Projectendatabase onderwijsonderzoek

Welkom in de projectendatabase onderwijsonderzoek van het NRO. In deze database vindt u alle onderzoeksprojecten van het NRO, aangevuld met onderzoeksprojecten van andere organisaties. Meer informatie over deze database.

Effectiviteit van interventies bij probleemgedrag onderzocht – OnderwijsBewijs

Titel
YES I CAN! Weerbaar worden tegen negatieve stereotypen
Onderwijssectori
De sector waar het project zich op focust. Een project kan op meerdere sectoren betrekking hebben.
basisonderwijs, vo
Thema
Segregatie en achterstandsbestrijding, Leerproblemen, OnderwijsBewijs, Maatschappelijke context van het onderwijs, Differentiatie en omgaan met verschillen
Organisatiei
Door welke organisatie wordt het project uitgezet. NB: dit is niet per definitie hetzelfde als de instelling van uitvoering.
Onderwijs Bewijs
Instelling projectleider
Universiteit van Amsterdam
Naam projectleider
Prof. dr. P.F. de Jong
Statusi
Indicator of het project reeds afgerond, lopend, of nog aankomend is.
Afgerond
Looptijd
25-7-2011 t/m 31-12-2014
Programma
Projectnummer
ODB10035

De leerprestaties van allochtone leerlingen lopen vaak achter op die van autochtone leerlingen. Een reden voor dit verschil zou kunnen zijn dat allochtone leerlingen last hebben van negatieve stereotypering door anderen en zich hier vervolgens naar gedragen. Die negatieve stereotypering veroorzaakt stress en dat kan tot onderpresteren leiden. Een aantal studies uit vooral de VS wees eerder uit dat een interventie waarin de eigenwaarde wordt versterkt van leerlingen die negatief worden gestereotypeerd, de prestatiekloof vermindert.

In dit onderzoek is gekeken of een dergelijke interventie ook in Nederland werkt bij allochtone leerlingen. De interventie was niet alleen gericht op de versterking van de eigenwaarde op intellectueel gebied, maar ook in relatie tot probleemgedrag.

In de interventie kregen leerlingen drie korte schrijfopdrachten verdeeld over een heel schooljaar. Daarin moest de interventiegroep van twaalf aspecten in hun leven (bijvoorbeeld muziek, sportiviteit, relatie met vrienden en familie) de twee of drie belangrijkste aangeven. Ook moesten zij opschrijven waarom die belangrijk voor hen waren. De controlegroep kreeg dezelfde lijst en moest aangeven welke voor hen het minst belangrijk waren. Ook moesten deze leerlingen opschrijven waarom deze aspecten niet belangrijk waren voor hen, maar misschien wel voor anderen.

De effectiviteit van de interventie werd onderzocht in twee onderzoeken. In een eerste onderzoek werd de interventie gedaan in de eerste klas van het voortgezet onderwijs (vmbo). De interventie bleek geen effect te hebben op de schoolprestaties. Ook trad geen vermindering van probleemgedrag op.

De interventie werd opnieuw beproefd in groep 8 van het primair onderwijs. In tegenstelling tot het voortgezet onderwijs is in het primair onderwijs nog geen sprake van selectie. Ook in dit onderzoek bleek echter dat de interventie geen effect had op prestaties of gedrag.

Deze projectendatabase onderwijsonderzoek is in ontwikkeling en zal stap voor stap worden verbeterd. We horen graag uw reactie. Stuurt u deze alstublieft naar: webbeheer@nro.nl.