Doorontwikkeling en implementatie opbrengsten ‘Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling’

Projectnummer
405-16-834
Titel
Doorontwikkeling en implementatie opbrengsten 'Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling'
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
1-1-2017 t/m 31-12-2017
Onderwijssector
vo, mbo
Status
Afgerond

Leren voor Duurzame Ontwikkeling (LvDO) is de generieke onderwijskundig/didactische uitwerking van duurzaamheidsonderwijs. De implementatie van LvDO in het onderwijs is ingrijpend van aard. Het vraagt om het aanleren van een discipline-overstijgende manier van kennisverwerving, denken en handelen. De school(omgeving) waarbinnen geleerd wordt en de competenties van opleiders/docenten zijn van belang om LvDO effectief te implementeren.

Binnen het in 2015-2016 uitgevoerde NRO-project ‘Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling’ zijn binnen een consortium van scholen en onderzoekers deze nieuwe perspectieven op leren vertaald naar ontwerpcriteria en vervolgens met leeractiviteiten geëvalueerd. Hiermee zijn voor het eerst concrete ontwerprichtlijnen voor LvDO leeractiviteiten geformuleerd. De eindproducten, een folder en een handreiking, beschrijven de onderzoeksresultaten en geven met de geformuleerde ontwerprichtlijnen aanwijzingen voor het ontwerpen van leeractiviteiten voor Leren voor Duurzame Ontwikkeling in de school.

Ondertussen hebben verschillende geledingen uit het onderwijs kennis genomen van deze opbrengsten van het NRO-project en wordt er binnen diverse trajecten in het kader van deskundigheidsbevordering mee gewerkt. Bij AOC Clusius is AOC-breed  een implementatietraject “ Leren voor Duurzame Ontwikkeling” opgezet in de vorm van een professionele leergemeenschap. En ook in docent-ontwikkelteams, bestaande uit docenten van een aantal Technasia, is gewerkt met de opbrengsten. Er werken docententeams aan concrete producten, zoals een instrumentarium en lesmaterialen, die erop gericht zijn de opbrengsten te implementeren en verder te verspreiden. Met dit NRO Kennisbenutting plus project worden de opbrengsten ui het eerdere onderzoek, met name de ontwerpcriteria, verder geëxpliciteerd en geïmplementeerd. Bovendien worden ze geschikt gemaakt voor gebruik in het brede voortgezet onderwijs (havo-vwo). Er komt zo een tweede generatie materialen en implementatietools beschikbaar.

Dit project is een vervolg op ‘Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling’ (405-14-585).

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Drs. S.J.M. Frijters
Aeres Groep
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.