Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Meesterschap van leraren in de Randstad – OnderwijsBewijs

Titel
‘Bewijs voor Meesterschap’ Onderzoek naar de bijdrage van een masterclass aan de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in Amsterdam
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
OnderwijsBewijs, Opleiden en professionalisering van leraren
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit van Amsterdam; Vrije Universiteit Amsterdam
Naam projectleider
Prof. dr. M. Volman en Prof. dr. J. Beishuizen
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
Programma
Projectnummer
ODB08105

Het scholingstraject Meesterschap, dat leraren beoogt te ondersteunen bij hun werk in de grote stad, heeft een significant positief effect op de competenties en self-efficacy van leraren. Het doel van Meesterschap is om de kwaliteit van leraren te verhogen en om hen te behouden voor het werken in een complexe grootstedelijke onderwijscontext. In het onderzoek werden 66 leraren uit het primair onderwijs in de Randstad die Meesterschap volgden, vergeleken met leraren uit de Randstad die een andere cursus volgden. De competenties en het vertrouwen in eigen bekwaamheid (self-efficacy) van de Meesterschap-leraren waren relatief meer toegenomen dan die van de controlegroep. Ook op lange termijn blijft het positieve effect van Meesterschap op de competenties van leraren bestaan, maar niet op hun self-efficacy.

Deelname aan Meesterschap was tevens bevorderlijk voor de ontwikkeling van een brede professionele oriëntatie van leraren, oftewel een bredere kijk op het lesgeven. Ze kregen bijvoorbeeld meer interesse in zaken als schoolontwikkeling en schoolbeleid. Maar deze ontwikkeling was alleen op de lange termijn te zien. De reden daarvoor is, denken de onderzoekers, dat het tijd kost om een bredere professionele oriëntatie te ontwikkelen. Dat hun self-efficacy op de lange termijn juist verminderde, zou volgens de onderzoekers door die bredere professionele oriëntatie kunnen komen. Leraren gaan bijvoorbeeld andere, nieuwe taken naast hun lestaak uitvoeren en dat kan onzekerheid met zich mee brengen.

Deelname aan Meesterschap had noch een positief noch een negatief effect op de motivatie en loopbaanplannen van de leraren. Dit komt waarschijnlijk omdat de leraren van te voren al zeer gemotiveerd voor het onderwijs waren. Wat de leraren zelf als meest waardevol ervoeren was de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met andere leraren die ook in de grote stad lesgeven. Ze waren ook te spreken over de verschillende modules van de opleiding, die niet alleen aandacht besteden aan de klassenpraktijk, maar ook aan zaken daarbuiten zoals schoolontwikkeling en beleid.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.