Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Digitale Wiskunde Omgeving op HAVO en VWO – OnderwijsBewijs

Titel
Efficiënt wiskunde oefenen
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
vo
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, ICT en onderwijs, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit Utrecht
Naam projectleider
Prof. dr. F. Beukers
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
2-4-2009 t/m 31-8-2012
Programma
Projectnummer
ODB08008

Leerlingen die algebraïsche vaardigheden oefenen in een digitale leeromgeving zouden betere leerprestaties leveren, zo is de verwachting. In dit onderzoek kon dat niet worden aangetoond.

Leerlingen die in een Digitale Wiskunde Omgeving werkten presteerden niet beter dan leerlingen uit de controlegroepen die met pen en papier werkten.

In een experimenteel onderzoek onder tweedejaars havo/vwo leerlingen is nagegaan of het oefenen van algebraïsche vergelijkingen met de computer effectiever is. Voor de uitvoering van de experimenten zijn de oefeningen van twee hoofdstukken (lineaire vergelijkingen, kwadratische vergelijkingen) uit de meest gangbare wiskundemethodes (Moderne Wiskunde, Getal & Ruimte) vertaald naar Wisweb-applets in de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO).

Uit de nulmeting bleek dat de DWO-groep begon met een achterstand. Deze achterstand haalden ze in de loop van het experiment in, maar in het tweede deel van de retentiemeting bleken ze weer op achterstand te staan. De interventie had dus niet het beoogde effect.

De onderzoekers opperen een aantal mogelijke verklaringen. Het leren met de computer is wellicht vluchtiger, dat wil zeggen dat leerlingen al klikkend sneller tot een oplossing komen. Ze denken dan mogelijk minder na over wat ze doen, waardoor de redenering achter de oplossing niet beklijft.

Bij de interventie werd gebruikgemaakt van correctieve feedback in plaats van procedurele feedback. De laatste is mogelijk beter voor het ontwikkelen en verstevigen van wiskundestrategieën. Bovendien kregen de DWO-leerlingen persoonlijke accounts, zaten daarom vaak alleen achter de computer en werkten weinig samen. Dit kan een negatief leereffect hebben. Tot slot lieten de docenten zich waarschijnlijk inspireren door de didactische aanpak van de online-modules en gebruikten de systematische aanpak ervan ook voor de pen-en-papier opdrachten.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.