun onderwijsprogramma in het derde leerjaar aanbieden volgens de nieuwe structuur en eindtermen.
Op verzoek van OCW wordt een beleidsmatige evaluatie van de vernieuwing uitgevoerd. Het onderzoek gaat na hoe scholen de vernieuwing invoeren, tot welke resultaten dat leidt en in hoeverre de vernieuwingsdoelstellingen daarmee worden bereikt. Het onderzoek is zo opgezet dat het tussentijds aanbevelingen oplevert voor beleidsmakers en scholen en andere betrokkenen ondersteunt bij het implementatieproces.

De volgende vragen staan centraal:

  • Wat houdt de vernieuwing van het vmbo in? Welke interventies worden ingezet, welke uitkom-sten worden verwacht en waarom? (Reconstructie beleidstheorie: deelonderzoek 1)
  • Op welke wijze implementeren scholen de interventies, waarom doen zij dat zo, en hoe verloopt die implementatie? (Procesevaluatie: deelonderzoek 2)
  • Tot welke opbrengsten leidt de vernieuwing van het vmbo? (Jaarlijkse monitor, vinger aan de pols: deelonderzoek 3)
  • Welke mechanismen verklaren de opbrengsten van de vernieuwing van het vmbo en welke con-textvariabelen zijn daarbij van belang? (Verklarende evaluatie: deelonderzoek 4)
  • Welke effecten kunnen worden toegeschreven aan de beleidswijziging in het algemeen en de in-voeringsstrategieën van scholen in het bijzonder? (Effectevaluatie: deelonderzoek 5).

Aanvullend o​​​nderzoek

Monitor en evaluatie van de intensivering technisch vmbo 2018-2024
Hoe komen vmbo, mbo en arbeidsmarkt gezamenlijk tot een dekkend, duurzaam en kwalitatief hoog technisch vmbo-aanbod?

In de periode 2018-2023 wordt in totaal 500 miljoen euro in het technisch vmbo geïnvesteerd. Vmbo-locaties dienen hiervoor samen met het mbo en partners uit bedrijfsleven plannen te ontwikkelen om tot een duurzaam, dekkend en kwalitatief hoogstaand technisch aanbod in de regio te komen. Vmbo-locaties bepalen zelf wat hun regio is en werken samen met regionale partners aan verduurzaming en een kwaliteitsimpuls van het techniekaanbod.

In dit monitor- en evaluatieonderzoek wordt de invulling en de werking van het programma ‘intensivering technisch vmbo’ in beeld gebracht en gevolgd. Nagegaan wordt welke regionale plannen vmbo-locaties in samenwerking met hun (keten)partners ontwikkelen, hoe in die plannen de begrippen dekkend, duurzaam en kwalitatief goed technisch vmbo-aanbod worden ingevuld, hoe vervolgens de transitie in de praktijk verloopt én tot welke, regionale en landelijke, resultaten dat leidt. We kijken daarbij expliciet naar wat werkt, voor wie, onder welke omstandigheden, en hoe, om tot maximale leereffecten en projectresultaten te komen.

De intensivering van het technisch vmbo betreft een belangrijk maatschappelijk thema, met mogelijk ingrijpende gevolgen voor het regionale vmbo, mbo en bedrijfsleven. Het is dan ook voor alle actoren belangrijk vinger aan de pols te houden. Dit monitor- en evaluatieonderzoek levert daarom via verschillende kanalen, op verschillende niveaus, informatie. Zo worden naast gedegen jaarlijkse rapportages op landelijk niveau, managementsamenvattingen opgesteld met daarin signalen voor beleidsmakers en landelijke stakeholders. Middels een dashboard wordt kerndata voor regionale partners inzichtelijk gemaakt om ‘learning by monitoring’ te faciliteren. Tevens vinden jaarlijks thematische werkconferenties plaats om van én met elkaar te leren.​


Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.