Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Geïntegreerd onderwijs en behandeling voor kinderen met psychiatrische problemen – OnderwijsBewijs

Titel
Behandel- en onderwijsgroepen samenvatting in projectvorm
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Differentiatie en omgaan met verschillen, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
De Piloot, school voor cluster-4 onderwijs
Naam projectleider
P. Bijloo
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-9-2009 t/m 31-8-2013
Programma
Projectnummer
ODB08063

In deze studie zijn 91 kinderen gedurende twee jaar gevolgd om te onderzoeken of de combinatie van zorg en onderwijs in de behandel- en onderwijsgroep (BeOgroep) een positief effect heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taal-/cognitieve ontwikkeling. Vier BeO-groepen werden vergeleken met vier controlegroepen die een dagdeel onderwijs en een dagdeel behandeling kregen. Alle kinderen bezochten het centrum voor dagbehandeling.

De kinderen die een dagbehandeling volgden, vertoonden na twee jaar significant minder kinderpsychiatrisch probleemgedrag. Er is daarin echter geen verschil tussen de kinderen uit de BeO-groepen en de controlegroepen.

Wel hebben de BeO-kinderen een significant betere werkhouding in het vervolgonderwijs. Bij de BeO-kinderen verbetert de werkhouding nadat ze het centrum voor dagbehandeling hebben verlaten, bij de controlegroepen verslechtert de werkhouding juist. Een verklaring is volgens de onderzoekers dat de kinderen meer met onderwijs in aanraking zijn gekomen. De hele dag is er een leerkracht aanwezig en bij de controlekinderen slechts een halve dag. Op het gebied van ander schoolgedrag, zoals aangenaam gedrag, emotionele stabiliteit en sociale competentie zijn geen verschillen gevonden tussen de BeO-groepen en de controlegroepen.

Kleuters met kinderpsychiatrische problematiek die in zogenoemde Behandel- en onderwijsgroepen (BeO) zowel onderwijs als behandeling krijgen, vertonen niet minder probleemgedrag dan kinderen die onderwijs en behandeling gescheiden krijgen. Wel is hun werkhouding in het vervolgonderwijs beter.
De Piloot, school voor cluster 4 onderwijs in Rotterdam en het centrum voor dagbehandeling van Stek Jeugdhulp zijn in 2007 gestart met een gezamenlijk onderwijs-zorg-aanbod. Kinderen van 4 tot 7 jaar met psychiatrische problemen verblijven in een Behandel-Onderwijsgroep (BeO), waar een pedagogisch medewerker en een leerkracht hen geïntegreerd onderwijs en behandeling bieden.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.