Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

Projectnummer
AR-20161006-01
Titel
Vastgoed universiteiten - deel 1
Organisatie
Algemene Rekenkamer
Looptijd
2016 t/m 6-10-2016
Onderwijssector
wo
Status
Afgerond

Publiek vastgoed is gefinancierd met publiek geld, bevat publiek vermogen én is er voor het maatschappelijk belang. Met de onderzoekslijn vastgoed wil de Algemene Rekenkamer bijdragen aan verantwoord vastgoedbeheer door het Rijk én daarmee verbonden instellingen “op afstand” zoals zorg- en onderwijsinstellingen. In dit eerste deel van de onderzoekslijn doen we verslag van ons onderzoek naar het universitaire vastgoed​. Daarin staan de rollen van de minister van OCW en van de Onderwijsinspectie centraal en komt vastgoed van universiteiten aan bod.
Op basis van ons eigen onderzoek kunnen we het beeld van de Onderwijsinspectie onderschrijven dat jaarverslagen en de daarin opgenomen continuïteitsparagraaf slechts een beperkt inzicht bieden in de vastgoedrisico’s bij individuele universiteiten en dat de kans bestaat dat de Onderwijsinspectie risico’s bij individuele universiteiten te laat op het spoor komt.

Het financiële beeld van de dertien onderzochte universiteiten als geheel is weliswaar gezond, maar het totaalbeeld alleen zegt niet voldoende over mogelijke vastgoedrisico’s. Daarvoor is ook zicht nodig op verschillen tussen de vastgoedrisico’s waar afzonderlijke universiteiten mee te maken hebben.

Het is daarnaast belangrijk dat risico’s en misstanden rond huisvesting tijdig worden opgemerkt en gecorrigeerd. Gezien het financiële belang van het vastgoed en het belang van vastgoed voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek zijn goed vastgoedmanagement en goed werkende checks and balances cruciaal. Voor de checks and balances zijn in de eerste plaats een interne auditafdeling, de controller en de financieel directeur belangrijk en komt vervolgens de externe accountant in beeld. In het geheel van interne checks and balances is de rol van de raad van toezicht van doorslaggevend belang. Deze zou moeten (kunnen) vaststellen of aan een aantal basisprincipes van goed vastgoedmanagement is voldaan en moeten ingrijpen daar waar nodig.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer
Relevante link(s)
Gerelateerde projecten

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.