Begaafdheid in passend onderwijs

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma begaafdheid in passend onderwijs.

De Leonardo-School in Venlo voor hoogbegaafde kinderen. Kinderen hebben in hun lespakket ook schaakles
Beeld: Marcel van den Bergh | Hollandse Hoogte

Doel van het programma
Het ministerie van OCW heeft het NRO gevraagd om onderzoek uit te zetten naar de OCW-subsidieregeling Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs. Het onderzoek wordt in twee delen opgesplitst: 1) een monitor waarin alle deelnemende samenwerkingsverbanden in beeld worden gebracht, 2) een onderzoek waarbij een aantal (groepen van) interventies diepgaander op impact worden onderzocht.

In het Regeerakkoord 2017-2021 zijn middelen aangekondigd voor (hoog)begaafdheid in het passend onderwijs. De middelen worden verdeeld via een subsidieregeling. De OCW-subsidieregeling heeft als doel om samenwerkingsverbanden en scholen te stimuleren een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor begaafde leerlingen in te richten. Meer informatie.

“Voor subsidie komen projecten in aanmerking die gericht zijn op ondersteuning voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid die niet voldoende profiteren van het bestaande onderwijsaanbod en waarvan de ondersteuning niet onder de basisondersteuningsvoorzieningen valt waarin alle scholen onder een samenwerkingsverband moeten kunnen voorzien. Het kan gaan om het opzetten van nieuwe activiteiten en het aantrekken of ontwikkelen van expertise, maar ook om het uitbouwen van bestaande arrangementen of voorzieningen” (Regeling subsidie begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs, p. 8).

Budget
Met ministerie van OCW stelt een totaal budget van ongeveer 3 miljoen euro beschikbaar. Deze middelen zullen verdeeld worden over de twee calls.

Meer informatie
Meer informatie over de OCW-subsidieregeling.

Calls for proposals

Monitor (hoog)begaafdheid in passend onderwijs

Onderzoekconsortia konden vanaf donderdag 28 februari 2019 een aanvraag indienen voor een monitoringsonderzoek naar interventies voor (hoog)begaafde leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De monitoring volgt de interventies die voortkomen uit de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen primair en voortgezet onderwijs’ van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Het monitoringsonderzoek wordt periodiek uitgevoerd met als doel (vaak getalsmatige) gegevens op een systematische wijze te verzamelen en daarmee te volgen wat er gebeurt op het gebied van ondersteuning aan leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid. Hiermee wordt in kaart gebracht waar de middelen uit de OCW-subsidieregeling aan worden besteed en wat de ervaringen in de (onderwijs)praktijk zijn.

Budget
Voor de monitoring was een budget van 250.000 euro beschikbaar voor een looptijd van 4,5 jaar.

Meer informatie

Impactonderzoek begaafdheid in passend onderwijs

In oktober 2019 zal naar verwachting de call for proposals voor het Impactonderzoek naar Begaafdheid in Passend Onderwijs opengesteld worden.
Let op: de deadline voor het indienen van aanvragen is verschoven van november 2019 naar januari 2020.

Het impactonderzoek is een verdiepend onderzoek naar interventies die uitgevoerd worden in het kader van de subsidieregeling begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs van het ministerie van OCW.

In aanvulling op het monitoringsonderzoek, wordt in het impactonderzoek onderzocht wat de werkende mechanismen en randvoorwaarden zijn bij interventies voor leerlingen met kenmerken van begaafdheid. Het impactonderzoek levert kennis op over de relatie tussen de interventies en:

  • de ontwikkeling van begaafde leerlingen
  • de vormgeving van het onderwijs voor deze leerlingen
  • de expertiseontwikkeling van professionals
  • de samenwerking tussen betrokken partijen.

Voor deze call for proposals zijn vijf thema’s vastgesteld die in het onderzoek ten minste aan bod dienen te komen:

  1. Signaleren van leerlingen met begaafdheidskenmerken en vaststellen van hun ontwikkelingsbehoeften
  2. Onderwijsaanpassingen voor leerlingen met begaafdheidkenmerken.
  3. Inzet van gecombineerde expertise bij afstemmen op (complexe) ontwikkelingsbehoeften van leerlingen met begaafdheidskenmerken
  4. Begaafdheid bezien vanuit een systemisch perspectief
  5. Een organisatieperspectief op begaafdheid – samenwerking in het samenwerkingsverband en met andere betrokken partijen

Consortia en individuele onderzoekers die een aanvraag hebben ingediend in de call for proposals Monitoring subsidieregeling begaafdheid in passend onderwijs zijn niet uitgesloten voor het indienen van een aanvraag in deze call. Om het monitor en impactonderzoek goed op elkaar te laten aansluiten zal in de call Impactonderzoek een samenvatting van het toegekende plan voor het Monitoronderzoek opgenomen worden.

Budget
Voor het impactonderzoek is een budget van ongeveer 2,7 miljoen beschikbaar voor 4,5 jaar.

Belangrijke data
De deadline voor het indienen van aanvragen zal januari 2020 zijn en uiterlijk op 1 september 2020 moet het onderzoeksproject gestart zijn.

Bijeenkomsten
Niet van toepassing

Contactpersonen

Monitoringsonderzoek:

Dorien Aartsma
probo@nro.nl
070 349 4050

Rachel Poldermans
probo@nro.nl
070 349 4103

Impactonderzoek:

Jacobiene Meirink
probo@nro.nl
070 349 4265

Rachel Poldermans
probo@nro.nl
070 349 4103