Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van leraren

Titel
Development of teacher behaviour throughout the professional career: an interpersonal perspective
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit Utrecht
Naam projectleider
Prof. dr. J.M.G. Brekelmans
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-9-2009 t/m 1-9-2014
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Projectnummer
411-07-363

Dit aandachtsgebied bestaat uit drie deelstudies waarin de ontwikkeling van kennis, identiteit en het gedrag van docenten gedurende de loopbaan worden onderzocht. Drie jaar lang zullen docenten uit verschillende ervaringsniveaus (1-3 jaar, 8-10 jaar, en meer dan 20 jaar) gevolgd worden. Aan de hand van de dynamische systeem theorie zullen de kennis, identiteit, en het gedrag onderzocht worden. Daarbij zal telkens de ontwikkeling op twee aan elkaar gerelateerde tijdsniveaus gemeten worden: de ontwikkeling op een moment-tot-moment (dagelijks) niveau en ontwikkeling op een lange termijn (jaarlijks)niveau. De insteek van het aandachtsgebied is een koppeling tussen de drie deelprojecten om zo de ontwikkeling van expertise op alle drie de gebieden tijdens de loopbaan van de docent weer te kunnen geven. Tevens wordt de ontwikkeling van de expertise (kennis, identiteit en gedrag) van docenten op inter-persoonlijk vlak gekoppeld aan persoonlijke kenmerken, arbeidssatisfactie en eventuele burnout van docenten.

Deelproject Gedrag

Dit deelproject richt zich op het gedrag van docenten. Meer specifiek wordt onderzocht hoe het gedrag dat een docent vertoont in interactie met leerlingen zich ontwikkelt in verschillende fasen van de loopbaan. Gebaseerd op de principes van the Dynamische Systeem Theorie en de Interpersoonlijke Theorie zal worden onderzocht hoe het gedrag van docenten in ‘moment-to-moment’-interacties met leerlingen (micro-niveau) en patronen in het gedrag van docenten over langere tijd (macroniveau) aan elkaar gerelateerd zijn. Inzichten in het gedrag op micro-niveau zullen worden verkregen door de interacties tussen docent en klas te observeren. Dit doen we door middel van de Computer Joystick methode van Pamela Sadler en Eric Woody. Om micro-niveau interactietrajecten te kunnen koppelen aan het macro-niveau gedrag zullen gegevens over de kenmerken van de gedragspatronen worden verzameld. Deze gedragspatronen in interacties worden daarvoor op twee manieren geanalyseerd. Allereerst proberen we de interpersoonlijke inhoud en structuur in kaart te brengen met State Space Grids (Lewis, Lamey, & Douglas, 1999). Daarna proberen we complementariteit in de interacties in kaart te brengen door middel van tijdserie-analyse (i.e., detrended correlaties en spectraal analyse). De koppeling aan het macro niveau doen we door de interpersoonlijk relatie van docenten in kaart te brengen met behulp van de Vragenlijst voor Interpersoonlijk Leraarsgedrag (VIL) die wordt afgenomen bij leerlingen. In eerste instantie wordt gekeken naar het verschil in interpersoonlijke inhoud, structuur en complementariteit tussen docenten die op macro-niveau een verschillende relatie met hun leerlingen hebben. Daarna zal nog gekeken worden hoe dit verandert over tijd en of er verschillen zijn tussen docenten uit verschillende ervaringsgroepen.

Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.