Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs – OnderwijsBewijs

Titel
Effecten van Bliksem-aanpak
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
HCO; Expertisecentrum Nederlands
Naam projectleider
Dr. W. van Elsäcker en Dr. M. Droop
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-5-2009 t/m 31-12-2011
Programma
Projectnummer
ODB08061

Achtergrond en doel

Onderzoek laat zien dat de kwaliteit van het begrijpend leesonderwijs op scholen te wensen overlaat. Leerkrachten en leerlingen vinden het onderwijs bovendien niet motiverend. In het onderzoek is daarom een nieuwe aanpak onderzocht onder leerlingen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs waarin het aanbieden en oefenen van een beperkte set strategieën in betekenisvolle context centraal staat. Doel van het onderzoek is het vaststellen van het effect van de aanpak op de begrijpend leesresultaten.

Participanten

40 scholen met 62 groepen 5 en 1469 leerlingen in Den Haag en omstreken namen aan het onderzoek deel.

Methode

Een experimenteel onderzoek met één experimentele groep en één controlegroep, een voormeting en twee nametingen. De scholen zijn random toegewezen aan de experimentele of controlegroep. De interventieperiode duurde twee schooljaren. De leerlingen zijn gevolgd van begin groep 5 tot en met eind groep 6. Metingen van begrijpend lezen, technisch lezen, woordenschat, kennis van leesstrategieën, en leesmotivatie vonden plaats begin groep 5, eind groep 5 en eind groep 6.

Resultaten

Multiniveau-analyses toonden aan dat de experimentele groep aan het eind van groep 5 een grotere groei liet zien dan de controlegroep op de kennis van leesstrategieën. Aan het eind van groep 6 werd ook een effect gevonden voor begrijpend lezen en technisch lezen. Voor leesmotivatie en woordenschat werd geen effect gevonden. Er deden zich geen interacties voor met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau ouders of etniciteit en thuistaal. Ook bleek het effect van de interventie niet af te hangen van het niveau van de leerlingen in intelligentie, woordenschat, of technisch lezen.

Conclusie

De ontwikkelde interventie blijkt een effectieve aanpak voor het begrijpend leesonderwijs aan leerlingen in groep 5 en 6 van het basisonderwijs.

Deze tekst is overgenomen uit de samenvatting van het eindrapport; zie bij Publicatie(s) hieronder.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.