Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs – OnderwijsBewijs

Projectnummer
ODB08110
Titel
De reductie van de voortijdige beroepsverlating in het VO
Programma
Organisatie
Onderwijs Bewijs
Looptijd
1-3-2009 t/m 31-12-2013
Onderwijssector
vo
Thema
Onderwijs en arbeidsmarkt, OnderwijsBewijs, Onderwijsloopbanen en overgangen in het onderwijs, Opleiden en professionalisering van leraren
Status
Afgerond

Veel beginnende leraren verlaten al snel het beroep. Michelle Helms-Lorenz en Wim van der Grift onderzochten hoe een inductiearrangement hen beter zou kunnen toerusten, met als doel om deze uitval te verminderen.

Onderzoeksmethode

Voor het onderzoek werden 338 beginnende leraren van 68 scholen voor voortgezet onderwijs random ingedeeld in een experimentele groep en een controlegroep. Het inductiearrangement dat de experimentele groep onderging duurde drie jaar. Het voorzag ten eerste in werkdrukvermindering door het takenpakket af te stemmen op de draagkracht van de leraren. Daarnaast maakten de starters kennis met de schoolregels en het schoolbeleid, werden zij geobserveerd tijdens hun lessen en ontvingen ze daarbij gerichte coaching. Tot slot was er aandacht voor hun bredere professionele ontwikkeling.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek blijkt dat het inductiearrangement effect heeft. De leraren uit de experimentele groep vielen minder vaak uit. Hoewel het verschil met de controlegroep klein was (twee procent) is dit wel significant. De experimentele groep had ook minder werkgerelateerde stress. Deze leraren ervoeren meer leermogelijkheden en invloed op hun dagelijks werk. De leraren die meededen aan het inwerktraject bleken ook meer overtuigd van hun bekwaamheid in de klas.

Het onderzoek wees bovendien uit dat beginners in het algemeen over minder pedagogisch-didactische vaardigheden beschikken dan hun ervaren collega’s. Maar de leraren uit de experimentele groep ontwikkelden zich in drie jaar tijd sneller in hun pedagogisch-didactisch handelen dan de leraren in de controlegroep. De onderzoekers concluderen dan ook dat een goede begeleiding in de eerste drie jaar de ontwikkeling van effectief lerarengedrag van beginnende docenten bevordert.

Projectleider

Naam projectleider
Instelling projectleider
Prof. dr. W.J.C.M. van de Grift
Rijksuniversiteit Groningen
Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.