Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Fit & Vaardig op School – OnderwijsBewijs

Titel
Het effect van bewegen tijdens de reguliere les op de lees-, spellings- en rekenvaardigheid van achterstandsleerlingen in groep 4 en 5.
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs
Thema
Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - lezen en schrijven, Domeinspecifieke aspecten van onderwijs en vakdidactiek - rekenen en wiskunde, ICT en onderwijs, Leren en onderwijzen, OnderwijsBewijs
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Rijksuniversiteit Groningen
Naam projectleider
Prof. dr. C. Visscher
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
1-1-2012 t/m 1-1-2015
Programma
Projectnummer
ODB10015

Leerlingen die drie maal per week al bewegend taal- en rekenles krijgen, kunnen beter rekenen en spellen. Al na twee jaar boeken zij een leerwinst van 5 maanden. Bovendien concentreren leerlingen zich na de Fit & Vaardigles beter op hun taken in de les erna. En het is goed voor hun gezondheid: de bodymassindex (BMI) van groep-5 leerlingen die deelnamen aan het programma bleef gelijk, terwijl die van de controlegroep was toegenomen.

Op tien scholen is twee jaar lang in de groepen 4 en 5 een cluster gerandomiseerd onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het lesprogramma Fit & Vaardig op school op de schoolprestaties. De kinderen in de experimentele groep volgden de Fit & Vaardig-lessen, de controlegroep volgde het reguliere taal- en rekenonderwijs. In het eerste jaar gaven speciaal getrainde leerkrachten de Fit & Vaardig-lessen, in het tweede jaar – na een korte training – de eigen groepsleerkrachten.

Tijdens dit programma krijgen basisschoolleerlingen drie maal per week fysiek actieve taal- en rekenlessen. Elke les worden 10 tot 15 minuten aan rekenen en 10 tot 15 minuten aan taal besteed. Daarbij ligt de nadruk op het automatiseren en herhalen van bekende lesstof. De lessen sluiten aan bij bestaande reken- en taalmethodes. Op het digibord staan opdrachten waarop kinderen met een beweging antwoord geven. Spellen doen ze bijvoorbeeld door bij elke letter een sprongetje te maken. Tussendoor maken ze een basisbeweging, zoals joggen.

De Fit & Vaardig-lessen hebben dus een positief effect op rekenen en spellen, op de concentratie van leerlingen en op hun gewicht. De lessen bleken geen effect te hebben op fysieke fitheid, maar de onderzoekers denken dat intensievere en frequentere lessen wellicht meer bijdragen aan de fysieke fitheid van kinderen.

Omdat leerlingen beter spellen na de Fit & Vaardig-lessen, werd verwacht dat ze ook beter zouden lezen. Dat bleek niet het geval. Behalve bij achterstandsleerlingen, die gingen wel vooruit op lezen.

Relevante link(s)

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.