Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden.

Doel van het programma
In het onderzoeksprogramma ‘Human Capital: 21e-eeuwse vaardigheden’ komen twee uitdagingen voor de samenleving van morgen samen. Enerzijds de ambitie vanuit de innovatieve creatieve sector om een internationale koploper te worden, en anderzijds de versterking van Human Capital voor de Nederlandse samenleving.

De ambitie van de Topsector Creatieve Industrie is om van Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa te maken. Om dit te realiseren moet de kennisbasis voor de creatieve industrie verder ontwikkeld worden. NWO ziet het als haar taak om in samenwerking met andere partijen de kennisbasis voor de Topsector Creatieve Industrie te versterken en (kennisbenutting van) onderzoek ten behoeve van deze sector te stimuleren.

Het onderzoeksprogramma richt zich op de vraag hoe het onderwijs het beste kan inspelen op de veranderende eisen van de samenleving en de arbeidsmarkt, zoals bijvoorbeeld beargumenteerd in de studie ‘Investeren in skills en competenties’ van het CPB en de UvA, in het rapport van de WRR ‘Naar een lerende economie’ en het advies van de Onderwijsraad ‘Een eigentijds curriculum’.

Centraal staat het concept van de zogenoemde ’21e-eeuwse vaardigheden’. Het belang hiervan lijkt namelijk toe te nemen. Enerzijds zien we dat het belang van deze vaardigheden inmiddels niet meer alleen geldt voor hoger opgeleiden, maar voor de volle breedte van de werkzame bevolking. Anderzijds vindt er ook een verschuiving in aandacht plaats binnen deze vaardigheden, namelijk in de richting van een toenemend belang van digitale geletterdheid en creativiteit.

Budget
Het budget is afkomstig van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen en van het NRO.

Budget 2015
Totaal: 2.000.000
Per onderzoeksproject: minimaal 400.000 en maximaal 600.000

Toelichting
Binnen de onderzoeksprojecten werken wetenschappelijke onderzoekers samen met niet-universitaire partners. Deze partners leveren aan het onderzoeksproject tevens een bijdrage van minimaal 25% van het bij NWO aan te vragen bedrag, waarvan minimaal de helft cash en het resterende deel eventueel in kind. Dit brengt het totale programmabudget op 2,5 miljoen euro.
NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen en het NRO stellen beiden 1.000.000 beschikbaar.

Bijeenkomsten
Op 26 maart 2018 vond de Human Capitaldag plaats.

Andere initiatieven
Naast de financieringsronde van het NRO zijn er in Nederland nog andere initiatieven die zich bezighouden met het thema ’21e-eeuwse vaardigheden’.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een platform van wetenschappers en deskundigen ingericht (‘het skills-platform’), dat kennis uitwisselt over onderzoek en verkent waar nieuw onderzoek zich op zou kunnen richten. Deze verkenning heeft geleid tot een skillsagenda. Deze laat zien dat we van verschillende skills al kennis hebben over de onderdelen daarvan, maar vooral nog veel zouden willen weten over het verwerven, ontwikkelen en onderhouden van deze skills gedurende de levensloop. De skillsagenda biedt dan ook een concrete programmering voor onderzoek.

Studio 21CS is een platform voor onderzoek naar 21st century skills met als doel het werk van professionals – nu en in de toekomst – te verbeteren.

Via de thematische nieuwsbrief van het ecbo en Studio21CS kunt u op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op het thema 21e-eeuwse vaardigheden met een focus op het beroepsonderwijs.

Contactpersoon
Renée Middelburg
r.middelburg@nwo.nl
tel. 070 344 0510