Opleiden in (v)mbo voor verduurzaming van de groene sector

Projectnummer
405-17-582
Titel
De hele school door een groene bril
Programma
Organisatie
NRO
Looptijd
15-2-2017 t/m 15-2-2019
Onderwijssector
mbo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - beroepsonderwijs
Status
Lopend
Scholen voor groen onderwijs (mbo/vmbo) streven ernaar deelnemers/leerlingen op te leiden die later een voortrekkersrol gaan spelen in de verduurzaming van de groene sector, als mens, burger en vakman. De scholen zien een ‘whole school approach to sustainability’ als interessante benadering om te komen tot een integraal onderwijsmodel voor duurzaamheid en daarmee tot leren voor duurzame ontwikkeling. In het project ‘De hele school door een groene bril’ wordt onderzocht hoe de benadering ‘whole school approach’ (WSA) geconcretiseerd kan worden binnen de context van AOC’s. Hiervoor zijn vijf domeinen benoemd: curriculum, professionalisering, omgeving, bedrijfsvoering en didactiek. De WSA wordt uitgewerkt in drie pilots, in de context van drie deelnemende scholen (Nordwin College, Groenhorst & Clusius College). Binnen deze scholen wordt een aantal experimenten (onderwijsleeractiviteiten) ontworpen die bijdragen aan het verbinden van de verschillende domeinen binnen de WSA. Inhoudelijke keuze van de experimenten is open, mits zij voldoen aan bepaalde criteria en gerelateerd zijn aan duurzaamheid. Ook worden proceseisen opgesteld, op basis van inzichten uit systeeminnovatie. Participatie van deelnemers/leerlingen en een onderzoekende rol van docenten vormen randvoorwaarden tijdens de experimenten. De opbrengsten van de pilots worden op systeemniveau in kaart gebracht, middels een self-assessment aan de hand van het Groene Kompas i.c.m. LvDO; Gewoon doen! en daarnaast op individueel niveau onder betrokkenen middels een questionnaire. Beide metingen zullen zowel vooraf als achteraf plaatsvinden. Tevens wordt Reflexieve Monitoring in Actie (RMA) ingezet om het proces tijdens de experimenten te volgen en evalueren.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Dr. A.S. Klein
Oberon BV
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.