Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijs

Titel
Children's Social Competence and Classroom Social Climate in Primary Education.
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
NRO
Instelling projectleider
Universiteit Utrecht
Naam projectleider
Prof. dr. Th. Wubbels
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-9-2011 t/m 31-12-2015
Programma
Samenhangende onderzoeksprojecten
Projectnummer
411-10-915

Kinderen die fysiek-agressief gedrag vertonen zijn meestal niet geliefd onder medeleerlingen, maar in sommige klassen toch geliefder dan in andere. Wanneer meerdere klasgenoten hetzelfde gedrag vertonen worden ze sympathieker gevonden. Dat geldt ook voor klassen waar de kinderen in het algemeen positief zijn over de medeleerlingen in de klas, alsof de algehele sfeer compenseert voor het agressieve gedrag. Agressiviteit leidt dus niet automatisch tot impopulariteit: hoe geliefd een leerling bij zijn of haar klasgenoten is, hangt samen met het sociale klimaat in de klas.

Kinderen kunnen in plaats van fysiek-agressief ook relationeel-agressief gedrag vertonen: roddelen, buitensluiten, chanteren enzovoort. Ook voor dit type gedrag blijkt er samenhang te zijn met het sociale klimaat: relationeel-agressief gedrag draagt bij aan iemands populariteit onder klasgenoten wanneer de norm in die klas behulpzaam en betrokken is.

Status in de groep is dynamisch gegeven

Uit het voorgaande blijkt dat (pro- dan wel anti-)sociaal gedrag en iemands status in de groep, dynamische kenmerken zijn die afhangen van de schoolcontext. In deze dynamiek speelt ook de leerkracht/kind-relatie een rol. Of een kind een positieve of negatieve relatie met de leraar heeft –zoals ervaren door de klasgenoten-, is meer bepalend voor hoe een kind ‘ligt in de groep’ dan het gedrag van het kind zelf. De leerkracht is dus een belangrijke (f)actor bij de sociale positie van leerlingen.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.