Aansluitende schoolloopbanen (vo/mbo/ho)

Het is belangrijk dat leerlingen/studenten bij de overstap tussen voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs zo min mogelijk overlap, breuken of lacunes in het leerproces ervaren. Scholen en opleidingen werken vanuit diverse invalshoeken aan doorlopende leerlijnen die voor een betere aansluiting zorgen. We willen onderzoeken of dit voldoende is of dat er meer voor nodig is om voor een goede aansluiting te zorgen. Zo speelt de vraag of leerlingen in het voortgezet onderwijs voldoende worden voorbereid op het vervolgonderwijs, gelet op bijvoorbeeld de achterblijvende rendementen in het vervolgonderwijs. De centrale vraag in deze onderzoekslijn is: welke knelpunten zien we in de aansluiting in leer- en schoolloopbanen en welke oplossingsrichtingen zijn er? Met ons onderzoek willen we meer inzicht verschaffen en bijdragen aan het denken over betere aansluitende leer- en schoolloopbanen.